Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Kdo platí daň z převodu nemovitosti, jaká je výše daně z převodu nemovitosti?

kdo_plati_dan_z_prevodu_nemovitosti.jpgPokud někdo prodává nemovitost, vzniká také nutnost zpalatit daň z převodu nemovitosti. Otázkou je, kdo je povinný tuto částku zaplatit. Daň z převodu nemovitostí spravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Naleznete zde, co je předmětem daně, do kdy a kde se musí zaplatit.

___

___

Výše (sazba) daně z převodu nemovitosti a kdy se provádí její úhrada

Daň z převodu nemovitostí ve výši 3% - přiznání k dani z převodu nemovitostí se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Platí se z ceny stanovené ve znaleckém posudku (tj. cena obvyklá), pokud ovšem nebyla kupní cena vyšší než cena posudková. Pak se totiž daň odvádí z té vyšší kupní ceny. Další podrobnosti a formuláře si vyžádejte na finančním úřadu, který tuto daň obstarává nebo čtěte dále.

 

Předmět

Předmětem daně z převodu nemovitostí je dle § 9 úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka se přitom pro účely daně z převodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech, které jsou předmětem vypořádání.

Také se za předmět daně považuje úplatný převod vlastnictví k nemovitostem, a to v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a  převod vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva. V případě, že se vyměňují nemovitosti, pak se považují jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se odvádí z toho převodu, z nějž je vyšší.

 

Kdo daň platí (hradí)?

Při převodu nemovitosti je poplatníkem daně prodávající (převodce) a kupující (nabyvatel) je v tomto případě ručitelem. V případě, že jde o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastněním, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, pak je poplatníkem nabyvatel. Jestliže se jedná o výměnu nemovitostí, pak platí daň společně převodce i nabyvatel. Stejně tak tomu je i při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění nebo do společného jmění manželů. Každý z manželů se tak stává samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné.

 

Základ daně

U převodu nemovitostí se základem daně stává cena, která je platná v den nabytí nemovitosti. V případě, že se cena sjednala vyšší než cena zjištěná, pak je základem daně cena sjednaná. Celé znění naleznete v § 10 zákona.

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Rozdělení osob do skupin I. až III.


Pro výpočet daně z převodu nemovitostí jsou osoby roztříděny do tří skupin. Rozdělení vychází ze vztahu poplatníka k převodci.


I.     příbuzní v řadě přímé a manželé
II.     příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety); manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.
III.     ostatní právnické a fyzické osoby

 

Daňové přiznání

Poplatník musí podat přiznání k dani z převodu nemovitostí správci daně nejpozději do konce tří měsíců od zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí. Ke dni podání daňového přiznání se také vztahuje povinnost tuto daň uhradit.

Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč.