Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Podnájemní smlouvy - vzor ke stažení zdarma online

Podnájemní smlouva - vzor (formulář, tiskopis) online zdarma ke stažení Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Podnájemní smlouva vzor

 

uzavřená podle §719 a násl. občanského zákoníku v účinném znění

příloha : souhlas majitele domu s podnájmem

 

1. Účastníci smlouvy


Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel :
Jméno Příjmení, rodné číslo : 123456/1234, trvalé bydliště : přesná adresa

Podnájemce :
Jméno Příjmení, rodné číslo : 123456/1235, trvalé bydliště : přesná adresa
se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o podnájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 

2. Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je byt 2+1 s příslušenstvím v přízemí domu č.p.….…., v ulici… v Obci, dveře číslo…..., umístěný na jižní straně domu. Příslušenství bytu :….….….….…..

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

I.

 

Byt, který je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel podnájemci na dobu určitou od….….…. do….….….…... Pronajímatel předá byt podnájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Podnájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

II.

 

Podnájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu částku….…. Kč měsíčně, na účet nájemce č.….….… vedený Bankou v….….…..., a to vždy ke 20 dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se podnájem platí.

III.

 

Podnájemce se zavazuje užívat byt řádně. Všechny povinnosti spojené s užíváním bytu včetně provádění drobných oprav, které by jinak byly povinností pronajímatele.

IV.

 

Před uplynutím doby podnájmu je možné smlouvu s okamžitou účinností vypovědět pouze v následujících případech:

Pronajímatel může podnájem okamžitě vypovědět pokud podnájemce neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, ....................

V ostatních případech činí výpovědní lhůta….….….….…...

V. Po skončení doby podnájmu odevzdá podnájemce pronajímateli byt ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

 

4. Závěrečná ustanovení

I.

 

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve…. vyhotoveních.


Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V ………….. dne….…..

 

Pronajímatel : Jméno Příjmení

Podnájemce : Jméno Příjmení