Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Žaloba na odstranění vad zhotoveného díla - vzor ke stažení

Žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 13.2.2006

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

[žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla]

žaloba na odstranění vad
vzor


Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Smlouvou ze dne 15.6.2005 č.j. 452-1/2 uzavřenou podle § 536 a násl. obch. zák. se Žalovaný jako zhotovitel zavázal, že pro Žalobce provede generální opravu střechy domu č. p. 271 v Jarkovského ulici v Praze 8, ve kterém je umístěna provozovna žalobce. Dne 25.9.2005 podepsali účastníci smlouvy zápis o převzetí předmětu díla.

Důkaz:
Smlouva ze dne 15.6.2005 č.j. 452-1/2
Zápis o převzetí ze dne 25.9.2005


II.

Dne 13.11.2005 upozornil vedoucí provozovny charkovského ulici 271 č. p. Žalobce, že při průtrži mračen v noci ze dne 12.11.2005 na 13.11.2005 nově opravenou střechou do objektu silně zateklo. Doporučeným dopisem ze dne 14.11.2005 oznámil Žalobce Žalovanému uvedený projev vady díla a současně uplatnil nárok na bezplatné odstranění vady. Žalovaný však dopisem ze dne 28.12.2005 Žalobci sdělil, že jde o vadu, kterou měl zjistit již při prohlídce prováděné při předání, a že odmítá vadu odstranit.

Důkaz:
Výslech Aloise Veselého, bytem Praha 5, Slezská 7
Kopie dopisu žalobce ze dne 14.11.2005 a doklad o jeho odeslání
Dopis žalovaného ze dne 28.12.2005


III.

Žalobce je přesvědčen, že jsou splněny podmínky pro uplatnění nároku z odpovědnosti zhotovitele za vady a vzhledem k tomu, že ke dni podání žaloby vady nebyly odstraněny navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

„Žalovanému se ukládá bezplatně opravit do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku vadu generální opravy střechy domu ve Jarkovského ul. 271, projevující se zatékáním vody do objektu. Žalovaný je povinen uhradit Žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.“


............................................................
Alfa s.r.o.