Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Stížnost k evropskému soudu pro LP - návod, informace a pokyny podání stížnosti

jak_podat_stiznost_k_evropskemu_soudu_pro_lidska_prava.jpgStránka obsahuje informace jaké záležitosti soud pro lidská práva ve Štrasburku projednává a jak stížnost podat. Obsahuje i vzor formulářea informuje jak tiskopis vyplnit.

vzor formulář tiskopis ke stažení


SDĚLENÍ
určené těm, kteří se chtějí obrátit na
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

 

I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT?

1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která může při splnění určitých
podmínek přijímat stížnosti osob dovolávajících se porušení práv zaručených Evropskou úmluvou
o lidských právech. Tato Úmluva je smlouvou, jíž se velký počet států zavázal zachovávat určitá
základní práva jednotlivce. Tato práva jsou formulována jednak v Úmluvě samotné, jednak
ve čtyřech protokolech (Dodatkovém protokolu a Protokolech č. 4, 6, 7 a 13), které členské státy
podepsaly.


2. Domníváte-li se, že jeden ze států, které Úmluvu podepsaly, porušil k vaší újmě některé
ze základních práv, můžete se obrátit na Soud.


3. Soud se však může zabývat jen stížnostmi na porušení práv zakotvených v Úmluvě nebo
v Protokolech. Soud není odvolacím soudem ve vztahu k národním soudům, sám nemá pravomoc
rozsudky národních orgánů rušit ani je měnit. Nemůže ani přímo ve váš prospěch intervenovat
u orgánu, jehož rozhodnutí napadáte.


4. Soud se může zabývat pouze stížnostmi, které jsou namířeny proti Státům, jež podepsaly Úmluvu
či napadený protokol, a týkají-li se skutečností, ke kterým došlo po daném datu. Toto datum se liší
v závislosti na Státu a na tom, zda se stížnost týká práva zaručeného Úmluvou či jedním z jejích
protokolů.


5. Soudu lze předložit stížnost směřující proti aktu státního orgánu (parlament, správní orgán, soud
aj.) některého ze smluvních států. Soud se však nemůže zabývat stížnostmi proti jednotlivcům
nebo soukromým subjektům.


6. V souladu s článkem 35 odst. 1 Úmluvy může Soud stížnost posuzovat až po vyčerpání všech
vnitrostátních právních prostředků nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního
práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí. Podle
praxe a judikatury Soudu jsou všechny vnitrostátní právní prostředky nápravy vyčerpány, pokud
i poslední instance, kterou je v České republice Ústavní soud, rozhodla o podstatě věci. V případě
nesplnění těchto podmínek se Soud nebude moci stížností zabývat.


7. Je proto nutné, abyste před podáním stížnosti k Soudu vyčerpali všechny řádné vnitrostátní
právní prostředky nápravy včetně těch, které v daném státu umožňují zjednání nápravy namítaného
porušení práva. V opačném případě je třeba prokázat, že tyto opravné prostředky byly ve vašem
případě neúčinné. Rovněž je třeba, aby byly v řízení před vnitrostátními soudy vzneseny ty námitky,
které jsou předmětem stížnosti k Soudu.


8. Při podání těchto opravných prostředků byste měli znát procesní předpisy, zejména lhůty, které
jsou v nich předepsány. Pokud bylo například vaše podání zamítnuto jako opožděné či z důvodu
nerespektování jiné procesní podmínky, Soud se nebude moci podstatou stížnosti zabývat.
9. Pokud si stěžujete na odsuzující rozsudek Soudu, není potřebné podat návrh na povolení obnovy
řízení po vyčerpání řádných opravných prostředků. Rovněž se nevyžaduje vyčerpání mimořádných
opravných prostředků (jako je podnět na podání stížnosti pro porušení zákona, žádost o milost), jejichž
2/5
použití záleží na úvaze příslušného státního orgánu. Podněty a stížnosti adresované zákonodárnému
orgánu, zejména státu, vládě nebo ombudsmanu, nejsou považovány za účinné opravné prostředky,
které je potřebné vyčerpat.


10. Po přijetí rozhodnutí soudním či jiným orgánem nejvyšší instance máte k dispozici lhůtu šesti
měsíců, během které můžete podat stížnost k Soudu. Šestiměsíční lhůta začíná plynout od momentu
doručení konečného rozhodnutí přijatého v rámci řádného odvolacího, resp. dovolacího, řízení vám,
případně vašemu právnímu zástupci. Za datum konečného rozhodnutí se nepovažují (a pro účely výše
uvedené šestiměsíční lhůty se nezohledňují) rozhodnutí, kterými byl zamítnut návrh na povolení
obnovy řízení, resp. rozhodnutí o mimořádných opravných prostředcích, jejichž použití záleží
na úvaze příslušného státního orgánu.


11. Šestiměsíční lhůta k podání stížnosti končí buď doručením vašeho prvního dopisu, ze kterého
je zřejmý předmět vaší stížnosti, anebo doručením stížnosti přímo na formuláři zpracovaném pro tento
účel. Pouhá žádost o poskytnutí informací běh šestiměsíční lhůty nezastavuje.
12. Pouze pro informaci: více než 90% stížností projednaných Soudem bylo odmítnuto z důvodu
nerespektování jedné nebo více podmínek přijatelnosti stížnosti, které jsou zmíněny v předcházejících
bodech.

 

II. JAK PODAT STÍŽNOST?

13. Úředními jazyky Soudu jsou angličtina a francouzština. Pokud si přejete vést korespondenci
v jiném jazyce, máte možnost tak učinit v jazyce některého ze států, které ratifikovaly Úmluvu.
V počátečním stádiu řízení můžete také dostávat korespondenci od Soudu v tomto jazyce. Vezměte
však prosím na vědomí, že v další fázi řízení, tzn. pokud Soud nerozhodne o nepřijatelnosti stížnosti
na základě spisu, který jste předložili, ale rozhodne se vyzvat vládu k předložení písemného stanoviska
k vaší stížnosti, veškerá korespondence Soudu bude vedena ve francouzštině nebo v angličtině a vy
nebo váš zástupce budete také vyzváni používat jeden z těchto jazyků ve vašich dalších podáních.


14. Stížnost je třeba Soudu předložit pouze poštou (ne telefonicky). Případná faxová podání nebo
podání odeslaná elektronickou poštou budou zohledněna jen tehdy, pokud jejich obsah bude Soudu
potvrzený poštou. Je bezpředmětné osobně cestovat do Štrasburku za účelem podání stížnosti ústní
formou.


15. Korespondenci týkající se vaší stížnosti je potřebné zasílat na adresu:
Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

Korespondenci ani dokumenty zasílané Soudu nesešívejte, neslepujte lepící páskou, ani jinak
nespojujte. Všechny strany musí být očíslovány v pořadí, v jakém za sebou následují.


16. Po doručení vašeho prvního podání nebo vyplněného formuláře na podání stížnosti vám kancelář
Soudu oznámí, že vám byl založen spis, jehož číslo musíte uvádět v jakékoli další korespondenci.
Následně si může Soud vyžádat doplňující informace, dokumenty nebo upřesnění předmětu stížnosti.
Kancelář Soudu však není oprávněna informovat o právním řádu státu, proti kterému je stížnost
vedená, ani poskytovat právní rady ohledně výkladu a aplikace vnitrostátního práva.


17. Je ve vašem vlastním zájmu, abyste řádně a včas odpovídali na korespondenci kanceláře
Soudu. Průtahy nebo nereagování na dopisy Soudu mohou být posuzovány jako projev nezájmu
o projednání vaší stížnosti.
3/5

18. Pokud se domníváte, že se vaše stížnost týká některého z práv zaručených Úmluvou nebo jejímy
protokoly a že jste splnili výše uvedené podmínky, vyplňte pečlivě a čitelně formulář na stížnost
a zašlete jej spolu s dokumenty nezbytnými k projednání co nejdříve, nejpozději však do šesti
měsíců od data prvního dopisu Soudu. Pokud nebude formulář na stížnost s příslušnými dokumenty
Soudu odeslán ve výše zmíněné lhůtě, bude mít Soud za to, že netrváte na projednání vaší stížnosti,
a váš spis bude skartován.


19. V souladu s článkem 47 Jednacího řádu Soudu je nezbytné, abyste ve vaší stížnosti uvedli:
a) stručný souhrn skutečností, na které si stěžujete a uvedli, v čem vaše stížnost spočívá;
b) práva zaručená Úmluvou, jejichž porušení namítáte;
c) vnitrostátní právní prostředky nápravy, které jste využili;
d) seznam rozhodnutí přijatých ve vaší záležitosti obsahující datum přijetí každého rozhodnutí,
název soudu, resp. jiného orgánu, který rozhodnutí vydal, a též stručné shrnutí obsahu
samotného rozhodnutí. K dopisu je třeba připojit úplné kopie těchto rozhodnutí. (Předložené
dokumenty vám nebudou vráceny. Je proto ve vašem vlastním zájmu předložit jen kopie
a nikoli originály dokumentů.)


20. Článek 45 Jednacího řádu Soudu vyžaduje, aby vyplněný formulář na stížnost byl podepsán
stěžovatelem nebo jeho právním zástupcem.


21. Pokud si nepřejete zveřejnění své totožnosti, je třeba, aby tato skutečnost byla výslovně uvedena a
zdůvodněna, neboť jde o skutečnost, která není v souladu se stálou judikaturou a praxí Soudu, resp.
přístupem veřejnosti k informacím a řízení před Soudem. Ve výjimečných a řádně odůvodněných
případech může Soud povolit zachování anonymity stěžovatelů.


22. Při podání stížnosti není nutné být zastoupen a váš případný zástupce nemusí být nutně advokát.
Pokud se nicméně Soud rozhodne vyzvat vládu k předložení jejího písemného stanoviska k vaší
stížnosti, budete v zásadě povinni zajistit si v dalším stádiu řízení zastoupení advokátem oprávněným
vykonávat právnickou praxi v jednom ze států, které ratifikovaly Úmluvu, pokud v tomto směru
nebyla udělena výjimka. Zástupce musí mít přiměřenou znalost jednoho z úředních jazyků Soudu
(angličtiny nebo francouzštiny). Připomínáme, že od tohoto stádia řízení bude korespondence Soudu
vedena v jednom z jeho úředních jazyků a že stanoviska, která Soudu předložíte, musejí být také
sepsána v jednom z těchto jazyků, pokud vám nebylo povoleno používání jednoho z neúředních
jazyků. V případě, že se chcete na Soud obrátit prostřednictvím advokáta nebo jiného zástupce, je
třeba, aby k formuláři na stížnost byla připojena plná moc v jeho prospěch. Zástupce právnické osoby
(obchodní společnosti, sdružení apod.) nebo skupiny osob musí předložit doklad o svém oprávnění
k zastupování.


23. Soud neposkytuje právní pomoc ve formě příspěvku na výdaje spojené s vypracováním stížnosti
advokátem nebo komerčním právníkem. V pozdějším stádiu řízení - pokud Soud rozhodne vyrozumět
o stížnosti vládu příslušného státu a požádat ji o předložení písemného stanoviska - vám může být
poskytnuta bezplatná právní pomoc za předpokladu, že nebudete mít dostatek prostředků na úhradu
advokáta nebo komerčního právníka a že poskytnutí bezplatné právní pomoci bude považováno
za potřebné v zájmu zabezpečení řádného řízení.


24. Projednání stížnosti Soudem není zpoplatněno. Vzhledem k tomu, že je řízení v počáteční fázi
písemné, je bezpředmětné dostavit se na Soud osobně. O jakémkoli rozhodnutí, týkajícím se vaší
záležitosti, budete automaticky písemně informováni.

ke stažení

Související odkazy: