Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Dohoda o převzetí dluhu - vzor ke stažení

Dohoda o převzetí dluhu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Dohoda o převzetí dluhu
vzor

 

uzavřená dle ust. § 531 a násl. Občanského zákoníku

mezi stranami :

1. ..............................................................................

bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

dále jen „ dlužník„


a


2. ..............................................................................

bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

dále jen „přejímatel „

takto :

I.

 

Dlužník je na základě smlouvy o půjčce ze dne ............................................................................ uzavřené s věřitelem ...................................................., nar. ...................................................., bytem .................................................... ...................................................., povinen uhradit věřiteli dluh ve výši ....................................... Kč, a to nejpozději do .................................................... .


 

II.

 

Touto dohodou přejímá přejímatel dluh dlužníka specifikovaný v čl. I. této smlouvy.


 

III.

 

Vzájemná práva a povinnosti věřitele a přejímatele zůstávají nezměněna. Věřitel může vymáhat dluh jen na přejímateli.


 

IV.

 

Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude předáno věřiteli.

Strany této dohody prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody a že ji uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

 

V .......................dne ......................................

 

______________ _________________
Dlužník               Přejímatel

 

 

 


 

 

 

Udělení souhlasu věřitele:

 

Já, níže podepsaný, ..........................................................., nar. ...................................................., bytem ...................................................., věřitel ze smlouvy o půjčce specifikované v čl. I. shora uvedené dohody, uděluji svůj souhlas s převzetím dluhu dle této dohody.

 

 

V ......................... dne ....................................................

_______________

Věřitel