Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Byt, dům, zahrada Zabezpečení rodinného domu nebo vily

Sponzorované odkazy:

 • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Zabezpečení rodinného domu nebo vily Email
Středa, 09. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6492x

ruzne_zabezpeceni_domu_zlodej.jpgJistě si vzpomenete na film Sám doma. Pokud nemáte doma takového šikovného hošíka, asi vám nezbyde než investovat nějaké peníze do lepšího zabezpeční domu. Jaké bezpečnostní prvky zvolit vám poradí právě tato stránka.

___

___ 

Zabezpečení rodinného domu


Narůstající počet vloupání do bytů a rodinných domů nás všechny, dříve či později, nutí přemý­šlet. Co by nás, v případě nežádoucího vstupu do našeho nejužšího soukromí, mohlo postihnout? Ztráta nebo poškození cenností. Ztráta nám drahých, nenahraditelných osobních předmětů. Pocit znechucení, že někdo cizí zasahoval bez naší vůle do našich nejcitlivějších záležitostí. Zajistit bezpeč­nost vlastního domova se bohužel stává nezbytností.

V každém domě jsou, z pohledu bezpečnosti, slabá místa. Ty může narušitel našeho soukromí zneužít. Následující text je popisem / přehledem těchto míst. Účelem je, aby si je majitel domu mohl včas uvědomit a byl schopen přijmout opatření ke snížení rizik na co nejmenší míru.

Mechanické zabezpečovací prostředky
Základem bezpečnostního konceptu proti krádeži či ohrožování obyvatel rodinného domu vloupáním je jeho mechanické zajištění. Vždy je proto nutné zvážit co je možné udělat. Tedy jak vylep­šit odolnost všech slabých míst dříve, než nám je "nějaký zloděj ukáže". Především je třeba se zaměřit na všechny dveře, okna a garážová vrata.
Vchodovým dveřím dosud většina pachatelů vloupání dává přednost. Důvod, vyjma těch samo­zřejmých, je také ten, že již otevřené dveře, při případném odhalení pachatele, umožňují jeho nejrychlejší únik. Všechny vstupní dveře by měly splňovat určité bezpečnostní standardy, aby nebyly překážkou pro­ti snadnému vniknutí narušitele do domu. Jde o to, aby byly zhotoveny z masivního materiálu a osazeny bezpečnostními prvky. V každém případě je však vhodné instalovat vymezovač otevření dveří nebo řetízek. Jde o vhodný doplněk pro zvýšení osobní bezpečnosti před nežádoucím násilným vstupem, stejně tak jako panoramatické kukátko nebo domácí telefon - videotelefon už u plotové branky.
Okna domu, svou pozornost, si zaslouží jejich bezpečnostní zámkové systémy. Většina pachatelů vloupání nechce vzbudit pozornost hlukem, který vyvolá rozbití skla, a proto se snaží najít způsoby, jak tuto překážku překonat, aniž by způsobili jakýkoliv hluk. Okna, výklopná okna jako i prosklené dve­ře by měly mít uzamykatelné uzávěry a kliky, nesmí umožňovat otevření svých klik zvenku a měly by být chráněny proti vypáčení. Na závěsech je možno nainstalovat pojistky zabraňující vysazení okna. Odrazujícím prvkem proti vloupání je i v tomto případě teleskopická tyč, kterou se okno dá zajistit po celé jeho šíři. Sklo oken je vhodné zabezpečit proti rozbití instalací bezpečnostních fólií nebo může být vyrobeno ze speciálního tvrzeného skla. Dalším z bezpečnostních prvků, které je možné na ochranu oken instalovat, jsou stahovací kovové rolety, které zabraňují pachateli narušit skleněné výplně oken. Mříže vhodně ukotvené do obvodové zdi domu jsou také často využívaným řešením. Mříže i rolety však velmi poznamenají původní vzhled domu.

Zabezpečení vnitřních prostor
Dojde-li přesto k vloupání, a to bez ohledu na skutečnost zda jsme v domě (např. ve spánku apod.) přítomni nebo nikoliv, musí být okamžitě odhaleno a musí být proveden účinný zásah zne­možňující pachateli svůj záměr dokončit.
Vnitřní prostory domu, pokud by se narušiteli podařilo sem vniknout, by měli být chráněny elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), která je doplňujícím systémem mechanické ochrany. Skládá se z ovládací ústředny s vlastním ovladačem a dalších prvků, jako jsou magnetické spínače na dveřích a oknech (často nazývány pasivní prvky systému EZS), detektory rozbití skla (reagující na frekvenci lomu skla upnutého v okenním rámu), prostorová čidla (reagující na pohyb osob), ostatní aktivní detektory (otřesové, kouřové, detektory teploty apod.).
Neodmyslitelnou součástí EZS je napojení signalizace bezpečnostních prvků na místo, odkud je zajištěna reakce na vyvolaný poplachový signál - Pult centralizované ochrany. Bez reakce na popla­chový stav nemá žádné bezpečnostní opatření význam!
EZS operátorovi při správném typu použitých zařízení umožňuje identifikovat, kdy a kudy pacha­tel do domu vnikl a ihned organizovat bezpečnostní zásah. Současně může být informován o vzniklé situaci i majitel domu. Při pokusu o narušení objektu a vyhlášení poplachu operátor vys1á ke kontrole objektu ozbrojenou zásahovou jednotku.

Data z instalovaného objektu se mohou na dispečink PCO dostat několika způsoby:
Po jednotné telekomunikační síti - (pokud je objekt vybaven tel. linka) - se přenáší veškeré informace, které je systém v objektu schopen předat / specifikace smyčky, kódu, kterým bylo odemčeno, zamčeno apod./. Přenos je pomalejší a může být méně spolehlivý (poruchy na tel. lince, její přerušení případným narušitelem, apod.), ale vyžaduje nejmenší finanční náklady (pouze zvýšení tel. poplatků o hovory uskutečněné systémem EZS dle hustoty provozu - zapínání, vypínání apod.).
Bezdrátově pomocí vysílače - nutnost dovybavení instalovaného systému vysokofrekvenčním vys1ačem, který přenáší veškeré informace, které je systém v objektu schopen PCO předat / specifikace smyčky, kódu, kterým bylo odemčeno, zamčeno apod./. Komunikace je z uvedených variant nejrychlejší (přenos v reálném čase) a nejspolehlivější (velice obtížně odstranitelné narušitelem), ale představuje finanční náklady spojené s instalací vys1ače (pořizovací cena + práce).
Po síti GSM - nutnost dovybavení instalovaného systému modulem pro přenos osmi stavů EZS na PCO pomocí krátkých textových zpráv (SMS), který po vložení zákazníkem aktivované SIM karty a propojení s ústřednou EZS zajistí přenos vybraných stavů systému EZS na dispečink PCO. Provozně ta­to varianta představuje náklady spojené s odesláním SMS v zákazníkem zvolené síti GSM.
Velice důležité je zvolit takové řešení, které zajistí to, že se zpráva o poplachu vždy dostane k operátorovi. Pro správnou a účinnou činnost zásahových jednotek je nutné zajistit všechna dostup­ná data z objektu.

Úprava okolí domu
Okolí domu může rovněž představovat snížení nebo zvýšení bezpečnostních rizik pro rodinný dům. Okolí domu v konkrétních případech představuje oplocení, branku, bránu, zahradu s vegetací a další stavby (kůlny, přístřešky apod.), které se na pozemku nachází.
Oplocení má, vedle označení hranice majetku vlastníka rodinného domu, zároveň vždy charakter omezení volného vstupu na pozemek. Existuje mnoho druhů provedení oplocení, které může být budováno jako účinná mechanická překážka nebo pouze jako vymezeni hranice objektu. Přesto i oplocení, které nepředstavuje mechanickou překážku pro narušitele, může být ošetřeno elektrickými bezpečnostními prvky, které detekují neoprávněný vstup na soukromý pozemek.
Osvětlení je důležitým prvkem, který má vliv na celkovou bezpečnost rodinného domu. Je vhodné vždy osvítit prostor před vstupem do domu. Dle konkrétních místních podmínek je vhodné instalovat osvětlení i na některých místech po obvodu domu. Nutné je instalovat ovládání venkovní­ho osvětlení i uvnitř domu. Vhodné jsou elektrické prvky, které rozsvítí světlo při pohybu jakékoli osoby ve stanoveném sektoru.
Ostatní bezpečnostní rizika tvoří žebříky a volně přístupné nářadí či ostatní předměty. Z uvede­ných důvodů je nutné, aby všechny předměty zneužitelné naznačeným způsobem byly uloženy uvnitř domu. Z bezpečnostního hlediska je nutné brát do úvahy i vegetaci, která se nachází kolem rodinného domu, tj. keře a stromy, například v bezprostřední blízkostí oken apod.

Činnost obyvatel domu
Bezpečné bydlení však není jen zabezpečený dům. Každý by si měl uvědomit, že i to jak se chováme, mluvíme na veřejnosti o úspěších své práce, sbírkách cenností, o památečných a historických předmětech jež vlastníme, to vše vytváří hrozby a zvyšuje naše rizika.
Následující text se zabývá problematikou osobní ochrany. Je na nás, jak budeme zmíněné postupy a činnosti aplikovat na naše individuální poměry.

Základní principy
 • každý je osobně odpovědný za svou vlastní bezpečnost
 • bezpečnostní opatření by měla být úměrná hrozícímu nebezpečí

Je zřejmé, že nelze být neustále koncentrován, ale také je nutné být vnímavý. Důležité je vědět, že případný útočník potřebuje o nás získat informace a proto nás a naše aktivity nějaký čas pozoruje, sleduje náš dům atp. Tyto aktivity mají své pozorovatelné příznaky a můžeme si jich všimnout nejen my, ale i ostatní členové rodiny nebo našeho okolí - proto je důležitá komunikace a dobré sousedské vztahy.
Mějme na paměti, že jsme zranitelní právě ve chvíli, kdy otevíráme dveře svého domova, když se připravujeme k odjezdu s vozidlem a vždy, je-li předvídatelný náš příští pohyb.Výčet následujících doporučení neznamená, že je každý z nás permanentně v ohrožení, spíše má za cíl si uvědomit některé souvislosti, které zajištění bezpečnosti našeho bydlení mohou ovlivnit.

Pojištění
Když si prohlédneme statistiky o počtu a způsobech vloupání za poslední léta, bylo by od nás hodně hloupé až krátkozraké, nepřipomenout činnost pojišťoven. Pojištění majetku je dnes neodmyslitelnou součástí bydlení. Pochopitelně pojistit se lze pouze na hmotné škody, proto při zajištění domu musíme myslet i na hodnoty, které jsou nepojistitelné.
Pojišťovny jsou sdruženy v České asociaci pojišťoven. Česká asociace pojišťoven zřídila pro kontrolu soukromých firem podnikajících v oblasti bezpečnostního průmyslu Certifikační institut České asociace pojišťoven, který dává pojišťovnám jasnou informaci o tom, zda výrobek nebo služba splňu­je mezinárodně uznávané standarty. Pojišťovny podle svých interních směrnic dávají při požadav­cích na úroveň zabezpečení pojišťovaného majetku jasné požadavky na kvalitu výrobků nebo slu­žeb. Tuto kvalitu pak musí dodržet sám majitel domu. Při výběru firmy, které svěříme zabezpečení ma­jetku je vždy vhodné prověřit, zda výrobky, které jsou použity mají certifikát Certifikačního institutu České asociace pojišťoven, a pro jaký stupeň zabezpečení jsou vhodné. Při návrhu zabezpečení je možné vycházet ze směrnice Česká asociace pojišťoven Pojistné třídy. Jistě si nepotřebujeme za­bezpečit domácnost nebo kadeřnictví stejně jako například atomovou elektrárnu. Správné zabez­pečení vám navrhne i nainstaluje organizace, která prošla auditem Certifikačního institutu České asociace pojišťoven. Prověřené jsou dnes organizace montážní, ale i firmy provozující pulty centra­lizované ochrany. Profesionální reakce na poplachovou zprávu dokáže zabránit mnohým škodám. Registr firem zajištujících zabezpečení se rozšiřuje i o zámečnické firmy instalující mechanické zábrany.

Pyramida bezpečnosti
Vedle cerfifikovaných zařízení elektrického zabezpečení je osvědčová­na kvalita mechanických zábran. Pro snadnou orientaci vám při výběru té nejkvalitnější techniky slouží PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Podle jejího značení si můžeme pořídit zámky, zámkové vložky, kování, bezpečnostní dveře i trezory s takovým stupněm ochrany, jaký potřebujeme. U vý­robků zařazených do PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je přezkušována odolnost na všechny známé metody překonání, včetně těch nejnovějších.

Zabezpečení domu - doporučení
 • ostražitost k podezřelému chování osob kolem nás a v okolí našeho domova
 • vnímavost ke sporům nebo výhružkám, informovat o tom ostatní členy rodiny, případně i policii
 • informovat někoho spolehlivého z našeho okolí při opuštění domu na několik dnů, zabezpečit pravidelný výběr pošty, novin, apod.
 • není-li přehled o užívání všech domovních klíčů, raději vyměnit zámek
 • na vstupních dveřích mít instalován řetěz
 • kontrolovat návštěvníky před otevřením dveří kukátkem, domácím telefonem apod.
 • povolit vstup opravářů nebo jiných osob až po prověření jejich totožnosti nebo pověření od zaměstnavatele
 • přístupové cesty k domu a do garáže mít s osvětlením ovládaným zevnitř domu
 • vždy před spaním provést kontrolu zajištění oken a dveří
 • zvážit možnost chovat psa
 • učit děti kdy a jak co nejrychleji přivolat pomoc policie nebo sousedů
 • neříkat dětem důležité detaily o vaší finanční situaci, aktivitách apod.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny