Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Limit hluku na pracovišti - kolik decibelů je ještě norma?

hluk_na_pracovisti_limity_hluku_na_pracovisti.jpgHluk je problém dnešní civilizované společnosti. Vede k podráždění, zvyšuje frekvenci kardiovaskulárních (srdečně-cévních) nemocí a pokud je v domácím obydlí, vede k horšímu spánku nebo nespavosti. Článek však pojednává o normách hluku v pracovním prostředí.

___

___

Zákonná právní úprava ochrany před nepříznivými účinky hluku je obsažena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 30 až § 34. K provedení tohoto zákona je vydáno prováděcí nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a toto nařízení vlády je dnes náš základní předpis pro ochranu před nepříznivými účinky hluku pro všechna pracoviště obecně. Podle jeho ustanovení § 2 odst. 1 až 4 platí, že:

(1) Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (dále jen "přípustný expoziční limit") ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 85 dB, nebo b) expozicí zvuku A E A,8h se rovná 3640 Pa 2 s, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 50 dB.

(3) Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB. Jako doba hodnocení se v tomto případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku.

(4) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze sousedních prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je L Aeq,T , se rovná 70 dB; na ostatních pracovištích nesmí tato hladina překročit 55 dB.

 

 


Související odkazy: