Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Dohoda o převzetí dluhu - vzor ke stažení

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Dohoda o převzetí dluhu - vzor ke stažení Email
Neděle, 06. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 18557x
Dohoda o převzetí dluhu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Dohoda o převzetí dluhu
vzor

 

uzavřená dle ust. § 531 a násl. Občanského zákoníku

mezi stranami :

1. ..............................................................................

bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

dále jen „ dlužník„


a


2. ..............................................................................

bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

dále jen „přejímatel „

takto :

I.

 

Dlužník je na základě smlouvy o půjčce ze dne ............................................................................ uzavřené s věřitelem ...................................................., nar. ...................................................., bytem .................................................... ...................................................., povinen uhradit věřiteli dluh ve výši ....................................... Kč, a to nejpozději do .................................................... .


 

II.

 

Touto dohodou přejímá přejímatel dluh dlužníka specifikovaný v čl. I. této smlouvy.


 

III.

 

Vzájemná práva a povinnosti věřitele a přejímatele zůstávají nezměněna. Věřitel může vymáhat dluh jen na přejímateli.


 

IV.

 

Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude předáno věřiteli.

Strany této dohody prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody a že ji uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

 

V .......................dne ......................................

 

______________ _________________
Dlužník               Přejímatel

 

 

 


 

 

 

Udělení souhlasu věřitele:

 

Já, níže podepsaný, ..........................................................., nar. ...................................................., bytem ...................................................., věřitel ze smlouvy o půjčce specifikované v čl. I. shora uvedené dohody, uděluji svůj souhlas s převzetím dluhu dle této dohody.

 

 

V ......................... dne ....................................................

_______________

Věřitel

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny