Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Tituly - vědecké, akademické, čestné, šlechtické, církevní, vladařské, státnické

vysokoskolske_tituly.jpgTak co - taky máte trošku zmatek v titulech u jmen? Občas někde v časopise nebo na internetu vídám tituly, u kterých mi vůbec není jasné co znamenají. Rozhodl jsem se proto, že jak pro sebe, tak i pro vás udělám stránku se všemi vědeckými (resp. akademickými) i nevědeckými tituly.

___ 

___ 

 

 

Akademické tituly

Akademické hodnosti jsou dosažené studiem vysoké školy nebo jinou formou vysokoškolského vzdělávání. V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. - Mgr., PaedDr. - PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr.). Podrobnosti upravuje Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Bc.

baccalaureus

bakalář

BcA.

baccalaureus artis

bakalář umění

Mgr.

magister

magistr

MgA.

magister artis

magistr umění

Ing.

ingénieur

inženýr

Ing. arch.

ingerum architectus

inženýr architekt

JUC.

juris utriusque candidatus

kandidát obojího práva

JUDr.

juris utriusque doctor

doktor obojího práva

ICDr.

juris canonici doctor

doktor kanonického práva

MDDr.

medicinae dentalis doctor

doktor zubní medicíny

MSDr.

medicinae stomatologicae doctor

doktor zubní medicíny

MUC.

medicinae universae candidatus

kandidát všeobecné medicíny (po uzavřeném třetím ročníku)

MVC.

medicinae veterinarinae candidatus

kandidát veterinární medicíny

MUDr.

medicinae universae doctor

doktor všeobecné medicíny

MVDr.

medicinae veterinarinae doctor

doktor veterinární medicíny

PaedDr.

paedagogiae doctor

doktor pedagogiky

PharmDr.

pharmaciae doctor

doktor farmacie

PhDr.

philosophiae doctor

doktor filozofie

PhMr.

pharmaciae magister

magistr farmacie

RNDr.

rerum naturalium doctor

doktor přírodních věd

RSDr.

rerum socialium doctor

doktor sociálních věd

RCDr.

rerum commercialum doctor

doktor obchodních věd

ThDr.

theologiae doctor

doktor teologie

ThLic.

theologiae licentiatus

licenciát teologie, bohosloví

ThMgr.

theologiae magister

magistr teologie, bohosloví

Akademický titul se píše vždy před jménem.

 

Neakademické tituly

DiS.

 

diplomovaný specialista

Titul DiS. se píše vždy za jménem. Mezi jménem a tímto titulem se píše vždy čárka.

 

Vědecké hodnosti

Vědecké hodnosti jsou dosažené pokračujícím studiem vysoké školy s obhájením disertační práce.

Ph.D.

philosophiae doctor

v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc., tzv. velký doktorát - Doktor pro ostatní oblasti mimo teologie a medicíny

DBA

doctorate of business administration

mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu (udelováno predevším v anglosaských zemích), oproti klasickému Ph.D. je však studium výrazně orientováno na manažerskou a podnikatelskou praxi a výzkum reálných manažerských problémů - je spojením vědy se skutečným životem, Ph.D a DBA jsou doktorské úrovně, úrovní stejné, určené různým skupinám zájemců

Th.D.

theologiae doctor

doktor v oblasti teologie

CSc.

candidatus scientiarum

kandidát věd

DrSc.

doctor scientiarum

doktor věd (udílení tohoto titulu bylo zrušeno)

DSc.

doctor scientiarum

doktor věd (znovu zavedení titulu Akademií věd od 18. 12. 2002 jako náhrada za DrSc. [1]

Akademik

řádný člen Akademie věd ČR

 

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.

Titul akademik je nejvyšší akademická hodnost a nahrazuje ostatní tituly a hodnosti. Uvádí se vždy před jménem.

 

Čestné hodnosti

Čestná hodnost je titul dosažený jmenováním (nikoliv studiem)

Dr. h. c.

doctor honoris causa

čestný titul

 

Vědecko-pedagogické hodnosti

Tato hodnost je dosažena vědecko-pedagogickou nebo umělecko-pedagogickou činností.

doc.

docent

prof.

profesor

 

Anglosaské vysokoškolské tituly

Tyto tituly se uvádějí za jménem.

.............

 

B.A.

Bachelor of Arts

absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů.

B.Eng.

Bachelor of Engineering

absolvent vysoké školy různých směrů - inženýrských oborů.

B.F.A.

Bachelor of Fine Arts

absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.

MBA

Master of Business Administration

absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance

LL.M

Master of Laws

absolvent právnické fakulty

M.S. / MSc

Master of Science

absolvent vysoké školy s vědeckou či technickou specializací, např. Computer Science, přírodní vědy či ekonomie

M.A.

Master of Arts

absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů.

M.Eng.

Master of Engineering

absolvent vysoké školy různých směrů - inženýrských oborů.

M.F.A.

Master of Fine Arts

absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.

M.Div.

Master of Divinity

absolvent teologické vysoké školy (teologického semináře).

M.D.

Medical Doctor

doktor medicíny, absolvent lékařské vysoké školy

 

(Ph.D. / PhD

Philosophiae Doctor. Vizte kapitolu vědecké hodnosti výše. Tento titul se nyní užívá na celém světě, včetně ČR.)

 

Vladařské a státnické tituly

  • P.P., Pater Patriae (česky otec vlasti) - čestný titul římských císařů, uváděn na konci výčtu jejich titulatury

 

Církevní tituly

papež

Svatý otec, Jeho Svatost - nejvyšší katolický hierarcha

Eminence

oficiální oslovení kardinála

Excelence

oficiální oslovení biskupa

kardinál

nejvyšší hodnostář po papeži, označení se klade až před příjmení (např. Miloslav kardinál Vlk

biskup

správce diecéze; slavnostní oslovení: Monsignore, zkr. Mons.

arcibiskup

biskup – metropolita církevní provincie (v Česku Praha a Olomouc)

P.

Pater - řeholní kněz – v praxi se však užívá i jako titul diecézního kněze

R. D.

Reverendus Dominus – dosl. „důstojný pán“, kněz (v praxi se často zaměňuje s Pater)

Msgre.

Monsignore

 

Šlechtické tituly

Nižší šlechta

Zeman - venkovský šlechtic, prakticky žádné pravomoci - obvykle jen statek nebo menší tvrz na vesnici

Rytíř - obvykle měl od panovníka propůjčenou zemi (léno), na níž směl podle svého nejlepšího vědomí i svědomí vládnout, na oplátku ale musel v případě válečného konfliktu poskytnout vojsko

Baron - nejvyšší možný titul nižší šlechty, vládl v baronství - obvykle pár vesnic

Vyšší šlechta

Vikomt - první vyšší šlechtic, jde ale o titul údělný - dostal ho pouze jeden určitý člen rodu. Vikomti se vyskytovali především ve Španělsku, Francii, Anglii.

Hrabě - další z dědičných titulů, jde spíš o lepší obdobu barona

Markýz - šlechtický titul ve Španělsku, byl něco jako rytíř

Kníže - již velice významný šlechtic, vládl většímu územnímu celku, někdy i státu (nyní Monacké či Lichtenštejnské knížectví)

Vévoda - v královstvích nejvýznamnější hned po králi, většinou měl velkou poradní moc. Podobně jako kníže vládl většímu území, někdy i státu.

 

Další tituly

Kurfiřt - říšský kníže s právem volit císaře Svaté říše římské

Markrabě - za krále vládl v určité části země. Nejznámější byl markrabě moravský.

Lord, Lady - anglický a skotský šlechtický titul (oslovení Sir, Lady)

Mezi středověké tituly patřily i majordomus - staral se o hrad v době vládcovy nepřítomnosti, říšský číšník - tuto výsadu měl český král - směl nalévat císaři víno, vrchní lovčí a podobně.

V České republice je užívání šlechtických titulů na základě zákona č. 61/1918 Sb z 18. prosince 1918 zakázáno.

 


Zdroj:
http://cs.wikipedia.org