Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Nemocniční a lékařské zkratky - seznam povolených zkratek

lekarske_zdravotnicke_sesterske_zkratky.jpgVe zdravotnické dokumentaci a vůbec v areálu nemocnice se používá velké množství zkratek. Některé zkratky si personál (ať už lékaři nebo sestry) vytváří samovolně a nejsou povoleny. Seznam nejčastějších, nejběžnějších a pro zdravotníka nejčitelnějších a většinou povolených zkratek je v na této stránce.

 

___

___

ABR    acidobazická rovnováha
ACE    angiotenzin  konvertující enzym
ACEI/IACE – inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ADA    adenosindeamináza
Adeno         adenoviry
ADL    (activities of daily living) běžné všední činnosti, Barthelův test aktivit denního života
aj.    a jiné
ALP    alkalická fosfatáza
ALT    alanin
Anti HAV IgM + IgC  protilátky proti virové hepatitidě A třídy IgM + IgG
Anti HBs   protilátky proti virové hepatitidě B
Anti HEV IgM + IgC   protilátky proti virové hepatitidě E třídy IgM + IgG
Anti HBe   protilátky proti e-antigenu u virové hepatitidy B
Anti HBc IgG protilátky IgG proti korovému antigenu u virové hepatitidy  B
Anti HBc IgM protilátky IgM proti korovému antigenu u virové hepatitidy  B
Anti HCV  protilátky proti virové hepatitidě C
ARO    anesteziologicko-resuscitační oddělení
AS    ateroskleróza
ASA    anestesiologické riziko
AST    aspartát
ASTRUP    acidobazická rovnováha
ATD pomůcky - antidekubitní pomůcky
AUP    ambulance urgentního příjmu
AV    atrioventrikulární (síňokomorový)
BM    biologický materiál
BMI     Body mass index (index = poměr váhy k výšce)
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CB     celkové bílkoviny
CGA    (comprehensive geriatric assesment) geriatrické hodnocení
cit.    citace
CLR    centrum léčebné rehabilitace
CMP    cévní mozková příhoda
CMV          Cytomegalovirus
CNS    centrální nervový systém
CO2    oxid uhličitý
COS a CS    centrální operační sály a centrální sterilizace
CT    počítačová tomografie   
čl.    článek
ČNB    Česká národní banka
ČOV    Čistírna odpadních vod
DIČ    daňové identifikační číslo
DIK    dílčí inventarizační komise
DDHM    drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDNHM    drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
DDNM    drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dg/dg    diagnóza
DHM    dlouhodobý hmotný majetek
DK/DKK    dolní končetina/dolní končetiny
DM     diabetes mellitus, cukrovka
DNHM    dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
DNIM    dlouhodobý nehmotný majetek
DNM    dlouhodobý nehmotný majetek
Dop.            doporučení
DPH    daň z přidané hodnoty
DPPO    daň z příjmu právnických osob
DZS    dopravní zdravotní služba
EBV           Epstein Barrové virus
EDTA     protisrážlivé činidlo
EEG    elektroencefalograf
ECHO    echokardiografie
EKG    elektrokardiografie
EMG    elektromyografie
EO    ekonomický odbor
EPI      Elektronické předávání informací
EPS    Elektrická požární signalizace
ERC    Evropské rady pro resuscitace
EVIS    evidence servisu
FKSP    fond kulturních a sociálních potřeb
flash sterilizace - rychlá sterilizace
FN    fakultní nemocnice
fy    firma
GDM     gestační diabetu
GIT systém        gastrointestinální trakt, trávicí ústrojí
GYN    gynekologie
GYPOR      gynekologicko-porodnické oddělení
HAV     hepatitis A virus
Hb     hemoglobin
HbA1c     Glykovaný hemoglobin
HBeAg       e antigen viru hepatitidy B
HBsAg       povrchový s antigen viru hepatitidy B
HBV DNA PCR RT stanovení virové nálože u hepatitidy B
HCV    hepatitis C virus
HCV RNA PCR RT stanovení virové nálože u hepatitidy C
HDR    hygienická dezinfekce rukou
HHV6        herpetický virus 6
HEMOLOGIC -  speciální program hematologicko-transfúzní stanice 
HK    horní končetina
HP    hasicí přístroj
HTO    hematologické oddělení
HVLP    Hromadně vyráběnými léčivými přípravky
hypertrofie LK – hypertrofie levé komory
HZS    Hasičský záchranný sbor
CHDR    chirurgická dezinfekce rukou
CHIR    chirurgické oddělení
CHOPN    chronická obstrukční plicní nemoc
IADL    Lawtonova škála hodnocení
IARC    Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Center)
IČ    identifikační číslo
IČP     identifikační číslo pracoviště zdravotnického zařízení.
IČPP     identifikační číslo pracovního poměru zdrav. pracovníka
IČZ     identifikační číslo zdravotnického zařízení
ICHS     Ischemická choroba srdeční
IM    infarkt myokardu
i.m.    intramuskulární, do svalu
INF             infekční oddělení
INF amb.    infekční ambulance
INFOLAB    laboratorní informační systém
inj.    injekční
INR     International Normalization Ratio – slouží k vyjádření hodnoty Quickova testu, léčba antikoagulační
INT    interní oddělení
IS    informační systém
IS    izolovaná soustava (v SV/1/2005/II)
i.v.     intravenózní
IVLP    Individuálně vyráběnými léčivými přípravky
JIP    jednotka intenzivní péče
JT    jaterní testy
K    draslík
kat.    kategorie
KCl    chlorid draselný
KDD     Kniha daňových dokladů
KDF     Knihy došlých faktur
KHS    krajská hygienická stanice
KI    kontraindikace
KIS      Klinický informační systém
KJ    koronární jednotka
kl.    tel. klapka
KO     krevní obraz
KPR    kardiopulomonální resuscitace
KS    krevní skupina
KŠ    Krizový štáb
KV    kardiovaskulární
KZK    kontinuální zvyšování kvality
LB              Lymská borrelioza
LD    laktátdehydrogenázy
LDH    laktikodehydrogenáza
LDK           levá dolní končetina
LDN    léčebna dlouhodobě nemocných
Le     leukocyty
LF     lékařská fakulta
LHK           levá horní končetina
LIS     laboratorní informační systém.
LP    lumbální punkce
LPP           léčebná a preventivní péče
LZS     letecká záchranná služba
MAU    mikroalbuminurie
MEK          klíš´tová meningoencephalitisa
MD    má dáti
MF    Ministerstvo financí
MiBIS         databázový systém mikrobiologie
mmHg     rtuťový sloupec
MMR     mechanické mytí rukou
MMSE     (Mini Mental State Examination) tzv. Folsteinův test
mob. tel.     mobilní telefon
MR    magnetická rezonance
mSv    mili sievert
MU    mimořádná událost
MV    Ministerstvo vnitra
MZ, MZd    Ministerstvo zdravotnictví
MŽP    Ministerstvo životního prostředí
N    nemocnice
N2O     oxid dusný (plyn)
Na    sodík
nám.LPP    náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči
(lůžková část + SVLS)   
nám.TaP    náměstek ředitele pro techniku a provoz
NDS     Distribuční služba systému CPPMENU (obojí je programové řešení OI NP).
NEFRIS      databázový systém hemodialýzy
Nem PV    Nemocnice Prostějov
NIS         Nemocniční informační systém, soubor zejména elektronických informačních systémů v nemocnici používaných
NL    návykové látky 
nm    nanometr   
NN    nozokomiální nákazy (infekce)
NN    nízké napětí (v kontextu technických pojmů)
NNP    neodkladná nemocniční péče
NOR    Národní onkologický registr
NemPV    Nemocnice Prostějov, odštěpný závod
NP    nadzemní podlaží
NPB    náhlá příhoda břišní
NSAID/NSA – nesteroidní antirevmatika
NÚ     nežádoucí účinek
NU             nežádoucí událost 
NYHA klasifikace – hodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení
NZA    nový zdrav. areál
O2      kyslík (plyn)
odd.     oddělení
odst.    odstavec
OE    operativní evidence
OGTT     glukózový toleranční test
OI     odbor informatiky 
OKB    oddělení klinické biochemie
OLM          Oddělení laboratorní medicíny
OLVS    Oddělením léčebné výživy a stravování
o.z.              odštěpný závod
OP    občanský průkaz
ORL    otorinolaringologické oddělení = ušní – nosní – krční oddělení
ORT-TRAUM  ortopedicko-traumatologické odělení
PAD    perorální antidiabetika, léky užívané k léčbě cukrovky
PAD léčba - léčba perorálními antidiabetiky
PaM    personální a mzdový
PC    počítač
PDK           pravá dolní končetina
PEA     elektrickou aktivitu bez pulzu
PGT     porušené glukózové tolerance
PHK           pravá horní končetina 
PHM    pohonná hmota
PHz    Peta hertz
písm.    Písmeno
PL    Pozitivní list léčiv
PN    pracovní neschopnost
PO    požární ochrana
PPS    Požární poplachové směrnice
Prim.    Primář
PVC    polyvinyl chlorid
PŽK    periferní žilní kanyla
R    rukoprodej
RES            resume, souhrn
RČ    rodné číslo
RDG    radiodiagnostické oddělení
RHB           rehabilitace
RLP    rychlá lékařská pomoc
Rota            rotaviry   
RTG    rentgen
RZP    rychlá zdravotnická pomoc
ŘP    řidičský průkaz
Sb.    Sbírka zákonů
s.c.    subkutánní, pod kůži
SI    správce Internetu a Intranetu
SONO    sonografie
st.    stupeň
ST               stolice
SÚKL    Státní ústav pro kontrolu léčiv
sy.     syndrom
SW    software
SZP    Střední zdravotnický personál
T4    hormon štítné žlázy, tyroxin
tbl.    tabletově
tel. č./kl.    telefonní číslo/klapka
TEN    tromboembolická nemoc
TEP    totální endoprotéza
THP    technicko-hospodářský pracovník
tis.    tisíc
TK    tlak krve
TP    traumatologický plán
TRN    plicní oddělení
TSH    hormon předního laloku hypofýzy
TT              tělesná teplota
úč.    Účet
ÚHT           úsek hematologie a transfúze
ÚKB    úsek klinické biochemie
ÚMB          úsek mikrobiologie
ÚIK     ústřední inventarizační komise
UP    urgentní příjem
ÚPS    Ústavní pohotovostní služba   
ust.    Ustanovení
VEMA         systém pro zpracování personální a mzdové agendy
VF    komorová fibrilace
VHA    virová hepatitida typu A
VHB    virová hepatitida typu B
VHC    virová hepatitida typu C
VHE    virová hepatitida typu E
VLS    vedoucí lékař služby
VN    vysoké napětí
VS     vrchní sestra
VSS     Vedoucí sestra směny
VŠ    vysoká škola
VT     komorová tachykardie
VT     vakuový test - test těsnosti přístroje (v příloze SV/9/2005/X)
VVN    velmi vysoké napětí
VZT    vzduchotechnika
VZV           Varicella-Zoster virus
WB             Western blot
Zák.    Zákon
ZD              zdravotnická dokumentace
ZM    zdravotnický materiál
ZN    zhoubný novotvar
ZP    zdravotní pojišťovna
ZUM/ZULP – zvlášť účtovaný materiál/léč.prostředky
ZZ    zdravotnické zařízení
ZZS    Zdravotní záchranná služba