Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí - vzor ke stažení

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí - vzor ke stažení Email
Pátek, 07. březen 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 18552x

Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___

Dohoda podílových spoluvlastníků o
hospodaření se společnou věcí
vzor

 

 

1. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)

 

2. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)

 

 

Čl. 1

Předmět spoluvlastnictví

Účastníci této smlouvy jsou na základě kupní smlouvy uzavřené dne ……… podílovými spoluvlastníky ……………… (popis předmětu). Podíly na společné věci obou spoluvlastníků jsou stejné.

 

 

Čl. 2

Správa a užívání předmětu spoluvlastnictví

Předmět spoluvlastnictví bude spravovat podle vlastního uvážení výlučně 1. spoluvlastník, který rovněž bude předmět spoluvlastnictví výlučně užívat. 2. spoluvlastník s tím vyslovuje souhlas a sám nebude žádným způsobem do správy předmětu spoluvlastnictví zasahovat. To však nevylučuje jeho zásahy, kterou by byly nutné k zachování věci či k odvrácení škody na věci hrozící.

 

 

Čl. 3

Zmocnění

2. spoluvlastník zmocňuje 1. spoluvlastníka ke všem úkonům a k vyřizování všech záležitostí týkajících se správy společné věci.

 

 

Čl. 4

Náklady na správu

Veškeré náklady spojené se společnou věcí a jejím užíváním bude hradit 1. spoluvlastník ze svých výlučných prostředků prostředků. Nemá právo požadovat z jakýchkoli důvodů podíl na úhradě uvedených plateb od 2. spoluvlastníka.

 

 

Čl. 5

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kdokoliv ze spoluvlastníků ji může vypovědět a to ve tříměsíční výpovědní lhůtě, jež začne běžet následující měsíc po doručení výpovědi druhému spoluvlastníku.

 

 

Čl. 6

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

 

 

 

V ……..........................…… dne …………..

 

 

Podpisy: ……………………………… ………………………………

(1.spoluvlastník)                                          (2.spoluvlastník)

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny