Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Bolestné a ztížení společenského uplatnění 2014

bolestne-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-2014

bolestne-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-2014
Jak hodnotit bolestné a ztížení společenského uplatnění po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.? Mnoho lékařů zajímá, jak by měli postupovat, když pacient žádá o ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, často nikoli pro soud, ale pro pojišťovnu, sociální úřad nebo jiné orgány.

___

___

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, byla novým občanským zákoníkem zrušena. Je pravdou, že existuje řada situací, kdy nebude o výši odškodnění újmy na zdraví v prvé fázi rozhodovat soud, ale kdy se předpokládá dobrovolné plnění ze strany pojišťovny či jiné instituce, ať již v souvislosti s dopravní nehodou, pracovním úrazem, nebo jinou událostí, přičemž ten, kdo odškodnění dobrovolně a bez soudního rozhodnutí chce poskytnout, musí mít nějaké vodítko, podle kterého se výše odškodného stanoví. Není také tajemstvím, že některé pojišťovny a jiné instituce se dohodly, že budou uznávat bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle již zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to nikoli proto, že to stanoví tato vyhláška, ale proto, že to považují v současné době za přiměřené odškodnění odpovídající zásadám slušnosti. Pokud poškozený, kterému bude poskytnuta náhrada podle zrušené vyhlášky, nebude spokojen a bude žádat odškodnění vyšší, může samozřejmě podat žalobu u soudu a o jeho nároku bude rozhodnuto již nikoli podle zrušené vyhlášky, ale podle volné úvahy soudu.


Ohodnocení na žádost pacienta

Již jsme se zmínili, že podle informace z Nejvyššího soudu ČR pracuje skupina lékařů a právníků za účasti vědecké rady České lékařské komory a odborných společností na společném dokumentu vycházejícím z klasifikace stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), podle které by bylo možno klasifikovat určitá poškození zdraví a stanovit je jistým procentním ohodnocením omezení člověka v běžné činnosti. Tato pomůcka však dosud vydána nebyla a není, kromě již zrušené vyhlášky, čeho se přidržet při hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, které často pacienti od lékaře požadují.
Tato otázka opakovaně padla a odpověď na ni zněla tak, že lékaři, kterého o to pacient žádá, nic nebrání v tom, aby provedl ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění podle zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb. s tím, že je ovšem nutno výslovně do zprávy pro pacienta uvést, že hodnocení bylo provedeno na žádost pacienta, dle kritérií stanovených již zrušenou vyhláškou č. 440/2001 Sb., o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Pokud by si pacient takové bodové ohodnocení nepřál, nezbývá než popsat co nejkonkrétněji, v čem byl postižen, jakou bolest utrpěl, v čem bude do budoucna omezen při výkonu obvyklých funkcí a v obvyklém způsobu života, zda trvale či dočasně, případně na jak dlouho.

Pokud naopak pacient žádá, aby lékař provedl bodové ohodnocení podle zrušené vyhlášky s tím, že příslušná pojišťovna nebo jiná instituce bude z tohoto bodového ohodnocení vycházet, nic nebrání tomu, aby tak lékař učinil. Nebude si počínat nijak nezákonně, neboť pacient výslovně žádá, aby se lékař při hodnocení přidržel zrušeného právního předpisu, který příslušná instituce vezme za základ pro stanovení odměny podle zásad slušnosti ve smyslu nového občanského zákoníku.


Postup jak ohodnotit bolestné a ztížení společenského uplatnění

Lze doporučit, aby lékař uvedl bodové ohodnocení podle zrušené vyhlášky takto:

Lékařská zpráva: Na základě výslovné žádosti pacienta lékař provedl posouzení jeho újmy na zdraví podle kritérií stanovených již zrušenou vyhláškou č. 440/2001 Sb. Podle této zrušené vyhlášky by pacientovi náleželo bolestné podle následujících položek:

Dále by podle této zrušené vyhlášky náležela pacientovi náhrada za ztížení společenského uplatnění podle těchto položek:

Pacient byl výslovně upozorněn na skutečnost, že vyhláška č. 440/2001 Sb. byla zrušena a není v současné době platným a účinným právním předpisem.
Na jeho žádost však lékař provedl výpočet bodového ohodnocení tak, jak by byl proveden v době účinnosti příslušné vyhlášky č. 440/2001 Sb.

Datum: …
Podpis lékaře: …

 

Tím lékař dává jasně najevo, že si je vědom, že vypracoval bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle již zrušeného právního předpisu, ale učinil tak na výslovnou žádost pacienta, který byl současně na skutečnost, že vyhláška je již zrušena, upozorněn, a přesto by si přál provést bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle ní.

 Podle Ústavy České republiky, co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Zákon nezakazuje lékaři, aby požádá-li jej o to pacient, provedl ohodnocení jeho bolestného a ztížení společenského uplatnění podle zrušeného právního předpisu, ani nezakazuje, aby jiné subjekty vycházely z tohoto zrušeného  právního předpisu jako z vodítka při stanovení spravedlivé náhrady škody na zdraví podle nového právního předpisu, který způsob určení této odměny nijak konkrétně nespecifikuje.
Za provedení tohoto bodového ohodnocení, ale i za lékařskou zprávu, která bez bodového ohodnocení pouze popíše rozsah zranění či nemoci, utrpěnou bolest a ztížení společenského uplatnění, může lékař pochopitelně požadovat přiměřenou odměnu, neboť jde o zdravotní službu, která není hrazena ze zdravotního pojištění.

 

JUDr. Jan Mach
ředitel právní kanceláře České lékařské komory