Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky nepodložené zákonem - vzor

Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky prodávajícím (dodatečná změna smluvních podmínek, reklamace výrobku v původním obale apod.) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___


Chcete reklamovat fotoaparát, ale prodávající má v obchodních podmínkách uvedeno, že můžete reklamovat jen v původním obalu? Nebo se chystáte na dovolenou a cestovní kancelář využila smluvního ustanovení umožňujícího změnit jednostranně smlouvu, aniž by byly vymezeny podmínky, za nichž je možné takto smlouvu změnit? Nebo jste snad objednali postavení domu a zhotovitel převedl smlouvu bez vašeho souhlasu na jiný subjekt, který není schopen závazku dostát, a trvá na tom, že tento převod je v souladu se smlouvou? Pak je právě vám určen tento vzor.

Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky


Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mailJméno a příjmení dodavatele (či název firmy)

IČ dodavatele

Adresa dodavatelePraha, 1. června 2010Neplatnost smluvního ujednání

Vážení,

dne ….. jsem s Vaší společností uzavřel smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výstavba rodinného domku (viz přiložená kopie smlouvy).

V článku 9 smlouvy je uvedeno, že Vaše společnost neodpovídá za vady materiálu, ze kterého bude stavba zhotovena, ale pouze za případné vady stavebních prací. Za vady materiálu má dle tohoto článku odpovídat dodavatel, od kterého tento materiál pro účely výstavby odeberete.

Vzhledem k tomu, že se ve jmenovaném článku 9 smlouvy jedná o ujednání, které omezuje Vaši zákonnou odpovědnost za případné vady zhotovované stavby, dovolávám se tímto neplatnosti tohoto smluvního ujednání v souladu se zněním § 40a ve spojení s § 55 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie smlouvy ze dne .....Kdy je tento vzor vhodný?


Zákon říká, že spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Jestliže se tedy domníváte, že vaše smlouva obsahuje nějakou podmínku, kterou zákon zapovídá, protože k vaší újmě znamená značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, můžete se pomocí tohoto vzoru domoci neplatnosti nepřiměřené podmínky.

 

Jak tento vzor využít?

Pokud vaše spotřebitelská smlouva obsahuje nepřiměřenou smluvní podmínku, obraťte se na podnikatele, který s vámi smlouvu uzavřel, a namítejte neplatnost této podmínky. Podle zákona je takto možné napadnout zejména ujednání, která:

 

 • vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,
 • vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu,
 • stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele,
 • dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí,
 • opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli,
 • opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,
 • zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy
 • dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě
 • stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují ke zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena,
 • přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,
 • dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele.

 


Tento výčet je pouze příkladný, není vyloučeno namítat neplatnost jiného ustanovení smlouvy, pokud znamená k újmě spotřebitele v rozporu s požadavkem dobré víry značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

 

Upozornění

Namítnout neplatnost nepřiměřeného smluvního ujednání je možné jen u spotřebitelských smluv. Spotřebitelská smlouva je např. smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (nepodnikatel) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající (podnikatel). Spotřebitel tedy nemůže namítnout neplatnost nepřiměřené smluvní podmínky, pokud uzavřel smlouvu s nepodnikatelem (např. na základě inzerátu). Namítnout neplatnost ujednání ve spotřebitelské smlouvě lze do 3 let od jejího uzavření, poté se toto právo promlčuje.


V době přípravy těchto vzorových dopisů je v Parlamentu ČR projednávána novela občanského zákoníku, podle které budou nepřiměřená smluvní ujednání neplatná absolutně od počátku a spotřebitel se tedy nebude muset jejich neplatnosti dovolávat. Datum účinnosti novely nebylo v době přípravy tohoto dokumentu známo.

 

Důležité zákony a dokumenty

 • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 55–56)

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.