Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Promlčení dluhu, délka promlčecí doby (lhůty), způsoby vymáhání dluhu po promlčení

promlceci_lhuta_u_dluhu_promlceni_zavazku.jpgJaká je promlčecí lhůta u dluhu a jak se domoci uhrazení, náhrady dluhu po této době. Článek tuto situaci komplexně řeší a zmiňuje i co je to přetržení promlčení.

promlčecí lhůta u dluhu

Promlčecí doba a její délka u dluhu

Je stanovena zákonem na 3 roky. Po této době zaniká nárok na přiznání požadovaného plnění. Dluh tím však nezaniká. Pokud nárok na úhradu závazku uplatní věřitel u soudu, může uspět. Jak? 

 

Co může udělat věřitel s dlužníkem, když už uplynula promlčecí lhůta?

Velmi jednoduše lze odpovědět:“ Může udělat to samé jako u neprom. pohledávky“. Nicméně ...

Při prom. zaniká nárok na přiznání požadovaného plnění, avšak právo na toto plnění nadále trvá. Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v zákoně stanovené. K prom. soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník proml., nelze promlčené právo věřiteli přiznat.     

Věřitel může i nadále vymáhat prom. pohledávku. Pohledávka prom. nezanikla. Stále existuje. Zanikl pouze nárok na její přiznání. Dlužník může i prom. pohledávku uhradit. Nejednalo by se o bezdůvodné obohacení.

Prom. pohledávky tak nemusí vést ke změně chování věřitele vůči dlužníkovi. Může vést ke změně chování v případě, kdy si je věřitel vědom prom. a jeho důsledků. Věřitel zde může zohlednit zejména marné náklady své a případnou úhradu nákladů dlužníka po neúspěšném vymáhání pohledávky soudní cestou. Dlužník může věřitele na prom. upozornit.  Ten pak může od dalšího vymáhání dluhu upustit. V zásadě je však úspěšná obrana dlužníka u promlčené pohledávky až v rámci soudního řízení. Do té doby může věřitel požadovat zaplacení pohledávky a dlužník může i promlčenou pohledávku uhradit.

Je-li si dlužník vědom proml., může své chování vůči věřiteli této skutečnosti uzpůsobit. V případě prodlení se pozice dlužníka výrazně posiluje. Věřitelova pozice z hlediska vynutitelnosti uspokojení pohledávky je slabá. U proml. pohledávky, v případě řádné obrany dlužníka, nedosáhne věřitel na vykonatelný titul. Dlužníkovi pak nehrozí exekuce. Zásadní podmínkou úspěšnosti dlužníkovi obrany je vznesení námitky proml. Vznese-li dlužník námitku prom., věřitel soudní spor prohraje a nedosáhne přiznání své pohledávky. Nevznese-li však dlužník námitku prom., dosáhne i při skutečném prom. pohledávky věřitel exekučního titulu. 

 

Uznání dluhu a přetržení promlčení u dlužné částky

Má-li mít uznání práva dlužníkem právní důsledky v podobě přetržení proml., je nutné, aby došlo k uznání práva jak co do důvodu, tak co do výše. Pokud jde o uznání práva co do důvodu, nemusí být sice tento důvod vždy v listině obsahující uznání práva uveden výslovně, ale musí být jednoznačně dovoditelný, např. poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvod dluhu výslovně obsažen. Stejně tak uznání práva co do jeho výše musí být vyjádřeno tak, aby výše byla objektivně určitelná.

Má-li mít uznání práva dlužníkem právní důsledky v podobě přetržení proml., je nutné, aby došlo k uznání práva jak co do důvodu, tak co do výše. Pokud jde o uznání práva co do důvodu, nemusí být sice tento důvod vždy v listině obsahující uznání práva uveden výslovně, ale musí být jednoznačně dovoditelný, např. poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvod dluhu výslovně obsažen. Stejně tak uznání práva co do jeho výše musí být vyjádřeno tak, aby výše byla objektivně určitelná.