Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Licence, licenční smlouva (autorské dílo) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Licence, licenční smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

 

LICENČNÍ SMLOUVA  K PUBLIKACI ČLÁNKU NA INTERNETU

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 


…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČ)

 

(dále jen „nabyvatel“ – na straně jedné)

 

 

 

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP)

…………………………………… (e-mailová adresa)


(dále jen „autor“ – na straně druhé)

 

 

uzavřeli tuto licenční smlouvu:

 

I.
Předmět smlouvy

 

Poskytovatel jako autor díla poskytuje touto smlouvou nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě.

 

Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci poskytovateli zaplatit níže sjednanou odměnu v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
(Pozn.: vztahuje se k úplatné licenci).

 

II.
Účel smlouvy

 

Účelem smlouvy je upravit možnost publikace díla autora na internetovém portálu ………………………….  Publikováním se rozumí trvalé umístění díla na veřejně přístupnou internetovou stránku a jeho sdělení veřejnosti.

 

Předmětem smlouvy jsou díla autora uvedená v příloze, jež je nedílnou součástí této smlouvy.


III.
Rozsah a způsob užití licence

 

Autor poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci k rozmnožování díla a ke sdělování díla veřejnosti dle účelu smlouvy.

 

Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Množstevní rozsah licence není omezen.

 

Autor se zavazuje umožnit nabyvateli výkon práva autorské dílo užít v rozsahu a způsoby sjednanými touto smlouvou a to na dobu určitou v délce 10ti let, která počíná běžet dnem uzavření této smlouvy.

 

 

IV.
Odměna

 

Varianta 1


Smluvní strany se dohodly, že licence se podle této smlouvy poskytuje bezúplatně.


Varianta 2


Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí licence zaplatí nabyvatel autorovi ve lhůtě 7 dnů po uzavření smlouvy jednorázovou odměnu ve výši ............. Kč (slovy: ................... korun českých) na jeho účet č. ú. .............................. vedený u ................ banky.

 

V.
Autorská korektura

 

Autor se zavazuje při podpisu této smlouvy poskytnout dílo na CD nebo DVD nosiči, popřípadě jinými prostředky v digitální podobě v kvalitě vyspecifikované v příloze č. 1.

 

Autor prohlašuje, že poskytnuté dílo odpovídá pravidlům českého pravopisu a jsou v něm použity pouze oficiální nebo zcela běžné zkratky slov.

 

Nabyvatel si vyhrazuje právo text díla zkrátit, popř. z technických důvodů rozdělit na více částí.

 

Nabyvatel prohlašuje, že nezasáhne kromě v této smlouvě uvedených úprav do textu díla. Nabyvatel má právo provést případné nezbytné gramatické opravy, nevyužije-li autor po předchozím písemném upozornění ze strany nabyvatele své právo provést autorskou korekturu textu díla sám. V takovém případě mu nabyvatel zašle dílo ke korektuře na uvedenou e-mailovou adresu, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný způsob předání díla.


VI.
Právo odstoupit od smlouvy

 

Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, má autor právo od smlouvy odstoupit, pokud by v důsledku toho byla snížena hodnota díla. Jestliže by však provedení autorské korektury způsobilo nabyvateli nepřiměřené náklady nebo by změnilo povahu díla, nabyvatel ji nemusí akceptovat.

 

Autor má právo odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele, spočívající zejména v nepublikování díla na shora uvedeném internetovém portálu, po uplynutí dvou let od poskytnutí licence.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva je vyhotovena ve  ............. stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravena se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávní, smlouvu si před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V ………… dne …………..                            V ………… dne …………..

………………………                                       ………………………
       nabyvatel                                                           autor

 

 


 

 

 

Poznámky k licenční smlouvě

Licenční smlouva může být uzavřena i ústně, nejedná-li se o smlouvu, kterou se poskytuje výhradní licence nebo smlouvu, jejíž předmět má být zapsán do příslušného veřejného seznamu. Bez ohledu na toto zákonné ustanovení, je vždy vhodnější uzavřít licenční smlouvu písemně.

 

U licenční smlouvy na dobu neurčitou se vřele doporučuje upravit si délku výpovědní doby odlišně od zákona, neboť roční výpovědní lhůta se jeví jako příliš dlouhá.

 

Pro poskytovatele je vždy lepší v rámci opatrnosti trvat na přesném specifikování rozsahu a způsobu užití díla.

 


 

 Každý má dnes možnost publikovat své články na internetu. Může tak činit buď na vlastních stránkách, nebo v prostoru, který spravuje jiný subjekt. Každý má též možnost založit si vlastní internetový časopis a nechat do něho přispívat jiné osoby. Platí vůbec pro tuto činnost autorské právo? Odpověď zní – ano.

 

Důležité je, že autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Příkladem jsou např. smlouvy z doby, kdy o možnostech internetové publikace přemýšlelo pár nadšenců – i kdyby v takové smlouvě bylo ustanovení, které by nabyvateli umožňovalo publikovat dílo všemi prostředky, nemohl by jej publikovat na internetu, neboť v takový způsob užití ještě tehdy nebyl znám.

 

Každá publikace na internetu má svá vlastní pravidla, která se výrazně neliší od publikace v tištěných médiích. I zde dochází k uzavření licenční smlouvy (vzor) – k poskytnutí licence k užití autorského díla. Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Když se k tomu rozhodne, má právo své dílo užít buď sám, nebo k tomu udělit jiné osobě smlouvou oprávnění.

 

Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. Je důležité, aby smlouva rozsah užití přesně specifikovala.

 

Z pohledu internetové publikace je naprosto nejdůležitějším užitím oprávnění dílo rozmnožovat (§ 13 autorského zákona). Je třeba upozornit na to, že elektronické vyjádření (např. díla literárního) ve formě čitelné pouze pro textové editory, uložené na harddisku počítače je rozmnoženinou autorského díla a že každým “načtením” internetové stránky dochází v počítači koncového uživatele k vytvoření minimálně dočasné rozmnoženiny této stránky.

 

Při internetové publikaci jde ruku v ruce s oprávněním dílo rozmnožovat oprávnění dílo sdělovat veřejnosti – čímž se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Je jím také zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

 

Ve smlouvě by vždy měl být jednoznačně patrný účel smlouvy, neboť pak se vždy uplatní zákonná domněnka, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy.