Dobré poledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Smlouva o smlouvě budoucí - movitá věc - vzor zdarma

Smlouva o smlouvě budoucí (movitá věc) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
O KOUPI MOVITÉ VĚCI
vzor

uzavřená dle ust. § 50a obč. zák.

níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1. ..............................................................................

trvale bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

dále jen „ budoucí prodávající„

a

2. ..............................................................................

trvale bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

dále jen „ budoucí kupující„

1.

Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního automobilu:

tovární značka:

OPEL

typ:

Astra 1.8 i GLS

SPZ:

BOM 64-30

výrobní číslo motoru:

25338898

výrobní číslo karoserie:

W0X000059P5178745

rok výroby:

1994

barva:

modrá světlá

číslo TP:

AN 448045

včetně 8 ks pneumatik- letních, zimních, autorádio s CD přehrávačem.

2.

Budoucí kupující prohlašuje, že má zájem o převedení shora označeného osobního automobilu do osobního vlastnictví a to za cenu vzájemně dohodnutou.

3.

Předmětem této smlouvy je závazek budoucího prodávajícího a budoucích kupujících, že nejpozději do 31.12.2004, uzavřou smlouvu následujícího znění:

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ustanovení § 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. ...............................................................................

trvale bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

jako prodávající

a

2. ..............................................................................

trvale bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

jako kupující

I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního automobilu:

tovární značka:

OPEL

typ:

Astra 1.8 i GLS

SPZ:

BOM 64-30

výrobní číslo motoru:

25338898

výrobní číslo karoserie:

W0X000059P5178745

rok výroby:

1994

barva:

modrá světlá

číslo TP:

AN 448045

včetně 8 ks pneumatik- letních, zimních, autorádio s CD přehrávačem.

II.

Prodávající tímto prodává kupujícímu osobní automobil specifikovaný v čl. I. této smlouvy a kupující je tímto od prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá.

 

III.

1. Kupující prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy osobní automobil řádně prohlédl, provedl zkušební jízdu, jeho stav a provozní vlastnosti, zejména tak, jak jsou popsány v čl. V. této smlouvy, jsou mu známy a to včetně technické dokumentace a neshledal vady, které by bránily jeho užívání.

2. Prodávající před podpisem této smlouvy upozornil kupujícího na vady osobního automobilu, zejména tak, jak jsou popsány v čl. V. této smlouvy, spočívající ve skutečnosti, že se jedná o osobní automobil použitý, za dobu užívání opotřebovaný.

IV.

1. Kupní cena byla stanovena dohodou a činí ......................................... (slovy:..............................................................................).

2. Kupní cena byla kupujícím zaplacena ke dni podpisu této smlouvy, což prodávající stvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

V.

1. Prodávající prohlašuje, že na osobním automobilu neváznou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady.

VI.

Popis technického stavu osobního automobilu:

stav tacho:

151. 000 km

motor:


spojka:


převodovka:


brzdy:


karoserie:

koroze

lak – barva:


el. příslušenství:


akumulátor:


nehody (těžké / střední / lehké)


počet držitelů dle TP:

3

Stěrače, ostřikovače, ulomená klička, bouraný levý přední blatník, lak-loupe se.

VII.

1. Prodávající se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy předat osobní automobil specifikovaný v čl. I této smlouvy a 2 x klíč od osobního automobilu. Prodávající prohlašuje, že další jiné či náhradní klíče k osobnímu automobilu nemá v držení.

2. Kupující se zavazuje osobní automobil převzít a podpisem této smlouvy současně stvrzuje jeho převzetí, spolu s 2 ks klíčů od osobního automobilu.

VIII.

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškerou technickou dokumentaci vztahující se k osobnímu automobilu, tj. velký technický průkaz, malý technický průkaz, osvědčení o měření emisí, ...............................................................................….. , to vše po odhlášení na příslušné evidenci .............................................. .

2. Kupující se zavazuje převzetí technické dokumentace specifikované v bodu 1. čl. VII. této smlouvy prodávajícímu svým podpisem potvrdit.

IX.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

4.

Pokud nedojde k uzavření smlouvy v termínu dohodnutém, může se kterákoliv ze smluvních stran domáhat u soudu, aby prohlášení vůle toho kterého z účastníků této smlouvy bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

5.

Smluvní strana, která zapříčiní zmaření účelu této smlouvy, zejména pokud neposkytne dostatečnou součinnost při přípravě a podpisu samotné kupní smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ................. Kč.

6.

I. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

II. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

III. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že smlouva nebyla ujednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že jejímu obsahu rozumějí a na důkaz souhlasu s ní a s jejím zněním připojují své níže uvedené vlastnoruční podpisy.

V Brně dne .............................................

................................................…..    ................................................…..

(Budoucí prodávající)              (Budoucí kupující)