Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Co je to a k čemu slouží probační a mediační služba - definice, význam, účel vysvětlení

na-co-slouzi-probacni-a-mediacni-sluzba-ceske-republiky-ucel-vyznam

na-co-slouzi-probacni-a-mediacni-sluzba-ceske-republiky-ucel-vyznam
Probační a mediační služba České republiky (působící na území ČR od roku 2001) je institucí působící v rámci resortu spravedlnosti, pracuje v oblasti trestní politiky; vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vznikla na základě zákona č. 257/2000 Sb. Zaměřuje se na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti.
___
___


Usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Kontakty na jednotlivá střediska Probační a mediační služby je možno si vyhledat v adresáři, zveřejněném na stránkách PMS.


Mezi odborné činnosti vykonávané Probační a mediační službou patří
  • mediace,
  • práce s dětmi a mládeží,
  • působení v oblasti obecně prospěšných prací,
  • spolupráce s poškozenými (oběťmi trestného činu),
  • parole (dohled nad podmíněně propuštěnými) a
  • probace (dohled nad podmíněně odsouzenými).

na-co-slouzi-probacni-a-mediacni-sluzba-ceske-republiky-ucel-vyznam-2Cíle činnosti činnosti Probační a mediační služby

 

  • Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
  • Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
  • Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

 


Kanceláře Probační a mediační služby naleznete ve větších městech, v sídlech okresních soudů. Úzce totiž spolupracují se státním zastupitelstvím, soudy a Policií ČR. Působí ve věcech trestních, spíše však jako zprostředkovatelé mezi institucemi a občanem. Jejich cílem je zlepšení vzájemné komunikace, urychlení řešení sporů a hledání kompromisů na obou stranách. Dochází zde k propojení sociální práce a výkonu práva.

Co je to probace a mediace

Pro komplexnost je nutné vymezit i základní termíny probace a mediace, s kterými pracuje.

Probace - definice, vysvětlení

Probací se rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným. Jedná se především o tzv. probační dohled, což je vlastně kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody - alternativní tresty. Mezi nejznámější patří obecně prospěšné práce. Ty mohou být soudem nařízeny, pokud se nejedná o závažnější trestný čin a soud se domnívá, že k nápravě pachatele postačí. V případě, že by se pachatel výkonu těchto prací vyhýbal a neplnil je, může skončit ve vězení.
Ukládání alternativních trestů má přitom řadu výhod. Neplní se věznice, jejichž provoz je velmi drahý; dochází k urychlení celého soudního jednání; pachatel není zasažen negativním prostředím věznice, kdy často dochází k zpřetrhání sociálních vazeb venku; nemá záznam v trestním rejstříku. Pro tyto skutečnosti je využíván hojně především při řešení trestné činnosti mládeže, která je teprve na začátku své poutě a pobyt ve vězení by ji mohl stigmatizovat do konce života.

Mediace - definice, vysvětlení

Mediace je definována jako zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným, které vede k narovnání konfliktu. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o mimosoudní řešení sporů, kdy se na neutrální půdě setká poškozený s pachatelem, aby se pokusili vzájemně dohodnout. Prostředníkem je jim mediátor. Mediaci však lze provádět pouze po dobrovolném souhlasu obou stran.
Kromě nové možnosti řešení sporu má také velmi pozitivní výchovný vliv na pachatele, který si tváří v tvář mnohem lépe uvědomí důsledky svého jednání, má možnost se oběti osobně omluvit a nahradit škodu.

Kdo se může obrátit na PMS

Cesty, jak se k případu PMS dostane, jsou různé a je jich několik.
Nejčastějším způsobem je cesta prostřednictvím soudu nebo státního zastupitelství. To znamená, že už běží trestní řízení a Probační a mediační služba je pověřena nějakými činnostmi nebo úkony v daném případě. Obecně, ve fázi, než je pravomocně rozhodnuto, se může na službu obrátit klidně samostatně jak pachatel, tak poškozený. Nebo dokonce rodinní příslušníci.
Kontakt je možný obojí, tedy jak formou autoritativního rozhodnutí ze strany soudu nebo státního zástupce, tak formou oslovení ze strany účastníků trestního řízení. Poskytujeme i informační služby de facto pro každého občana, který se na nás obrátí a potřebuje si něco ujasnit nebo potřebuje vysvětlit něco ohledně agendy, kterou zajišťujeme v trestním řízení.

Kolik stojí služby probační a mediační služby ČR

Veškeré služby PMS jsou zdarma.

Závěr

Zavedení Probační a mediační služby byl velmi záslužný počin a její efektivitu práce je možné vyčíst ze statistik případů, kterými se každoročně zabývá.

Internetové stránky PMS: www.pmscz.cz