Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Co znamená když se řekne, jaký má význam latinské přísloví

co_znamena_jaky_ma_vyznam_prislovi.jpgZa nějakého velkého latiníka se určitě nepovažuji. Latina mě ale na vysoké škole bavila. Občas se i tak setkáváme v našem běžném životě s některými rčeními, pořekadly nebo úslovími, přičemž nevíme jaký je jejich význam. Některé latinské specialitky objasní tato stránka.

co je to 

Co znamená když se řekne, jaký má význam latinské přísloví či rčení, co znamená:

A

 • Ab alio - Z jiného (ve filosofii - označení pro to, co nevzniklo samo od sebe)
 • Ab Iove principium - Od Jova počátek
 • Ab ovo - Od vejce, tedy Od počátku (Ve stařém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
 • Ab ovo usque ad mala - Od vejce až po jablko. Výklad: Od začátku až do konce (římské hostiny začínaly vejcem a končily jablkem).
 • Abi in pace - Odejdi v pokoji
 • Absit! - Jen to ne!
 • Ab urbe condita - Od založení města (začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka A. U. C.)
 • Abstinere debet aeger - Nemocný se musí omezovat
 • Abyssus abyssum invocat - Propast volá propast
 • Acta non verba - Činy, ne slova
 • Actor et reus idem esse non potest - Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právnická zásada)
 • Ad absurdum - K nesmyslnosti
 • Ad acta - Ke spisům (k vyřízeným věcem, odložit něco „k ledu“)
 • Ad astra - Ke hvězdám
 • Ad audiendum verbum - K slyšení slova
 • Ad captandam benevolentiam - K získání přízně
 • Ad fontes - K pramenům (požadavek pro vědce - vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
 • Ad graecas Kalendas - O řeckých kalendách. Výklad: Varianta českého „Až naprší a uschne“, tj. nikdy (Řekové Kalendy neznali).
 • Ad hoc - Pro tento případ, jen pro tento účel.
 • Ad honorum Jezus - Ke cti Ježíše (námořnický pozdrav Ahoj před vyplutím na moře)
 • Ad infinitum - Do nekonečna
 • Ad impossibilia nemo tenetur - Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
 • Ad impossibilium - K nemožnosti
 • Ad libitum - Dle libosti
 • Ad maiorem Dei gloriam - K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
 • Ad manum - Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
 • Ad nauseam - Argument ad nauseam - až k nevolnosti.
 • Ad omnia paratus - Na všechno připraven
 • Ad rem - K věci (k jádru věci, k tématu).
 • Ad referendum - K podání zprávy
 • Ad usum proprium - K vlastní potřebě
 • Advocatus diaboli - Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
 • Aeternum vale - sbohem navěky (Ovidius, Proměny - poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
 • Agnosco fortunam Carthaginis - Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně - předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
 • Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa (součást katolické mše svaté)
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy. (Suetonius; věta připisovaná Caesarovi, když překročil říčku Rubikon a tím zahájil občanskou válku).
 • Alibi - Jinde (v právnictví - důkaz neviny)
 • Alma mater - Matka živitelka, pův. označení bohyně úrody Ceres a Venuše, od středověku označení univerzity
 • Alma parens - Matka živitelka
 • Alter ego - Druhé já
 • Amabam et amabar set iam non amor - Miloval jsem a byl milován, ale už nejsem.
 • Amici, diem perdidi! - Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl)
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest - Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus est tamquam alter idem - Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas - volně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
 • Amicus est carius, pater carior, mater carissima - Přítel je drahý, otec dražší, matka nejdražší
 • Amor caecus - Slepá láska
 • Amor fati - Osudová láska
 • Amor non est sanabilis herbis - Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
 • Amor patriae - Láska k vlasti
 • Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit - Láska je jako slze: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
 • Amor tussisque non celatur - Láska a kašel nelze zatajit
 • Ancilla theologiae - Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
 • A nihilo nihil - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
 • Animae fidelium - Duše věrných
 • Anno Domini - Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
 • Ante Christum natum - Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
 • Ante meridiam - před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
 • Ante portam inferam - Před branou pekelnou
 • A posteriori - Z pozdějšího poznání
 • A priori - Z předchozího zjištění
 • Arbiter elegantiae (nebo elegantiarum) - Rozhodčí (ve věci) vkusu (přezdívka Petronia u dvora císaře Nerona).
 • Aqua et panis est vita canis - K psímu životu je třeba jen voda a chléb
 • Aqua mihi haeret - Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
 • Aqua vitae - Živá voda, voda života
 • Aquam ex pumice postulas - Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
 • Arbiter elegantiarum - Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
 • Arbor ex fructu cognoscitur - Strom se pozná po ovoci
 • Arbor mala, mala mala - Špatný strom nese špatná jablka.
 • Arcanum boni tenoris animae - Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
 • Arcus triumphalis - Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
 • Ars longa, vita brevis. - Umění je dlouhé, život krátký (Seneca, O krátkosti života)
 • Arte et Marte - Uměním i bojem.
 • A se - Ze sebe (ve filosofii - označení jsoucna, které existuje samo od sebe, nezávisle na ničem jiném)
 • Asinus in cathedra - Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
 • Asinus manebis in saecula saeculorum - Zůstaneš oslem na věky věkův.
 • At in Arcadia ego - A v Arkádií dlím já
 • A tuo Lare incipe! - Začni od svého Lara (tj. domácího boha). Česky: Zameť si nejprve před vlastním prahem.
 • Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
 • Audentes Deus ipse iuvat - Odvážným přeje sám Bůh (Ovidius)
 • Audiatur et altera pars - Budiž vyslyšena i druhá strana (právnická zásada)
 • Audi, vide, tace - Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
 • Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu.
 • Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě (Vergilius, Aeneis)
 • Aut aut, tertium non datur - Buď anebo, třetí možnost není.
 • Aut Caesar, aut nihil - Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
 • Aut vincere aut mori - Buď zvítězit nebo zemřít (Heslo pruského pluku černých husarů)
 • Ave Caesar, morituri te salutant - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři, když šli k souboji)
 • Ave Maria Zdrávas, Maria; Buď pozdravena, Maria (Bible, Lk 1,28 - pozdrav anděla Gabriela Panně Marii, zvěstuje jí, že porodí syna. Také začátek modlitby a název mnoha hudebních skladeb)

B

 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit - Koktavý má rád koktavého, protože rozumí jeho slovům srv. Vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá
 • Beata simplicitas - Blažená prostota srv. Svatá prostota
 • Beatae memoriae - Blahé paměti
 • Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Bible, Mt 5,3)
 • Beati possidentes - Šťastní vlastníci (Výrok Bismarcka v německém říšském sněmu, kterým se snažil ospravedlnit dobývání nových území)
 • Beatus ille homo, qui sedet in sua domo - Blažený je ten člověk, který si sedí doma.
 • Beatus vir qui timet Dominum - Blaze člověku, který se bojí Hospodina (Bible, Ž 111(112),1)
 • Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur - Válka se má začínat tak, aby se zdálo, že se usiluje jen o mír. (Cicero, O povinnosti)
 • Bene - Dobře
 • Bibere more Graeco - Pít po řeckém způsobu (V Řecku se připíjelo tolika číšemi, kolik písmen mělo jméno oslavence)
 • Beati pauperes spiritu - Blahoslavení chudí v duchu (Bible, Mt 3,5)
 • Bis dat, qui cito dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává (Publius Syrus, Myšlenky)
 • Bis de eadem re ne sit actio - Ať se dvakrát neprojednává ta samá věc (právnická zásada)
 • Bis pueri senes - Staří jsou dvakrát dětmi
 • Bis vincit, qui se vincit in victoria - Dvakrát vítězí ten, kdo vítězí sám nad sebou (Publius Syrus, Myšlenky)
 • Bona fide - V dobré víře
 • Bona pacta, boni amici - Jasné smlouvy, dobří přítelé.
 • Bonos corrumpunt mores congressus mali - Špatné styky kazí dobré mravy (Tertullianus, Manželce)
 • Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi - Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval (Bible, 2 Tm 4,7; rozloučení sv. Pavla)
 • Brevis esse laboro, obscuros fio - Snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelným (Horatius, Listy)

C

 • Cacatio matutina est tamquam medicina - Ranní stolice je jako lék (Středověké přísloví)
 • Calumniare audacter, semper aliquid heret. - Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
 • Captatio benevolentiae - Snaha získat si přízeň (Quintilianus, Základy rétoriky)
 • Carpe diem quam minimum credula postero. - Užij dne a nic nevěř budoucnosti. (Horatius, Ódy)
 • Carpe noctem - Urvi noc. Výklad: Užij si každou noc.
 • Carpe vitam - Urvi život. Výklad: Užívej si život.
 • Casus belli - Důvod (záminka) k válce.
 • Cave canem! - Pozor na psa! (Častý nápis ve vestibulech římských domů)
 • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
 • Clara pacta – boni amici - Dobré účty dělají dobré přátele.
 • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (René Descartes, Úvahy o první filosofii)
 • Conditio sine qua non - Podmínka, bez níž ne. Výklad: Nezbytná podmínka, to, bez čeho se nelze obejít.
 • Conscientia mille testes - Svědomí je jako tisíc svědků.
 • Contradictio in adiecto - „Protiklad v přívlastku“, protimluv.
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis - Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
 • Corpus delicti - Předmět doličný.
 • Credendo vides - Kdo uvěří, uvidí.
 • Credo quia absurdum est - Věřím proto, že je to nesmyslné. (Výrok přisuzovaný Augustinovi)
 • Cui bono? - V čí prospěch? (zásada kriminalistiky, vinen je nejspíše ten, komu zločin přinesl prospěch)
 • Cuius regio, eius religio - Čí panství, toho náboženství (zásada augsburského míru z r. 1555).
 • Culpa lata dolo proxima est - Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu
 • Cum grano salis - „Se zrnkem soli“, tj. se špetkou vtipu, ne doslova.
 • Curriculum vitae (CV) - Životopis (běh života).

D

 • De facto - Ve skutečnosti.
 • De gustibus non est disputandum - Doslova O chutích není rozmlouvání, lepší je hezky česky Proti gustu žádný dišputát.
 • De iure - Podle práva, podle zákona.
 • De mortuis nil nisi bene. - O mrtvých jen dobře.
 • De nihilo nihil - Z ničeho nic.
 • De omnibus dubitandum (est) - O všem je třeba pochybovat.
 • De te fabula narratur - O tobě se vypráví příběh; O tobě je řeč. (Horatius, Satiry)
 • Deus ex machina - Bohové v pohybu (v ant. hrách), tj. zásah vyšší moci.
 • Dies stultis quoque mederi solet - Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 • Discas oportet, quamdiu est, quod nescias - Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.
 • Divide et impera - Rozděl a panuj.
 • Do ut des - Dávám, abys dal. Smyslem: Něco za něco.
 • Draco dormiens numquam titillandus - Spící drak se nemá dráždit (Rowlingová, heslo bradavické školy)
 • Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem. (René Descartes, Úvahy o první filosofii)
 • Dulce et decorum est pro patria mori - Sladké a čestné je zemřít pro vlast. (Horatius, Ódy)
 • Dum spiro, spero. - Dokud dýchám, doufám (Heslo 601. skupiny speciálních sil dislokované v Prostějově)
 • Duobus certantibus tertius gaudet - Když se dva perou, třetí se směje.
 • Duo cum faciunt idem, non est idem - Když dva dělají totéž, není to totéž.
 • Dura lex, sed lex - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon. (Digesta)
 • Decipit frons prima multos - První dojem často klame
 • Cunnus homini ludus est - Vulva člověku hrou.

E

 • Ecce homo. - Hle, člověk! (Bible, J 19,5 - Pilátova slova rozběsněnému davu, požadujícímu smrt Ježíše)
 • Edidit. (nebo jen Ed.) - Vydal. (tj. knihu)
 • Effugit te nihil. - Nic ti neujde.
 • Ego sum qui sum - Jsem, který jsem.(Bible, Ex 3,14 - Odpověď Hospodina na Mojžíšovu otázku, jak se jménuje.)
 • Elixir vitae - Elixír života
 • Emeritus (nebo jen Em.) - Vysloužilý ¨(Titul univerzitního profesora na penzi)
 • Eo ipso - Právě tím; Tudíž
 • Eodem anno - Téhož roku
 • Epistula non erubescit - Dopis se nečervená. (Cicero, Dopisy přátelům)
 • Ergo - Tudíž
 • Ergo bibamus! - Tak tedy pijme!
 • Errando discitur - Chybami se člověk učí (volně)
 • Errare humanum est - Chybovat je lidské. (Seneca Starší, Vzorové formulace)
 • Error a culpa vacat. - Omyl je prost viny.
 • Errores medicorum terra tegit. - Omyly lékařů kryje zem.
 • Error in calculo - Chyba ve výpočtu
 • Esse est percipere et percipi - Být znamená vnímat a být vnímán (zásada anglického filosofa Georga Berkleyho)
 • Est modus in rebus - Ve věcech je míra. (Horatius, Satiry)
 • Esto brevis et placebis. - Buď stručný a budeš se líbit.
 • Est profecto animi medicina philosophia. - Filosofie je vskutku lékem pro duše. (Cicero, Tuskulské rozhovory)
 • Est rerum omnium magister usus. - Praxe je učitelkou všech věcí.
 • Et alia (nebo jen et al.) - A jiné (aj.)
 • Et cetera (nebo jen etc.) - A tak dále (atd.)
 • Et lux perpetua luceat eis - A světlo věčné ať jim svítí (modlitba za zemřelé)
 • Et ne nos inducas in tentationem - A neuveď nás v pokušení (Bible, Mt 6,13 - z modlitby Otčenáš)
 • Et tu, Brute? - I ty, Brute? (Údajný výrok Caesara před svou smrtí v senátu, když mezi vrahy spatřil i Marca Iunia Bruta, kterému dal předtím milost.)
 • Eventus docebit - Výsledek poučí
 • Ex cathedra - Od katedra; Ze stolce (autoritativním způsobem)
 • Exemplis discimus - Na příkladech se učíme.
 • Ex humo homo - Člověk pochází z hlíny (oblíbené rčení sv. Bernarda z Claírvaux, zakladatele cisterciáků)
 • Ex libris - Z knih (grafický list, označující majitele knihy, vlepovaný na předsádku)
 • Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti - Z ničeho nemůže vzejít nic, nic se nemůže změnit v nic (Lucretius, O přírodě)
 • Exodus - ZOdchod (Název biblické Druhé knihy Mojžíšovy, popisující odchod Izraelitů z Egypta)
 • Ex off(ici)o - Z úřední povinnosti.
 • Explicite - Výslovně
 • Ex post - Dodatečně.
 • Ex privata industria. - Z vlastní vůle.
 • Ex tempore. - Bez přípravy
 • Ex ungue leonem. - Podle spáru poznáš lva.
 • Ex voto - Podle slibu (Označení darů v antických, i v křesťanských chrámech)

F

 • Faber est suae quisque fortunae - Každý je svého štěstí strůjcem. (Sallustius, Caesar)
 • Fabula docet - Z bajky plyne poučení
 • Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. - Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Vyznání, 1,1)
 • Facit ipsa occasio furem - Příležitost dělá zloděje
 • Facta loquuntur - Činy mluví
 • Facta, non verba - Činy, ne slova
 • Factum est factum. - Co se stalo, to se stalo.
 • Fallere falentes non est fraus - Klamat podvodníka není zločin.
 • Fames optimus est cocus - Hlad je nejlepší kuchař
 • Fata volentem ducunt, nolentem trahunt - Osud vede toho, kdo chce, vleče toho, kdo nechce. (Seneca Mladší, Listy Luciliovi)
 • Fecit (nebo jen Fec.) - Vytvořil (u signatury uměleckých děl)
 • Felix, qui nihil debet. - Šťastný, kdo nic nedluží.
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - Šťastný, kdo mohl poznat příčiny věcí. (Vergilius, Zpěvy rolnické)
 • Femina varium et mutabile semper - Žena je vždy vrtkavá a nestálá. (Vergilius, Aeneis)
 • Festina lente - Pospíchej pomalu. (Suetonius, Augustus)
 • Fiat iustitia, pereat mundus - Ať je učiněno zadost spravedlnosti, svět ať si zhyne. (heslo Ferdinanda I.)
 • Fiat - Budiž; Staniž se
 • Fiat lux. - Budiž světlo (Bible, Gn 1, 3)
 • Fide, sed cui fidas, vide - Důvěřuj, ale dívej se komu.
 • Fides immota manet - Neotřesená víra trvá. (Heslo Juana Valdese, španělského filosofa a spisovatele na dvoře Karla V.)
 • Filo pendere - Viset na vlásku
 • Finis coronat opus - Konec korunuje dílo. Konec dobrý, všechno dobré.
 • Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps - Píšťala sladce zpívá, když ptáčník chytá ptáka; srov. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
 • Flagellum Dei - Bič Boží (Přezdívka Attily)
 • Flatus vocis - Závan hlasu; Prázdný zvuk (označení středověkých filosofů nominalistů pro obecné pojmy, které nemají reálnou existenci)
 • Flectamus genua - Skloňme kolena; Poklekněme
 • Flectimur non frangimur - Skloníme se, ale nezlomíme (Jeslo italského rodu Colonnů)
 • Foedum inceptu, foedum exitu. - Co špatně začíná, špatně skončí.
 • Foris Cato, intus Nero - Navenek Cato, uvnitř Nero srov. Navrch huj, vespod fuj (Cato byl čestný politik, Nero krutý a nelítostný císař)
 • Fortes fortuna adiuvat. - Štěstí přeje silným (Terentius, Formio)
 • Fortis cadere, cedere non potest. - Statečný muž padne, ale neustopí.
 • Fumum vendere - Prodávat dým (Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví - smysl: plané sliby)
 • Furor poeticus - Básnické vytržení

G

 • Galia est omnis divisa in partes tres - Celá Gallie je rozdělena na tři části (G. Iulius Caesar, začátek Commentarii de bello Gallico - Zápisky o válce gallské)
 • Gaudete! - Radujte se!
 • Genius loci - Duch místa (Genius byl původně strážný duch, bůžek, který ochraňoval dané místo)
 • Gloria in excelsis Deo - Sláva na výsostech Bohu (Bible, Lk 2,14 - chorál andělů při narození Ježíše, nápis na betlémech, součást katolické mše svaté)
 • Gradus ad Parnassum - Schody na Parnas (obrazný název starých učebnic latinských poetik)
 • Graeca sunt, non leguntur - Je to řecky, nečte se to. (O něčem, co je nesrozumitelné, a proto se to ignoruje; středověcí písaři neuměli řecky, a proto řecké úryvky přeskakovali)
 • Gratis - Zdarma (doslova jen za díky)
 • Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo// sic homo fit doctus non vi sed saepe studendo. - Kapka hloubí kámen nikoliv silou, ale častým padáním, podobně se člověk stává učeným ne mocí, ale až po dlouhé době studia.

H

 • Habemus papam - Máme papeže (starodávná formule, která ohlašuje zvolení nového papeže)
 • Haec habui, quae dixi - Co jsem chtěl říci, jsem řekl.
 • Hannibal ad (ante) portas - Hannibal před branami!
 • Hannibal ante portas Romae stabat - Hannibal stanul před ranami Říma.
 • Heu mihi! - Běda mi!
 • Hic et nunc - Zde a nyní, tady a teď.
 • Hic iacet - Zde leží (častý náhrobní nápis)
 • Hic Rhodos, hic salta - Tady je Rhodos, tady skákej. Výklad: Ukaž, co umíš, nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit. (z Ezopovy bajky o skokanu, který se chlubil délkou svého skoku doma na ostrově Rhodos)
 • Hic sunt leones - Zde jsou lvi. (ještě neprobádané místo, bývalo na starých mapách)
 • Historia, magistra vitae - Historie, učitelka života
 • Hodie mihi, cras tibi - Dnes mně, zítra tobě.
 • Homo homini lupus - Člověk člověku vlkem. (Plautus, Komedie oslovská; po něm převzal Thomas Hobbes v díle Leviathan - označení prvotní společnosti. Zkrácením se hodně pozměnil smysl celého původního Plautova výroku, který zní: Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit.)
 • Homo homini lupus est. - Člověk člověku vlkem jest. (Viz výše. Pomocné sloveso jest bývá někdy v citátech vynecháváno, i když tam gramaticky patří.)
 • Homo proponit, Deus disponit - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. srv. Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homo putat, Deus mutat - Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Honoris causa (nebo jen H. C.) - Čestné ocenění (označení čestného titulu, většinou doktorátu)
 • Hora ruit! - Hodina se řítí!; Čas kvapí; tj. čas rychle ubíhá.
 • Horribile auditu. - Je hrůzné to slyšet.
 • Horribile dictu. - Je hrůzné to říci.
 • Horribile visu. - Je hrůzné to vidět.
 • Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum - Člověk je stvořen k práci, pták k létání.

I

 • I.N.R.I. = Iesus Nazarenus Rex Iudeorum - Ježíš Nazaretský, král židů.
 • Ibis, redibis, non mortieris in bello. - Půjdeš, vrátíš se, nezemřeš ve válce. Výklad: Smysl se mění v opak přemístěním čárky za slovo non. (Výrok orákula v Delphách.).
 • In medias res - Do středu věci. Přímo k věci.
 • In medio stat virtus - Ve středu je ctnost. Česky: Zlatá střední cesta.
 • In nomine patris et filli et spiritus sancti - Ve jménu otce i syna i ducha svatého.
 • Inter arma silent Musae - Mezi zbraněmi múzy mlčí. Výklad: Ve válce se umění nedaří.
 • In vino veritas - Ve víně je pravda.
 • In vino veritas, in aquam sanitas - Ve víně je pravda, ve vodě čistota.
 • Ignorantia iuris non excusat - Neznalost zákona neomlouvá.
 • I tego arcana Dei - Střežím tajemství boží.
 • Ignis et ars supleant nature defectum - Oheň a umenie nahrádzajú prirodzené nedostatky. (z krbu Budatínského zámku pri Žiline, SVK)

L

 • Littera scripta manet - Co je napsáno, trvá / to je dáno.
 • Libera nos a malo - Osvoboď nás od zla/zlého.
 • Legio patria nostra - Legie je náš domov! (rozuměj Francouzská cizinecká legie)
 • Locus sigilli - Místo na pečeť (razítko) - často jen zkratka L. S. (na starých dokumentech apod.)
 • Lupus in fabula - Vlk v pohádce. Česky: My o vlku, a vlk za dveřmi.
 • Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit. - Pokud člověk neví, komu se podobá druhý člověk (tj. dokud ho nepozná či nerozpozná), tak je pro něj vlkem a ne člověkem. (Plautus, Komedie oslovská; viz též zkomolená zkrácenina Homo homini lupus)
 • Lupus ovium custos - Vlk hlídá ovce. Česky: Kozel zahradníkem.

M

 • Magna venit nulli sine magno fama labore - Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná.
 • Maleus maleficarum - Kladivo na čarodějnice.
 • Mea culpa, mea maxima culpa - Moje vina, moje převelká vina. (Confiteor, součást katolické mše)
 • Melioribus annis - Za lepších časů.
 • Memento mori - Pamatuj na smrt
 • Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris - Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátiš. (Biblický verš: 1. kniha Mojžíšova, Genesis 3,19 - závěr řeči, kterou pronesl Bůh k Adamovi při vyhnání z ráje.)
 • Mens sana in corpore sano - Ve zdravém těle zdravý duch.
 • Meum est propositum in taverna mori - Mým záměrem je zemřít v hospodě.
 • Morituri te salutant - Jdoucí na smrt tě zdraví (caesare).
 • Mors tua vita mea - Tvá smrt je můj život.
 • Mutatis mutandis - když se změní to, co je třeba změnit, po provedení patřičných změn…

N

 • Nec Hercules contra plures - Ani Herkules nezmůže nic tam, kde proti němu stojí více (protivníků). Česky dle Sapkowského: Každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
 • Nemo nascitur sapiens - Nikdo nerodí se moudrým.
 • Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem.
 • Nolens volens - Nechtíc chtíc (česky Chtíc nechtíc)
 • Nomen omen - Jméno je znamení (Výklad: jméno předurčuje svého držitele)
 • Non multa sed multum - Ne množství, ale mnoho (obsahem); "Non multi sed multa" - heslo 312. čs. stíhací perutě - parafráze na slova W.Churchila po bitvě o Británii, o vděčnosti takového množství (lidí,obyvatel Britanie), za tak mnoho (zachování naděje na vítězství a svobodu), takové hrstce (pilotů). Tedy asi: "Ne mnozí, ale mnoho"
 • Non omnia possumus omnes - Nemůžeme všichni všechno.
 • Non est ad astra mollis e terris via - Není lehká cesta ze země ke hvězdám.
 • Non est magnus pumilio licet in montem constiterit - Není velký trpaslík, ani kdyby se postavil na kopec.
 • Non scholae sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit - Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
 • Nec locus tibi ullus dulcior esse debet patria - Žádné místo ti nesmí být milejší než vlast. - Cicero (Ep.fam.IV,9,3)

O

 • Odi et amo. – Nenávidím a miluji. (Catullus)
 • Omne initium difficile est. – Každý začátek je těžký.
 • Omne principium grave. – Každý začátek je těžký.
 • Omnes amores vulnerant, ultima necat. – Každá láska zraňuje, poslední zabíjí.
 • Omnia mea mecum porto. – Všechno, co mám, nosím s sebou.
 • Omnis alcoholicus mendax. – Každý alkoholik lže.
 • Omnis exceptio est ipsa quoque regula. – Každá výjimka je v podstatě také pravidlem. (Vyjímka potvrzuje pravidlo.)
 • In omnia paratus – Na všechno připravený
 • Ora et labora. – Modli se a pracuj. (řehole sv. Benedikta)
 • Omnia vincit amor – Všechno přemáha láska. (Láska nad vším vítězí.)
 • Omnia vincit amor et nos cedamus amori. – Všechno přemáha láska, i my lásce podléháme.
 • Omnia tempus habent. – Všechno má svůj čas.

P

 • Pacta sunt servanda - Dohody se musejí zachovávat.
 • Panem et circenses - Chléb a hry. Výklad: Dát lidem jídlo a zábavu a tak je získat pro své cíle.
 • Pater incertus, mater semper certa est - Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
 • Pantha rei - Všechno plyne (Vše je v pohybu)
 • Pax vobis - Pokoj vám.
 • Pecunia non olet - Peníze nesmrdí.
 • Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám.
 • Per atria mortis - Skrz brány smrti.
 • Perdidistis utilitatem calamitatis - ztratili jste užitek pohromy
 • Piscem natare doces - Učíš rybu plavat.
 • Plaudite! - Tleskejte!
 • Post bellum auxilium. - Pomoc po válce (lidově: s křížkem po funuse).
 • Post hoc non est propter hoc - „Potom“ není totéž co „proto“.
 • Post coitum omne animalia triste est - Po koitu (sexuálním styku) jsou všichni tvorové smutni.
 • Praga caput regni - Praha hlava království
 • Praga mater urbium - Praha matka měst
 • Pro domo sua - Pro svůj dům. Výklad: Ve svůj prospěch.

Q

 • Qui custodiet ipsos custodes? - Kdo bude hlídat samotné hlídače? (Kdo hlídá hlídače?)
 • Quidquid discis tibi discis - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
 • Qui nimium probat, nihil probat - Kdo příliš dokazuje, nic nedokáže.
 • Quis vellet pacem, preparat bellum - Kdo chce mír, chystá válku.
 • Quo vadis - Kam kráčíš
 • Quod erat demonstrandum - Q.E.D. - Což bylo dokázati. (Dnes bychom řekli "Což mělo být dokázáno"; používá se na konci důkazů (obvykle formálních) - v matematice, logice atd.)
 • Quod licet Jovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
 • Quos vult Jupiter pendere, dementat prius - Koho chce bůh zničit, nejprve připraví o rozum.

R

 • Rara avis - Vzácný pták. Česky: Bílá vrána.
 • Repetita iuvat - Opakování prospívá.
 • Repetitio mater studiorum - Opakování (je) matka studia. Česky: Opakování matka moudrosti.
 • Requiem aeternam (dona eis Domine) - Odpočinutí věčné (česky: lehké) (dej jim, o Pane).
 • Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji. Většinou se používá zkratka R. I. P. - na hřbitovech
 • Roma locuta, causa finita - Řím promluvil, případ je uzavřen.

S

 • Sapienti pauca - Moudrému (stačí) málo. Česky: Chytrému napověz, hloupého trkni.
 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím.
 • Sero venientibus ossa - Pozdě přicházejícím kosti. Česky: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 • Semper fidelis - (Na)vždy věrní.
 • Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva.
 • Si vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj válku.
 • Simplius simplicissimus - Prosťáček nejprostší.
 • Sine amicitia vita est nulla - Bez přátel života není.
 • Sine aqua non vita est - Bez vody není života.
 • Sine ira et studio - Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
 • S.P.Q.R. - Senatus Populusque Romanus. Česky: Senát a lid římský.
 • Stultorum infinitus est numerus - Hlupáků je nekonečný počet.
 • Stultorum mater sempiter gravida - Matka hlupáků je stále těhotná.
 • Stulti maxime sibi nocent - Hloupí škodí nejvíce sobě.
 • Sudetia non cantat - Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) Smysl: vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl životní místních horalů značně složitější.

T

 • Tempora mutantur, et nos mutamur in illis - Časy se mění a my se měníme v nich.
 • Tempus fugit - Čas běží.
 • Tempus omnia revelat - Čas odhalí vše. Výklad: Čas odhalí podstatu všech věcí.
 • Testis unus, testis nullus - Jeden svědek, žádný svědek.
 • Tertium non datur - Třetí neexistuje. Výklad: Buď, anebo, třetí možnost neexistuje.
 • Tres faciunt collegium - Tři tvoří společenství. Pozn.: Právnická „definice“.
 • Tu ne cede malis - Neustupuj před zlem.

U

 • Ubi sementem feceris, ita mettes - Jak zaseješ, tak sklidíš.
 • Unicuique suum - Každému (to) jeho. Pozn.: Heslo spravedlnosti.

V

 • Vade retro - Ustup!.
 • Vae victis! - Běda poraženým!
 • Verba movent, exempla trahunt - Slova hýbají, příklady táhnou.
 • Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá.
 • Vinum bene bibitur - Víno se dobře pije.
 • Vis maior - Vyšší moc.
 • Vita brevis, ars longa - Život je krátký, umění dlouhé.
 • Vox populi, vox dei - Hlas lidu (je) hlas Boží.
 • Veni, vidi, vici - Přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem (Caesar).
 • Vare, vare rede mihi legiones meas - Vare,Vare vrať mi mé legie.(Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese.)