Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Předpis léku lékařem který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou - co se se stane?

 

predpis-leku-lekarem-ktery-nema-smlouvu-se-zdravotni-pojistovnou-co-se-se-stane

predpis-leku-lekarem-ktery-nema-smlouvu-se-zdravotni-pojistovnou-co-se-se-stane
Česká lékařská komora obdržela dopis od prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby, v němž je upozorněna na problém odmítání úhrad vydaných léčivých přípravků pacientům, které však byly předepsány nesmluvním lékařem, tedy takovým poskytovatelem zdravotních služeb, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“) daného pacienta.

___

___

Odmítnutí úhrady ZP vychází ze současné právní úpravy, protože podle ní jsou ZP lékárnám povinny uhradit léčivé přípravky předepsané smluvním lékařem, pokud by šlo o neodkladnou péči. V daném případě je potřeba, aby na lékařském předpisu byla uvedena poznámka o neodkladné nebo akutní péči.

Nesmluvní lékař, který neposkytuje neodkladnou péči a předepisuje léčivý přípravek, je jinak povinen na lékařský předpis uvést „Hradí nemocný“. Neučiní-li tak, vzniká následně odmítnutím úhrady vydaného léčivého přípravku ZP škoda a není vyloučeno, že by lékárna mohla
zahájit vymáhání úhrady za vydaný léčivý přípravek po předepisujícím lékaři s odůvodněním, že škoda lékárně vznikla porušením právní povinnosti lékaře v podobě opomenutí uvést na lékařský předpis příslušnou poznámku buď o neodkladné péči, anebo úhradě nemocným.

O zásadách podle současné právní úpravy, které prezident ČLnK ve svém dopisu uvádí, není důvod se přít, proto ČLK touto formou svým členům tyto principy připomíná a doporučuje předcházet případným škodám právě touto formou.

K tomu je však nutno ještě zopakovat, že ČLK se trvale snaží prosadit legislativní změny v jedné ze dvou následujících variant:

1. Lékař, který nemá smlouvu se ZP pacienta, je oprávněn požadovat po pacientovi hotovou úhradu za svou práci, jestliže si pacient tohoto lékaře i s tímto vědomím svobodně zvolí. Lékař by však neměl ztrácet oprávnění předepsat léčivé přípravky a indikovat vyžádanou péči bez ohledu na neexistenci smlouvy a bez toho, aby musel na základě lékařského předpisu s poznámkou „Hradí nemocný“ předepsané léčivé přípravky hradit opět sám pacient, namísto jeho ZP, které odvádí pojistné na zdravotním pojištění.

2. Vytvoření zvláštních zákonných podmínek pro tyto nesmluvní lékaře, podle kterých by byla ZP i přes absenci smlouvy povinna hradit nesmluvnímu lékaři alespoň část poskytnuté péče, předepsaných léčivých přípravků a vyžádané péče, přičemž pokud jde o poskytnutí péče jako takové (práci lékaře), zbytek nad rámec úhrady ZP by lékař opět mohl po předchozím poučení požadovat hotově po pacientovi, ohledně
předpisu léčiv a indikace vyžádané péče by obdobně platilo to, co ve variantě 1.

Jiným postupem, zejména tím, který platí dle současné právní úpravy, totiž dochází k výraznému limitování práva na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, zákon tuto limitaci dává do rukou právě zdravotním pojišťovnám. Tím dochází mj. taky k situacím, že povinnost úhrady předepsaného léčivého přípravku nesmluvním lékařem přenáší ZP na samotného pacienta, který však paradoxně své ZP odvádí peníze na zdravotním pojištění.

 

 

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
Tempus medicorum 09/2016