Dobrý večer, dnes je sobota 30.9.2023, svátek slaví Jeroným, zítra Igor.

Na jak dlouho je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou a kolikrát

Kolikrát nebo na jak dlouho maximálně může zaměstnavatel uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou, než jí dá na dobu neurčitou? Michal
___
___
___

ODPOVĚĎ:
Podle §39 je možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v době 2 let mezi týmiž účastníky. Poté je nutné buď učinit přetržku v pracovním poměru alespoň na dobu 6 měsíců anebo sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou.

Z tohoto pravidla jsou výjimky.

Možnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou nebo jej prodloužit maximálně na 2 roky neplatí v těchto situacích:

  • jestliže dochází ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
  • kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv (např. §37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle kterého výplata starobního důchodu náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku)
  • z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance (na dobu mateřské a rodičovské dovolené, na dobu nepřítomnosti zaměstnance dlouhodobě uvolněného pro výkon veřejné funkce atd.)
  • z vážných provozních důvodů spočívajích ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, takové důvody musí být vymezeny ve zvláštní dohodě zaměstnavatele a příslušné odborové organizace; pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, musí zamstnavatel tyto důvody vymezit ve vnitřním předpise
  • jedná-li se o pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou mezi zaměstnancem a agenturou práce za účelem výkonu práce uživateleJestliže je sjednán pracovní poměr na dobu určitou, uplynutím doby zpravidla končí. Nemusí to tak být vždy. Jestliže pracovní poměr uplynutím doby neskončil, mohou nastat tyto tři situace:

Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou a prodlouží pracovní poměr na dobu určitou (všechny smlouvy na dobu určitou však nesmí součtem být delší než na dva roky, pak je nutné udělat pauzu minimálně 6 měsíců - této pauze říkáme přetržka).

Druhá situace, která může nastat je, že zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na tom, že se pracovní poměr změní v pracovní poměr na dobu neurčitou.

Třetí situace: zaměstnanec a zaměstnavatel se nedohodli na ničem, ale zaměstnanec pokračuje S VĚDOMÍM ZAMĚSTNAVATELE po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru ve výkonu práce. V takovém případě se pracovní poměr původně sjednaný na dobu určitou mění automatick v pracovní poměr na dobu neurčitou (§65 odst. 2 zákoníku práce).
V této situaci stačí, když zaměstnanec skutečně pokračuje ve výkonu sjednané práce, nemusí odpracovat ani celou směnu. Ke změně pracovního poměru postačí, když zaměstnanec po uplynutí sjednané doby začne pracovat.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online