Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Věcné břemeno (např. dožití) u nemovitosti - informace obecného rázu

vecne_bremeno_doziti_u_nemovitosti.jpgStanete-li se vlastníkem nemovitosti, nemusí to automaticky znamenat, že jste k ní získali i neomezená dispoziční práva. Můžete v nich být docela dobře omezeni právem někoho jiného, třeba souseda, který si bere vodu z vaší studny, nebo předchozího majitele, jenž si u vás zajistil právo na dožití. Je to takový zajíc v pytli a označuje se jako věcné břemeno.

smlouva na dožití v domě vzor zdarma

Věcné břemeno (dále jen VB), řečeno jazykem právníků, je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že je povinen něco opakovaně nebo dlouhodobě trpět (chůzi po vlastním pozemku, nemá-li soused přímý přístup k veřejné komunikaci), něco konat (poskytnout doživotní bydlení) nebo se naopak něčeho zdržet (stavět plot jen do určité výše).
Tato povinnost se zřizuje buď v prospěch jiné osoby (in personam), nebo je spojena s vlastnictvím dané nemovitosti (in rem). Má ji každý vlastník (i držitel) a odpovídá jí právo z VB, které svědčí třetí osobě. VB zkrátka omezují vlastníka ve prospěch někoho jiného.

Navždy, nebo jen do smrti?

Právo odpovídající věcnému břemenu vzniká zápisem do katastru nemovitostí. Zatížení nemovitosti VB přechází na každého dalšího vlastníka nemovitosti, tzn. že nemovitost je zatížena věcným břemenem nezávisle na tom, kdo bude jejím novým majitelem.

Právo dožití v domě nebo bytě

Rozdílně se ale musíme dívat na VB práva na dožití, spojené s určitou osobou. To je spjato právě a jen s touto osobou – na následovníky nepřechází. Zemře-li oprávněný z VB, B automaticky zaniká.

Specifikace

Práva odpovídající VB řadíme mezi věcná práva k cizí věci (spolu např. se zástavním právem a zadržovacím právem).
VB je vhodné zřídit tehdy, nejde-li věc řešit prodejem nebo koupí, nájmem či pronájmem. K VB patří například právo provádění oprav plotu, zdi, střechy, právo čerpání vody ze studny apod. „Kouzlo“ VB spočívá v tom, že mnohdy napomůže řešení vztahů mezi sousedy, prodávajícími nebo kupujícími, rodinnými příslušníky atp.

Strpění vstupu na svůj pozemek

V případě, kdy vlastník stavby není současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit VB ve prospěch vlastníka stavby, které bude spočívat v právu cesty přes přilehlý pozemek. Věcným břemenem lze zatěžovat buď celý pozemek, nebo jen jeho část. V takovém případě je nezbytné nechat tento úsek zaměřit geodetem, který vypracuje geometrický plán určující např. rozsah přístupové cesty ke stavbě a tento plán bude nedílnou součástí smlouvy.

Smlouva je nutností!!!

VB vznikají příslušnou písemnou smlouvou. Je třeba v ní přesně vymezit obsah a rozsah VB, případně uvést osoby, na které se vztahuje. Při samotném uzavírání smlouvy figurují proti sobě dvě smluvní strany. Povinný, který je povinen něco konat, něčeho se zdržet, něco strpět, ten, jenž VB umožňuje (v jeho domě bydlí oprávněný – třeba jeho právní předchůdce, který např. dává právo sousedovi přecházet či chodit po jeho pozemku ke studni apod.) a oprávněný, jemuž jsou práva na základě smlouvy přiznána, ten, jenž má své právo nad cizí věcí (konkrétní fyzická nebo právnická osoba, která doživotně užívá něco co není jejím vlastnictvím –místnost, byt atd.). VB může vzniknout i na základě závěti a dědického řízení, popřípadě soudem schválenou dohodou dědiců o vyrovnání dědictví, ale i vydržením práva, rozhodnutím příslušného orgánu nebo přímo ze zákona.

Vydržení

Abyste získali právo VB vydržením, musíte je vykonávat nepřetržitě aspoň deset let v dobré víře, že vám dané právo náleží.

Nezapomeňte!

Pokud je smlouva o zřízení VB řádně uzavřena, může mít pro účastníky dalekosáhlé důsledky, v dobrém i zlém. Pro jednu stranu bude třeba znamenat pořádnou přítěž, pro druhou obvykle klidné spaní, jak už to v životě bývá. Při koupi nemovitosti byste se proto měli určitě zajímat, zda na ní nějaké VB nevázne. Vždyť získat dům s VB dožití pro současného majitele nemusí být zrovna tím, po čem jste původně toužili.

Pár praktických zkušeností

Majitel realitní kanceláře Michael Jakš se s institucí VB setkává poměrně často; zde uvádíme několik jeho postřehů:
  • Každé VB musí být zapsáno v katastru nemovitostí. Dá se najít i na internetu – tam má ale pouze informativní charakter, záznam je sice spolehlivý, nemá však platnost úředního dokladu.
  • Dům s lidmi (VB na dožití) je špatně prodejný, snižuje to jeho cenu.
  • Často se stává, že je v katastru zapsáno VB, ale člověk, jehož se týká, dávno nežije. Potom je nutno doložit fakt úmrtním listem.
  • Od začátku devadesátých let si katastry nemovitostí nechávají kopie všech nabývacích titulů (kupní či darovací smlouvy…) u sebe, mohou tudíž zjistit, kdy, jak a proč VB vzniklo.
  • Na VB můžete narazit i v panelových domech; týkají se společných prostor – kočárkáren, sklepů, tělocvičen.
  • VB se nejčastěji týkají cest, vstupu do objektů a společných studní.


Související odkazy: