Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Léčba neuropatické bolesti a pregabalin, srovnání a rozdíl gabapentinu a pregabalinu

pregabalin-lecba-neuropaticke-bolesti
pregabalin-lecba-neuropaticke-bolesti
Pregabalin je v České republice schválen k užití v indikacích periferní či centrální neuropatické bolesti, u generalizované úzkostné poruchy ajako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty. Jedná se o látku příbuznou gabapentinu (zastřešující termín: gabapentinoidy).
___
___


Jakožto farmakologicky účinný S-enantiomer kyseliny 3-isobutyl-gama-aminomáselné se s vysokou afinitou váže na alfa-2-delta podjednotku napěťově řízených kalciových kanálů, což zabrání influxu kalcia do nitra neuronového výběžku. S uvedenou podjednotkou mohou interagovat i některé L-aminokyseliny (L-Ieucin, L-methionin aj.). Tento proces vede k omezení fúze sekrečních vezikul s presynaptickou membránou, a tedy i k omezení následného uvolnění mediátorů do synaptické štěrbiny (zejm. glutamátu, substance P či noradrenalinu); zmiňována je i přímá inhibice fúze vezikul s presynaptickou membránou. V porovnání s gabapentinem je však vazba pregabalinu ke zmiňované podjednotce vápníkového kanálu několikanásobně vyšší (předpoklad vyššího terapeutického účinku).

Recentní klinické studie

Diabetická periferní neuropatie

Podávání pregabalinu v denní dávce 600 mg bylo ve studiích oproti placebu výrazně účinnější. Přinejmenším 50% úlevu od bolesti zaznamenalo 46 % pacientů léčených touto dávkou (u placeba pouze 30 %; P = 0,04); počet nemocných, které je třeba léčit pro dosažení takové odpovědi, byl stanoven na 6,3. U osob léčených pregabalinem byl oproti placebu zjištěn i příznivý vliv na kvalitu spánku či kvalitu života. Pregabalin byl velmi dobře snášen, přičemž pozorované nežádoucí účinky byly pouze mírné nebo středně silné intenzity. V poslední době je však zmiňována účinnost pregabalinu v této indikaci v dávkovém rozmezí 75-600 mg/den, kdy po jednom měsíci od zahájení léčby se zmírňuje intenzita bolesti o 30-35 %, a to i u nemocných rezistentních na gabapentln.

Postherpetická neuralgie

Perorálně podaný pregabalin v denní dávce 150-600 mg rozdělených do dvou nebo tří dávek byl signifikantně účinnější než placebo v dosažení úlevy od bolesti, a současně vedl i k úpravě poruch spánku navozených bolestí v nejméně čtyřech randomizovaných a dvojitě zaslepených multicentrických studiích s délkou trvání 4 až 13 měsíců. Nástup účinku pregabalinu byl oproti placebu významně rychlejší, přičemž jeho medián se pohyboval mezi 1,5až 3,5dny (> 4 týdny u placeba). 
Lék byl v uvedeném dávkovém rozmezí pacienty velmi dobře snášen. Tyto výsledky potvrzují již dřívější nález účinnosti pregabalinu při stejném dávkování, a to nejméně u poloviny pacientů rezistentních na gabapentin.


Poúrazová bolest zad

Bolest vzniklá v důsledku předchozího poranění páteře má známky jak bolesti nociceptivní, tak i neuropatické. Tomu nasvědčují i výsledky 12týdenní multicentrické randomizované studie kontrolované placebem (n = 137), ve které byl pregabalin podáván v denních dávkách 150-600 mg. V porovnání s placebem došlo po 3 měsících ke statisticky vysoce signifikantnímu (p < 0,001) poklesu skóre bolesti (pregabalin: 6,54 na počátku a 4,62 na konci studie; placebo: 6,73 na počátku a 6,27 na konci studie), přičemž klinická odpověď byla patrná již od 1. týdne. Průměrná denní dávka pregabalinu po 3 týdnech činila 460 mg/den. Vedle ovlivnění intenzity bolesti pregabalin rovněž dále zlepšoval např. narušený spánek či snižoval intenzitu úzkosti a pacienty byl velmi dobře snášen.


Pregabalin v jiných indikacích

S ohledem na účinnost pregabalinu u fibromyalgie (pozn. v této indikaci registrován v USA) bylo publikováno několik prací,ve kterých je popisováno zlepšení při denních dávkách 300 či 600 mg, přičemž rozdíl oproti placebu bylo možné pozorovat od konce 1. týdne. Popsán byl rovněž příznivý vliv pregabalinu na kvalitu spánku či kvalitu života nemocných. Velmi podobných výsledků bylo dosaženo i u pacientů s cervikobrachialgií (bolesti krční páteře s projekcí do horních končetin) či lumboischialgií (bolesti bederní páteře s projekcí do dolních končetin), u kterých pregabalin snižoval v horizontu 90 dnů skóre VAS přibližně o 3 body (účinek byl patrný i u 2/3 pacientů nereagujících na podávání gabapentinu). Výzkum využití pregabalinu je směřován i do oblasti jeho možného podávání u maligních onemocnění provázených neuropatickou bolestí.


Pregabalin v recentní metaanalýze

Analgetická účinnost (efekt proti bolesti) pregabalinu byla rovněž předmětem metaanalýzy dosud publikovaných studií, s jejímiž výsledky byla odborná veřejnost obeznámena v letošním roce. Nepodařilo se prokázat jakkoliv významný vliv pregabalinu v léčbě pooperační bolesti. Autoři v rámci své rešerše nenalezli ani jedinou studii, v níž by byla hodnocena účinnost pregabalinu u chronické nociceptivní bolesti. Pregabalin v dávkách 300, 450 a 600 mg denně byl však účinný u pacientů s postherpetickou neuralgií, bolestivou diabetickou neuropatií, centrální neuropatickou bolestí a fibromyalgií (19 studií s více než 7 000 nemocnými). Nejnižší zjištěné hodnoty NNT při podání 600 mg byly: 3,9 (95% CI: 3,1-5,1) u postherpetické neuralgie, 5,0 (95% CI: 4,0-6,6) u bolestivé diabetické neuropatie, 5,6 (95% CI: 3,5-14,0) u centrální neuropatické bolesti a 11 (95% CI: 7,1-21,0) u fibromyalgie.


Nežádoucí účinky

K nejčastěji popisovaným nežádoucím účinkům patřily somnolence (ospalost, spavost) a závratě (přerušení léčby z důvodu výskytu nežádoucích příhod: 18-28 %); výskyt závažných nežádoucích účinků byl srovnatelný s placebem. Počet pacientů, kteří zaznamenali během léčby nejméně jeden nežádoucí účinek, nebyl ovlivněn velikostí podané dávky. Nejmarkantnější účinek pregabalinu autoři metaanalýzy popisují u pacientů s postherpetickou neuralgií a bolestivou diabetickou neuropatit.


Závěr

Účinek pregabalinu není omezen pouze na interakci s vápníkovými kanály, ale je dán přinejmenším i přímou interakcí s fúzí sekrečních vezikul. Oproti gabapentinu má vyšší perorální biologickou dostupnost a v běžných podmínkách není jeho absorpce saturabilní (u gabapentinu se snižuje v důsledku omezené aktivity transportéru L-aminokyselin) a prakticky není ovlivněna současným užitím antacid. Léčba pregabalinem vyžaduje oproti gabapentinu podstatně kratší titrační období v úvodu léčby. Vzhledem k povzbudivým výsledkům i k příznivému ovlivnění kvality života je možné pregabalin považovat za nákladově efektivní léčbu - (např. situace v Kanadě).  


Léky s pregabalinem v ČR

  • Lyrica
  • Neurontin

Zdroj: MUDr. Jiří Slíva, farmakolog