Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Léčba a řešení alkoholismu, jak může rodina alkoholikovi pomoci

rodina_a_alkoholik_alkoholismus_jak_muze_rodina_pomoci.jpgČasto dostávám přes svůj web www.alkoholik.cz emaily od nešťastných rodinných příslušníků (manžel, manželka, syn, dcera) email o tom, že je někdo z rodičů alkoholikem a jak mu mohou pomoci.  Je to situace nezáviděníhodná a obtížná. Nástin řešení a rady co dělat a nědělat přináší tento článek.

___
___ 

Snažte se nebýt součástí problému

Tolerování pití alkoholu

Alkoholik nemůže v pití dlouho pokračovat bez toho, aniž by se mu dostalo "pomoci". Potřebuje kolem sebe lidi, kteří by ho omlouvali, chránili ho, starali se o něj, sdíleli s ním jeho zapírání a spolupodíleli se na jeho sebeklamu. Tento druh falešné pomoci alkoholikovi je znám pod pojmem "umožnění". Je to něco, co běžně dělají členové rodiny, přátelé a spolupracovníci, aniž by si této skutečnosti byli vědomi.


Omezování vlastního života

Rodinní příslušníci se plně soustředí na pomoc alkoholikovi, takže nemohou žít normálně svůj vlastní život. Namísto toho nechají alkoholismus ovládnout své myšlenky a činy stejně, jako alkohol ovládá alkoholika. Tato skutečnost je většinou velice stresující a může mít jednak neblahý vliv na jejich duševní zdraví, jednak může negativně ovlivnit životy jejich dětí na mnoho let dopředu.

 


Směřování do "nikam"

Pokud se lidé drží modelu chování, kterým bezděky napomáhají alkoholismu, aby se zmocnil jejich života, ocitnou se brzy na nekonečném běžícím pásu. Ke zbavení se ho je nutno, aby bezprostřední alkoholikovo okolí přestalo být součástí problému a stalo se naopak součástí jeho řešení.


Pomoc rodiny při řešení alkoholismu rodinného příslušníka

Neumožňujte pití

Důležité je, aby ostatní členové rodiny přestali umožňovat alkoholikovi jeho pití. Dobrým způsobem jak začít je nechat alkoholika, aby přijal zodpovědnost za problémy a následky, které svým pitím způsobil. To ho přiměje, aby čelil realitě.

Zaměřte se na své vlastní potřeby

Jakmile členové rodiny přestanou upínat veškerou pozornost na problémy alkoholika, vymaní se z osidel jeho alkoholismu. Tím, že dají přednost svým vlastním potřebám, mohou zahájit cestu pokroku ke své vlastní normální existenci.


Nechte si pomoci

Překonání alkoholismu není záležitostí samotného jedince a existuje mnoho způsobů a možností jak pomoci tomu, kdo je ochoten pomoc přijmout. Vypořádat se úspěšně s touto nemocí předpokládá změnu myšlení a jednání. Členům rodiny může být velmi užitečná také dobrá rada a podpora lidí z jejich okolí, kteří je chápou. Významnou pomocí může být svépomocná skupina, např. "Anonymní Alkoholici" ("AA"). Pomoc odborníků ze zařízení pro léčbu alkoholismu je většinou nezbytná nejen pro samotného alkoholika, ale také pro jeho rodinu.

Léčba alkoholizmu - kdo vám může pomoci?

 

Ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie (OAT)

Pracuje v nich kvalifikovaný personál, schopný poradit jak pacientovi závislém na alkoholu, tak i těm, kteří si "nejsou jisti", jak vážné to s nimi vlastně je. Nabízejí ambulantní léčbu, při které pacient do zařízení pouze dochází. Tato zařízení jsou k dispozici rovněž pro blízké osoby pacienta (rodinu, přátele, kolegy ze zaměstnání), jež mu chtějí pomoci. Adresu (nejbližšího) příslušného zařízení tohoto typu (OAT) vám sdělí praktický (obvodní) lékař, či psychiatr, případně lůžkové zařízení pro léčbu závislostí.

Specializovaná pobytová (lůžková) léčebná zařízení

Nabízejí pobytovou (hospitalizační) odvykací léčbu pacientům závislým na alkoholu. Vedle specializovaných lůžkových oddělení - součástí psychiatrických léčeben či klinik existuje v České republice několik zařízení, ve kterých je léčba závislostí hlavní činností. Jedním z nich je například Apolinář - Oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, tel.: 224 968 225 (214,221).

Anonymní Alkoholici (AA)

Patří mezi svépomocné skupiny společenství lidí usilujících o střízlivost. Jedinou podmínkou členství je touha přestat pít. Důraz je kladen na důsledné zachovávání anonymity. AA nejsou spojeni s žádnou politickou, či náboženskou organizací, ani jinou institucí. Finanční prostředky na svoji činnost (pronájem místností pro setkání, tisky informačních materiálů, provoz telefonické informační linky apod.) získávají pouze z vlastních zdrojů, kterými jsou dobrovolné příspěvky. Prvotním účelem AA je zůstat střízliví a pomáhat jiným alkoholikům dosáhnout střízlivosti.

 


Problematika alkoholismu detailně na www.alkoholik.cz