Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Dohoda o srážkách ze mzdy - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o srážkách ze mzdy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Dohoda o srážkách ze mzdy
vzorVěřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP)Čl. 1


Dne ……… uzavřel věřitel s dlužníkem písemnou smlouvu o půjčce, na základě které věřitel dlužníku půjčil ……… Kč. Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.

Pro případ, že dlužník nesplní svůj závazek zaplatit dluh řádně a včas, sjednávají účastníci tuto zajišťovací dohodu o srážkách ze mzdy.Čl. 2


Dlužník je zaměstnán u zaměstnavatele ………………, se sídlem ………………

Dlužník souhlasí s tím, aby mu zaměstnavatel pro případ, že se ocitne v prodlení s plněním svého dluhu, prováděl měsíční srážky ze mzdy ve výši …… Kč a to od okamžiku, kdy mu bude předložena tato dohoda do úplného zaplacení.

Sraženou částku bude zaměstnavatel poukazovat na účet věřitele č. …………… vedený u …………………Čl. 3


Dlužník prohlašuje, že jeho hrubá měsíční mzda činí ……… Kč a jiné srážky z této mzdy nemá.Čl. 4


Věřitel je oprávněn předložit tuto dohodu zaměstnavateli teprve v okamžiku prodlení dlužníka s plněním jeho dluhu, který vyplývá z poskytnuté půjčky specifikované v čl. 1 smlouvy.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a třetí je určeno pro zaměstnavatele dlužníka.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy: ……………………… ………………………

                (věřitel)                         (dlužník)