Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Anglické zkratky používané v komunikaci - LOL, OMG, BTW, THX, AMA, JK, IMO BRB ad.

anglicke-zkratky-pouzivane-v-komunikaci-lol-omg-btw-thx-ama-jk-imo-brb-ad

anglicke-zkratky-pouzivane-v-komunikaci-lol-omg-btw-thx-ama-jk-imo-brb-ad
Lidé si mezi sebou posílají anglické zraktky. Anglicky mluvící lidé jim určitě skvěle rozumí, ale my známe většinou jen malou část z nich. Víte co znamená třeba LOL, OMG, ILY, PPL, IDK, TBH, BTW, THX, SMH, AMA, JK, IMO, IKR, FYI, BRB, GG, IDC, TGIF, ICYMI, IRL, BFF? Jestli ne, zde se to dočtete.  

___

___

 

Akronym Anglický význam Český překlad
2U to you tobě
4U for you pro tebe
AAA against all risks navzdory všem rizikům
AFAIK As far as I know podle toho, co vím
AKA Also known as také znám jako
ASAP As soon as possible jak jen to bude možné/co nejdřív
ATYS Anything You Say cokoliv říkáš
AWOL absence without leave odchod bez povolení
B4 before předtím dříve
BAMF bad-ass mother fucker zasraný hajzl
BAS be a sportsman buď sportovec (=chovej se čestně)
BBFN Bye Bye For Now zatím ahoj
BBIAB Be Back In A Bit budu za chvilku zpátky
BBL Be Back Later vrátím se později
BFF Best friend forever Nejlepší kamarád, kamarádka navždy
BFI Brute Force and Ignorance surovost a ignorance
BFN Bye For Now zatím čau
BFU Bloody Fucking User příšerný uživatel (Běžný Franta Uživatel)/LAMA
BG BackGround pozadí
BQ beyond question nesporný
BRB Be Right Back hned jsem zpět
BRGDS best regards srdečný pozdrav (na konci dopisu)
BTW By The Way mimochodem/když už jsme u toho
CAD Control-Alternate-Delete CTRL+ALT+DEL
CAD Computer Aided Design počítačem podporované navrhování
CFD call for discussion výzva k diskuzi
CFV call fot vote výzva k hlasování
CITA caught in the act dopaden při činu
CoB chairman of board předseda výboru
CoC chairman of council předseda rady
CUA commonly used acronym běžně užívaný akronym
CUL See You Later uvidíme se později
CUL8R See you later! uvidíme se později
CYL See You Later uvidíme se později
DLTM don't lie to me nelži mi
EOL End of Live konec životnosti
F2F Face To Face tváří v tvář
FAQ Frenquently Asked Questions často kladené otázky/dotazy
FCFS first come, first served kdo dřív příjde, ten dřív mele
FDROTFL Falling Down Rolling On The Floor Laughing padám a válím se po podlaze smíchy
FITB Fill In The Blanks domyslete si, co jsem neuvedl/zaplňte bílá místa
Flame   nejčastěji ve spojení flame war/přestřelka/silná kritika
FMPOV From my point of view z mého pohledu
FOAF Friend Of A Friend přítel přítele
FOD Finger Of Death dotek smrti
FOTCL Falling Off The Chair Laughing padám z křesla smíchem
FTF Face To Face tváří v tvář
FUBAR Fixed Up Beyond All Recognition opraveno dle všech známých projevů
FUD fear, uncertainty and doubt strach, nejistota a pochyby
FWIW For What It's Worth za co to stojí?/jakou to má cenu?
FYA For Your Amusement pro tvoji zábavu
FYI For your information pro tvou informaci
G Grin široký úsměv
GA Go Ahead pokračuj
GD&R Grinning, Ducking & Running usmívat se, přikrčit se a zdrhnout (=nenápadně se vytratit)
GIGO Garbage In, Garbage Out odpadky dovnitř, odpadky ven
GIWIST Gee I Wish I'd Said That oh ale to jsem měl říci já
GOMY get out of my way jdi mi z cesty
GOWI go on with it pokračuj v tom dále
H!WYM Hey! Watch your mouth! pozor co říkáš/dávej si bacha na pusu.
HHOJ Ha Ha Only Joking ha ha jenom vtipkuji
HHOK Ha Ha Only Kidding ha ha jen legrácky
HHOS Ha Ha Only Serious ha ha jen vážné
HLAYK Here's Looking At You Kid teď jak se dívám na Tebe
HSIK How Should I Know jak jsem to mohl vědět
HTH hope this helps doufám, že to pomůže/hodně štěstí
HWMBO he, who must be obeyed ten, kterého je nutno poslechnout
IAE In Any Event v každém případě
IANAL I Am Not A Lawyer nejsem právník
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong samozřejmě bych se mohl mýlit
IIRC If I remember correctly pokud si dobře vzpomínám
IMCO in my considered opinion podle mého uváženého názoru
IMHO In my humble opinion dle mého skromného/upřímného názoru
IMNSHO In My Not So Humble Opinion podle mého ne tak skromného mínění
IMO In My Opinion dle mého názoru
INAL I'm Not A Lawyer nejsem právník
IOW In Other Words jinými slovy/jinak řečeno
IWBNI It Would Be Nice If to by bylo pěkné
JAM Just A Minute chviličku /moment
JFYI Just For Your Information jen pro tvou informaci
JOOTT Just One Of Those Things jen jedna z těchto věcí
JSNM Just Stark Naked Magic je to prostě jasné kouzlo
KMP keep me posted průběžně mě informuj
KTP keep this private nech si to pro sebe
L8R Later později/uvidíme se později
L8R LateR později
LAB&TYD Life's A Bitch & Then You Die život je svině, pak umíráš
LMAO Laughing My Off  
LMN Let Me Know dej mi vědět
LOL Laughing Out Loud hlasitý smích
LOL lots of laughing loud mnoho smějících se hlasů
LTNC Long time no see! dlouho jsme se neviděli
MEGO My Eyes Glaze Over mé oči zeskelnatěly
MHOTY my hat's off to you klobouk dolů/smekám před tebou
MOF matter of factly ve skutečnosti vlastně
MORF Male OR Female muž nebo žena
MTW mum's the word ani muk
MYOB Mind Your Own Business hleď si svého
N/A Not Available není k dispozici
NBD No Big Deal žádnej problém/moc to nevadí
NFW no fucking way žádná možná cesta
NHOH Never Heard Of Him/Her nikdy jsem o něm/ní neslyšel
NM never mind nic se nestalo/to je v pořádku
NOYB None Of Your Business nic pro tebe
NP No Problem žádný problém
NRN No Reply Necessary odpověď není nutná
O Over (to you) přepínám (na tebe)
OBJ OBligatory Joke povinný vtip
OBTW Oh, By The Way och, mimochodem
OC Of course samozřejmě, ovšem
OGIMA Oh God Its Monday Again bože, zase pondělí!
OIC Oh, I see! aha/jasně
OL Old Lady stará žena
OMG Oh my God můj Bože
OM Old Man starý muž
OO Over and Out vypínám, končím
OOTB out of the box zbrusu nový
ORN Oh Really now oh, to je už opravdové
OT Off Topic mimo téma diskuse, hovoru
OTL Out To Lunch jsem na obědě
OTOH On the other hand na druhou stranu
OTR off the record mimo záznam (=neoficiálně)
OTT Over The Top přes kopec
OTTH on the third hand na třetí stranu
PASII put a sock in it drž hubu/sklapni
PEBKAC problem exists between keyboard and chair problém je mezi klávesnicí a židlí (=v uživateli)
PITA Pain In The Ass osina v prdeli
PLS Please Prosím
PM Preventive Maintenance preventivní podpora
PMFJI Pardon Me For Jumping In omlouvám se, že vám do toho skáču do řeči
PMJI Pardon My Jumping In omlouvám se, že vám do toho skáču do řeči
POM Phase Of the Moon fáze měsíce
POV Point Of View úhel pohledu
QD quiet down ztichni/zmlkni
RAD Raw, Unadulterated Dumbness surová, nefalšovaná hloupost
RE Re-hello (hello again) zavolej znovu
RFD request for discussion žádost o diskuzi
RGRDS Regards s pozdravem
RL Real Life skutečný život
RNA Ringing, No Answer vyzvání,žádná odpověď (hlavně v obororu telekomunikací)
ROFL Rolling On Floor Laughing válim se smíchy po zemi
ROTF Rolling On The Floor válim se smíchy po zemi
ROTF,L Rolling On The Floor, Laughing válim se smíchy po zemi
ROTM Right On The Money přesně
RSN Real Soon Now teď skutečně brzy
RSN real soon now doopravdy brzo (ironicky)
RTFAQ Read The FAQ přečti si FAQ
RTFM Read The Fucking Google prečti si zasraný Google
RTFM Read The Fucking Manual prečti si zasraný manuál
RTFM Read The Fine Manual přečti si manuál
RUMOF Are You Male Or Female? jsi žena nebo muž?
RUOK? Are you OK? jsi v pořádku?
SAI so as I i já/já taky
SIG Special Interest Group speciální zájmová skupina
SITD still in the dark stále ve tmě
SL Section Leader vedoucí oddělení
SNAFU Situation Normal, All Fixed Up situace normální, vše opraveno
SNAFU Situation Normal All Fucked Up Situace normální, všechno v prdeli
SO So Other... další informace... /tak dál
SOB Son Of the Bitch zkurvysyn
SO Significant Other významné další
SOY shame on you styď se
SUP What's Up? Co se děje?
STFW Search the fucking web Najdi si to na webu
SWAK Sealed with a kiss spečetěno polibkem
SWEIN So What Else Is New? Tak co je ještě nového?
Sysop Systems Operator systémový operátor
TA Thanks Again znovu díky/ještě jednou díky
TAFN That's All For Now to je zatím všechno
TANJ There Ain't No Justice není tam žádná spravedlnost
TANSTAAFL There Ain't No Such Thing As A Free Lunch není nic takového, jako oběd zadarmo
TGIF Thank God Its Friday díky Bohu, je pátek
THX Thanks díky
TIA Thanks In Advance díky předem
TIC Tongue In Cheek mluvit jen tak, ne upřímně
TNX1.0E6 ThaNKS a million milionkrát díky /tisíceré díky
TNX1M ThaNKS a million milionkrát díky /tisíceré díky
TTBOMK To The Best Of My Knowledge k mým nejlepším znalostem
TTFN Ta Ta for now zatím pa, pá...
TTUL Talk To you Later promluvíme si později, zatím čau
TTYL Talk To You Later promluvíme si později, zatím čau
TXNS Thanks díky
TYVM thank you very much velice vám děkuji
TYVM Thank You Very Much díky moc
U2 you too ty taky
UL Upload nahrávání (nejčastěji souboru)
UOK? Are You OK? Jsi OK?
W84ME Wait for me počkej na mě
WOA Work Of Art umělěcké dílo
WOL Win Or Lose vyhraj nebo prohraj
WRT With respect to s ohledem na
WTF Who or what kdo nebo co (záleží na kontextu)
WTH What The Hell k sakru
WU What's Up? co se děje?
WWYL When Will You Learn kdy se budeš učit
WYSIWYG What you see is what you get co vidíš, to dostaneš (tisk, editory)
XMAS Christmas Vánoce
XYL Ex Young Lady bývalá mladá žena
YA Yet Another ještě další
YABA Yet Another Bloody Acronym další pitomý akronym
YABSA Yet Another Bloody Stupid Acronym další mizerný a pitomý akronym
YAFIYGI You Asked For It, You Got It dostals co jsi chtěl/máš to,na co jsi se ptal
YAOTM Yet Another Off-Topic Message další zpráva mimo téma
YD You're Dead jsi mrtvý
YG Young Gentleman mladý gentleman
YGWYPF You Get What You Pay For dostaneš, co zaplatíš
YHM You Have Mail přišel ti email/máš to na emailu
YL Young Lady mladá žena
YM Young Man mladý muž
YW You're Welcome není zač (po poděkování)