Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Nejčastější otázky kolem přípravného řízení se zaměřením na policejní orgány

otazky_kolem_pripravneho_rizeni_s_durazem_na_praci_policie.jpgStránka pojednává o různých situacích, které v rámci přípravného řízení mohou nastat. Patří sem např. nečinnost policie, strach ze setkání oběti tresného činu a pachatele - násilníka, řeší povinnost dostavit se k policejnímu výslechu, právo na nahlédnutí do policejního spisu ad.

___

___

Co dělat, když je policie po podání trestního oznámení nečinná?
Je zde možnost podat žádost státnímu zástupci, aby byly odstraněny průtahy v činnosti policejních orgánů (§ 157a TŘ).

 

Policie mě neinformovala o tom, jak bylo s mým trestním oznámením naloženo; co s tím?
Klient by měl v TO vždy uvést, že chce být informován o učiněných opatřeních. Pokud policie klienta nijak neinformovala, lze doporučit písemný dotaz (jak bylo trestní oznámení vyřešeno), který bude zároveň zaslán na vědomí dozorujícímu státnímu zástupci. Pokud nebude policejní orgán reagovat, pak je možné opět podat žádost státnímu zástupci podle § 157a TŘ, případně stížnost nadřízenému orgánu policie.

 

Policie mě předvolala k výslechu (podání vysvětlení), ale já mám strach z "odvety" pachatele; musím tam chodit?
Ano, musíte. Každý má povinnost dostavit se na předvolání k výslechu nebo podání vysvětlení, jinak riskujete uložení pořádkové pokuty nebo předvedení. Můžete ale požádat o utajení Vašich osobních údajů (viz institut utajeného svědka, § 55 odst. 2 TŘ, případně zvláštní ochrana svědka podle zákona č. 137/2001 Sb.).

 

Policie mi tvrdí, že nahlédnout do spisu můžu až u soudu, je to pravda?
Ne, právo nahlédnout do spisu máte v kterémkoli stádiu trestního řízení. Policie Vám může toto právo odepřít ze závažných důvodů. Pokud s důvody odepření nesouhlasíte, můžete podat žádost státnímu zástupci o přezkoumání důvodů odepření nahlédnutí do spisu; státní zástupce o tom musí rozhodnout neprodleně.

 

Bojím se, že policie moji výpověď zkreslí, jak tomu předejít?
Po výslechu je třeba pozorně přečíst protokol, pokud nebudete souhlasit s protokolací, můžete podat námitky proti protokolaci a žádat, aby tyto námitky byly zaprotokolovány. Máte právo si zvolit zmocněnce a máte právo, aby tento zmocněnec byl u Vašeho výslechu.

 

Policie moje trestní oznámení odložila; můžu se nějak bránit?
Pokud bylo vydáno usnesení o odložení věci podle § 159a TŘ, poškozený může proti tomuto usnesení podat stížnost. Pokud však policie odložila TO ještě ve fázi před sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, pak lze doporučit pouze žádost státnímu zástupci o odstranění závady v postupu policejního orgánu podle § 157a TŘ, případně stížnost k nadřízenému orgánu policie. 

 

Bojím se, že policie nic nevyšetří, pachatel se zná s policisty z místního oddělení...
V případech, kdy lze mít odůvodněnou obavu z podjatosti policistů na místním oddělení policie, je dobré podat TO na příslušném státním zastupitelství (nejčastěji podle místa spáchání trestného činu, případně podle místa bydliště pachatele) nebo na příslušném útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování.

 

Rád bych měl v řízení nějakého zástupce, ale nemám na zaplacení advokáta.
Máte tyto možnosti: pokud Vám byla trestným činem způsobena škoda, Vy uplatníte nárok na náhradu škody, podáte k soudu návrh na bezplatnou právní pomoc zmocněnce a doložíte své majetkové poměry, soudce Vám  může jako zmocněnce ustanovit advokáta. Nebo se můžete obrátit na Českou advokátní komoru a požádat o bezplatné přidělení advokáta tuto instituci.  Zmocněncem ovšem nemusí být pouze advokát, může to být jakákoliv osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům. V  jednodušších věcech, kdy má být zmocněnec spíše jakousi "morální podporou", by zmocněncem mohl být kupříkladu někdo z okolí poškozeného (z rodiny, přátel apod.).

 

Zaměstnavatel mě nechce uvolnit ze zaměstnání v dobu, kdy mám jít k výslechu.
Zaměstnavatel je povinen Vás uvolnit na nezbytnou dobu, jedná se o neplacené volno, ovšem v rámci svědečného máte právo na náhradu ušlého výdělku. 

 

Předvolali mě k výslechu na druhý konec republiky, musím tam jet?
Opět je na místě upozornit na povinnost dostavit se na předvolání. Lze však požádat orgán policie, zda by nebylo možné výslech řešit formou dožádání dle § 53 TŘ.