Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Otázky k atestaci z psychiatrie - seznam otázek, odborné požadavky

atestace-psychiatrie-seznam-otazek
atestace-psychiatrie-seznam-otazek
Stránka obsahuje seznam otázek k atestaci z obecné a speciální psychiatrie. Dále je v ní odkaz na vypracované otázky k atestaci z psychiatrie ke stažení online zdarma. Pokud máte před atestační zkouškou, přeji Vám pevné nervy při učení a následně její úspěšné zvládnutí.
___
___Otázky k atestaci z psychiatrie 2011 - seznam otázek:

ČÁST A
1.    Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti
2.    Vaskulární demence a neurastenický syndrom
3.    Demence u m.Pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny
4.    Duševní poruchy u Parkinsonovy nemoci a parkinsonský syndrom
5.    Demence u lues cerebri a tabický syndrom
6.    Organický amnestický syndrom, delirium a poruchy vědomí
7.    Organické poruchy halucinatorní, katatonní, schizoformní, afektivní, úzkostné, disociační a astenické a Pickovy vize a pedunkulární halucinace
8.    Mírná kognitivní porucha a poruchy pozornosti
9.    Organická porucha osobnosti a perseverace
10.    Postkomoční syndrom a tolerance alkoholu
11.    Alkohol – nekomplikovaná intoxikace, syndrom závislosti a craving
12.    Alkohol – odvykací stav a mikropsie
13.    Alkohol – komplikovaná intoxikace, tzv. patická opilost, palimpsest a obnubilace
14.    Opioidy – způsoby užití, akutní intoxikace, syndrom závislosti a euforie
15.    Opioidy – odvykací stav a raptus
16.    Kanabinoidy – způsoby užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a manická nálada
17.    Sedativa a hypnotika – intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a iatropatogenie
18.    Kokain a stimulancia – způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a megalomanie
19.    Halucinogeny – způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a depersonalizace
20.    Organická rozpouštědla – způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a agrese
21.    Psychotické poruchy z užívání psychoaktivních látek, reziduální stavy a pozdní psychotické poruchy z užívání psychoaktivních látek a paranoidní blud
22.    Schizofrenie – všeobecná kritéria, vylučovací doložky a halucinace
23.    Schizofrenie – průběhové formy a defekt, remise a jejich prediktory
24.    Paranoidní a hebefrenní schizofrenie a impulzivní jednání
25.    Katatonní schizofrenie a stupor
26.    Postschizofrenní deprese, nediferencovaná, reziduální a simplexní schizofrenie a institucionalismus
27.    Schizotypní porucha a ruminace
28.    Porucha s bludy a indukce bludu
29.    Akutní a přechodné psychotické poruchy - obecná kritéria a oneiroidní stav
30.    Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie a s převahou bludů a pseudohalucinace
31.    Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie a schizoformní a verbálně motorické halucinace
32.    Schizoafektivní poruchy – obecná kritéria a depresivní bludy
33.    Schizoafektivní poruchy – typy a cenestetické halucinace
34.    Manická epizoda – varianty a expanzivní bludy
35.    Bipolární afektivní porucha – varianty a denní fluktuace příznaků duševních poruch
36.    Depresivní epizoda –somatický syndrom a sexuální apetence u duševních poruch
37.    Depresivní epizoda – varianty a hypochondrický blud
38.    Rekurentní depresivní porucha – varianty a mikromanie
39.    Trvalé poruchy nálady a aprosexie
40.    Fobické úzkostné poruchy a derealizace
41.    Panická porucha a somatizace
42.    Generalizovaná úzkostná porucha a globus hystericus
43.    Smíšená úzkostná a depresivní porucha a suicidální chování u duševních poruch
44.    Obsedantně kompulzivní porucha a rituál
45.    Akutní reakce na stres a autoagrese
46.    Posttraumatická stresová porucha a sexuální obtěžování
47.    Poruchy přizpůsobení a regrese
48.    Disociační poruchy a konverse
49.    Somatoformní poruchy – somatizační porucha a sekundární zisk
50.    Somatoformní poruchy (mimo somatizační) a organicky nevysvětlitelné tělesné příznaky
51.    Dysmorfofobie (tělesná dysmorfická porucha) a poruchy vnímání vlastního těla
52.    Neurastenie,depersonalizační a derealizační syndrom a explozivita
53.    Syndrom chronické únavy a abulie
54.    Mentální anorexie a trestná činnost u duševních poruch
55.    Mentální bulimie a pseudologie u duševních poruch
56.    Neorganické poruchy spánku a kvantitativní poruchy vědomí
57.    Selhání genitální odpovědi a sexuální apetence u duševních poruch
58.    Neorganické sexuální dysfunkce (mimo selhání odpovědi) a priapismus
59.    Paranoidní a schizoidní porucha osobnosti a senzitivní vztahovačnost
60.    Dissociální porucha osobnosti a citová deprivace
61.    Emočně nestabilní porucha osobnosti a patický afekt
62.    Histrionská porucha osobnosti a fantastická pseudologie
63.    Anankastická a smíšená porucha osobnosti a ambivalence
64.    Vyhýbavá a závislá porucha osobnosti a životní styly jedinců s duševní poruchou
65.    Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti a jiné změny osobnosti u duševních poruch
66.    Přetrvávající změna osobnosti po psychickém onemocnění a stigmatizace u duševních poruch
67.    Návykové a impulzivní poruchy a aktuální pojetí konceptu závislosti
68.    Poruchy pohlavní identity a orgastické sny
69.    Fetišismus, fetišistický transvestitismus a masturbace
70.    Exhibicionismus a pojem sexuální preference
71.    Voyeurství, froteurství, mnohočetná porucha sexuální preference a sexuální trestná činnost
72.    Pedofilie a incest
73.    Sadomasochismus, patologická sexuální agresivita a homicidium u duševních poruch
74.    Münchhausenův syndrom a simulace duševní poruchy
75.    Mentální retardace a psychický infantilismus
76.    Porucha chování v dětství a adolescenci a poruchy vyšších emocí
77.    Specifické vývojové poruchy školních dovedností a akalkulie
78.    Pervazivní vývojové poruchy a introverze
79.    Hyperkinetické poruchy v dětství a impulzivní jednání
80.    Úzkostné poruchy v dětství a anxiózní raptus
81.    Tikové poruchy v dětství a koprolálie
82.    Neorganická enuréza a enkopréza v dětství a inkontinence
83.    Premenstruační dysforická porucha
84.    Maligní neuroleptický syndrom a katatonní syndrom


ČÁST B
1.    Léčba sedativními antipsychotiky
2.    Léčba incizivními antipsychotiky
3.    Léčba sulpiridem a amisulpridem
4.    Léčba SDA
5.    Léčba klozapinem
6.    Léčba MARTA (mimo klozapin)
7.    Působení antipsychotik na receptorové úrovni
8.    Nežádoucí účinky antipsychotik (mimo pohybové poruchy)
9.    Nežádoucí účinky antipsychotik - pohybové poruchy
10.    10.Léčba AD I. generace
11.    11.Léčba AD II. generace
12.    12.Léčba AD III. generace
13.    13.Léčba AD IV. generace
14.    14.Léčba mianserinem a mirtazapinem
15.    15.Léčba IMAO
16.    16.Léčba nebenzodiazepinovými anxiolytiky
17.    17.Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky
18.    18.Léčba lithiovými solemi
19.    19.Léčba valproovými preparáty a karbamazepinem
20.    20.Léčba lamotriginem a dalšími antiepileptiky
21.    21.Léčba hypnotiky
22.    22.Léčba neuroprotektivy (mimo inhibitory ACHE)
23.    23.Léčba inhibitory ACHE
24.    24.Léčba metadonem a buprenorfinem
25.    25.Léčba anticravingovými preparáty
26.    26.Léčba fytopreparáty
27.    27.Léčebné postupy u mírné kognitivní poruchy a demence
28.    28.Léčebné postupy u manické epizody
29.    29.Léčebné postupy u depresivní epizody
30.    30.Léčebné postupy u farmakorezistentní deprese
31.    31.Léčebné postupy u první schizofrenní ataky
32.    32.Léčebné postupy u opakované schizofrenní ataky
33.    33.Léčebné postupy u farmakorezistentní schizofrenie
34.    34.Léčebné postupy u obsedantně kompulzivní poruchy
35.    35.Léčebné postupy u generalizované úzkostné poruchy
36.    36.Léčebné postupy u panické poruchy
37.    37.Léčebné postupy u fobických poruchy
38.    38.Léčebné postupy u posttraumatické stresové poruchy
39.    39.Léčebné postupy u alkoholového odvykacího stavu
40.    40.Léčebné postupy u odvykacích stavů (nealkoholových)
41.    41.Léčebné postupy u premenstruační dysforické poruchy
42.    42.Léčebné postupy u sexuálních dysfunkcí
43.    43.Léčebné postupy u poruch sexuální preference
44.    44.Léčebné postupy u akut. intoxikací psychoakt. látkami
45.    45.Léčebné postupy u spánkových poruch
46.    46.Volba psychofarmaka při současné kardiopatii
47.    47.Volba psychofarmaka při současné záchvatové pohotovosti
48.    48.Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci
49.    49.Volba psychofarmaka při současné nadváze
50.    50.Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii
51.    51.Volba psychofarmaka v dětském věku
52.    52.Volba psychofarmaka ve vyšším věku
53.    53.Volba psychofarmaka v těhotenství a laktaci
54.    54.Volba psychofarmaka při současné hyperplázii prostaty
55.    55.Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci
56.    56.Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích
57.    57.Vhodné kombinace psychofarmak
58.    58.Nevhodné kombinace psychofarmak
59.    59.Elektrokonvulzivní léčba
60.    60.Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a vagová stimulace
61.    61.Léčba světlem


ČÁST C
1.    Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie – zákl. pojmy
2.    Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie – metody
3.    Dynamická a interpersonální psychoterapie
4.    Behaviorální psychoterapie
5.    Kognitivní psychoterapie
6.    Kognitivně behaviorální terapie
7.    Racionální psychoterapie
8.    Sugestivní a hypnotická psychoterapie
9.    Nácviková psychoterapie
10.    Logoterapie a Gestaltterapie
11.    Krizová intervence – definice, spouštěče a průběh krize
12.    Krizová intervence – suicidální krize
13.    Krizová intervence – organizační rámec a limity
14.    Krizová intervence – psychoterapeutické zásady
15.    Terapeutická komunita
16.    Kvalita života a duševní porucha
17.    Stupnice pro hodnocení schizofrenie
18.    Stupnice pro hodnocení afektivních poruch
19.    Stupnice pro hodnocení kognitivních poruch a nežádoucích účinků
20.    Psychologické vyšetřovací metody
21.    Zobrazovací metody a EEG v psychiatrii
22.    Lázeňská léčba v psychiatrii
23.    Způsobilost k právním úkonům
24.    Způsobilost k řízení vozidel a držení zbraně
25.    Právní aspekty psychiatrické hospitalizace
26.    Vyšetřovací a léčebné úkony bez souhlasu
27.    Principy sociální psychiatrie
28.    Nálepka duševní nemoci
29.    Medicinizace a psychiatrizace
30.    Modely duševních poruch
31.    Ochranné léčení
32.    Příčetnost a nepříčetnost
33.    Metodika farmakologických studií
34.    Psychiatrická expertíza v trestním řízení
35.    Psychiatrická expertíza v občanskoprávním řízení
36.    Posuzování pracovní schopnosti u duševních poruch