Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Erecepty, elektronické recepty 2018 - povinně u všech lékařů i důchodci, patologové, radiologové, lékaři na mateřské dovolené ad.

erecepty-elektronicke-recepty-2018-povinne-u-vsech-lekaru-i-duchodci-patologove-radiologove-lekari-na-materske-dovolene-ad

erecepty-elektronicke-recepty-2018-povinne-u-vsech-lekaru-i-duchodci-patologove-radiologove-lekari-na-materske-dovolene-ad
K datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (nepracující důchodci, laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, patologové, lékaři na mateřské dovolené). Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.

___

___

Povinnost elektronické preskripce (eReceptu) je dlouhodobě známa. Původně byla zamýšlena jako povinná k datu 1. ledna 2015. Změnou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, byl termín povinné elektronické preskripce posunut k datu 1. ledna 2018. V souladu s § 81 tohoto zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zřizuje a provozuje datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaných léčivých přípravků – Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER).

Dále SÚKL provozuje dle § 81a Registr léčivých přípravků s omezením (RLPO). Aby byla dodržena tato legislativní ustanovení, SÚKL v současné době vyvíjí nový informační systém eRecept. Tento nový systém, který nahradí současně používaný náhradní systém pro elektronickou preskripci, musí splňovat bezpečnostní i technologická kritéria (např. soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, soulad s požadavky na informační systémy veřejné správy), která budou odpovídat vysoké zátěži, dostupnosti a požadavkům na bezpečnost od 1. ledna 2018, odkdy je aktuálně stanovena povinnost používat elektronické recepty pro všechny lékaře i lékárníky. 

Spolu s informačním systémem eRecept SÚKL inovuje jeho podpůrné systémy.  Cílem těchto modernizací je maximální podpora stávajícím i budoucím uživatelům eReceptu. Aktuální informace o eReceptu SÚKL průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách (www.sukl.cz) v části „Důležité informace“.

Zdroj: web SÚKL, 29. 6. 2017

 

 

 

MUDr. Tomáš Merhaut, ředitel kanceláře Revizní komise a Čestné rady ČLK: eRecepty nejsou legislativně dotaženy

 

Váhal jsem tento text napsat a učinil jsem tak proto, abyste se seznámili se zákonnými podmínkami, které se mi zdají nepřiměřené. V žádném případě tento článek neposuzuje a neodsuzuje samotný akt preskripce eReceptem, pouze popisuje a upozorňuje na situace, které mohou nastat a k nimž není podle autora adekvátní legislativa. Předepsání léku určují dva předpisy.

Podle platného zákona budou mít lékaři od 1. 1. 2018 povinnost předepisovat léky téměř výhradně elektronicky, přičemž se předpokládá, že asi 97 % léků bude předepsáno touto formou. V posledních dnech jsem se seznámil se stávající legislativou a přiznávám, že jsem byl zaskočen strohostí až agresivitou a legislativní nekompetentností.

 

Zákon 378/2007 Sb.

Prvním je a zůstane zákon 378/2007 Sb., konkrétně § 80. Jeho znění už prošlo zákonodárným procesem, bude platné a účinné od
1. 1. 2018. Jen pozor na fakt, že dnešní platné
znění tohoto zákona je jiné než to už schválené
a účinné po 1. 1. 2018. Podstatná část tohoto
paragrafu 80 bude znít takto:
(1) Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby, a to na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je přípustné jen výjimečně v případě, kdy z objektivních důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě.

Prováděcí právní předpis stanoví situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné. 

(2) Jedná-li se o lékařský předpis v elektronické podobě pro jednotlivého pacienta (dále jen „elektronický recept“), je předepisující lékař povinen zaslat jej podle § 81 do centrálního úložiště elektronických receptů, které mu obratem sdělí identifikační znak, kterým je uložený elektronický recept opatřen. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi ...

(5) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni postupovat tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění poskytovatele lékárenské péče nebo k zásahu do práva pacienta na volbu poskytovatele lékárenské péče. 

 

Závěr 1:
a) Recept bude téměř výhradně elektronický.
Zákon zmocňuje ministerstvo zdravotnictví vydat předpis, který taxativně stanoví, kdy bude možno použít listinnou formu.
b) Recept bude možno předepsat pouze v kontaktu s pacientem, kterému lékař musí sdělit identifikační kód.
c) Zákon nedovoluje poskytovateli péče předat identifikační znak například příbuznému pacienta ani neřeší preskripci kolegů parakliniků pro vlastní potřebu.
d) Dále zákon porušení jakékoliv věty tohoto paragrafu hodnotí jako  hrubé porušení zákona a přímo v tomto zákoně je za porušení paragrafu 80 či jeho části uzákoněna sankce ve výši 2 000 000 Kč.

Citovaný zákon, § 103, odst. 9, písm.

e): Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí pacientovi identifikační znak podle § 80. 


Vyhláška 54/2008 Sb
A nyní k druhé materii, což je návrh novely vyhlášky (NNV) 54/2008 Sb. Zde je stav nepřehledný a nejasný, protože není jisté, která z dostupných verzí je ta, která bude přijata. Čerpal jsem z eKLEP knihovny Strakovy akademie. Zde jsou k dispozici dva texty. Zda ovšem bude podkladem právě tato předloha, není jasné. V těchto materiích je zásadní § 12
Údaje uváděné na receptu vystaveném ve výjimečném případě.

§ 12, odst. 1: V případě nebezpečí z prodlení při poskytování zdravotní péče pacientovi, který je v nebezpečí smrti a jeví známky vážné poruchy zdraví, může být léčivý přípravek předepsán výjimečně i na jiném vhodném nosiči. 

Teď ale nelze pokračovat závěrem jako u zákona. Byla by to totiž nemístná spekulace. A tak nemůžeme odpovědět, které případy budou taxativně stanovené, u nichž bude možné použít listinný způsob preskripce. Dikce, že conditio sinequa non k napsání listinného receptu je „smrt na jazyku“, manifestovaná vážnou poruchou zdraví, je vážná věc. Ale hodnotit to nelze, když nevíme, jaký bude skutečný navrhovaný text.

 

Shrnutí k elektronickým receptům z mého pohledu

Shrneme-li zmíněná fakta, zákon 378/2007 Sb., § 80 je napsán poměrně dobře, a tedy podzákonný NNV 54/2008 Sb. by mohl být pro pacienty i poskytovatele přívětivější. Návrh řešení bych viděl asi takto: 

A) § 12, odst. 1 označit jako písm. a). 

B) § 12, odst. 1 doplnit o písm. b) rozšířit o text: Je-li pacient stižen tzv. vyšší mocí, například nefungující elektrickou soustavou pro mimořádné klimatické podmínky či jinou obdobnou situací, je právem i povinností poskytovatelů zdravotní péče použít starý způsob preskripce za účelem poskytnutí plnohodnotné zdravotní péče. 

C) § 12, odst. 1, doplnit o písm. c), kde bych opustil metodu taxativního výčtu a stručně bych dopsal „a ostatní případy, které jsou v souladu s § 80 zákona 378, což posoudí poskytovatel lékař, neboť ten jediný je oprávněn vyhodnotit případný stav nebezpečí smrti pacienta“. 

Na závěr jedna zajímavá věc. Usnesení vlády ČR č. 1054 ze dne 28. 11. 2016 k materii Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016–2020, jež je projednaná a schválená vládou ČR, na straně 71 uvádí: 

Povinné využití elektronického receptu a vyloučení listinné formy je zakotveno v čl. I, bodech 54, 157, 230 a 263 zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2018. Zde je zřejmý rozpor mezi vyloučením listinné formy a povolením listinné formy ve výjimečných případech. 

Zákon 378/2007 Sb totiž v § 103, odst. 9, písm. e) stanoví: Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí pacientovi identifikační znak podle § 80. odst. 2. 

§ 103, odst. 14 navíc praví: Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že při předepisování léčivých přípravků nezajistí dodržení podmínek stanovených v § 80, odst. 5. V § 107 je ceník, tedy sankce za jednotlivé delikty.

Nemám nic proti pokroku, eReceptu a dalším novinkám. Doufám však, že věci budou legislativně dotaženy. Mám také výhrady proti znění naprosto nedůstojném pro poskytovatele, s výší sankcí, jež jsou výplodem někoho, komu vůbec nedošlo, že sankce má být výchovná co do své výše a už vůbec nemá být uplatněna tam, kde poskytovatel pomáhá a zachraňuje občana.

Zdroj: Tempus medicorum, 07-08/2017

MUDr. Jiljí Minařík: Proč odmítám psaní elektronických receptů

V roce 1972 jsem promoval na Lékařské fakultě v Brně. V letech 1976–2013, tedy 36 let, jsem pracoval jako praktik na obvodě Hroznová Lhota, který zahrnoval ještě Kněždub, Tasov, Kozojídky a Žeraviny, celkem 5 obcí. Průměr pacientů v ordinaci byl vysoký, denně jsem konal asi 6 návštěv, občas i 13 za den, ve chřipkové epidemii za den až 20. Lehce jsem přesluhoval, byl jsem rád, že jsem pak mohl praxi kontinuálně předat, nyní jsem 4 roky ve starobním důchodu.

Mám atestaci jako internista a praktik.  Dále doživotní Licenci pro výkon a každé  2 roky si obnovuji Osvědčení u České lékařské komory ČLK. Vše je nezbytné pro skutečnosti uvedené níže.

1. 8. 1992 jsem se privatizoval, od prosince téhož roku jsem v ordinaci používal PC. Nejdřív převážně pro pojišťovny, pak jsem se naučil makra a posléze jsem si vytvářel malé pomocné prográmky, které usnadňovaly práci. Úzce jsem spolupracoval s jistou firmou, která mně poskytovala software a upgrade za cenu, kterou nemohu ani zmínit. Toto uvádím proto, abych vyloučil dojem, že jsem zavilý nepřítel IT. 

Striktní nařízení o povinném psaní elektronických receptů odmítám z následujících důvodů:

1. Poněvadž jsem od roku 2013 zastupoval na několika obvodech, konstatuji, že každý obvod a každý lékař je jiný. Zastupujících důchodců je v ČR několik stovek, jsou potřební, kolegové nás vítají. Zastupující lékař jde někdy do známého terénu, jindy tam spadne jak z nebe. Z mých zkušeností: 

a) Lékařka o 10 let mladší než já zemřela a zastupoval jsem tam měsíc. (Rohatec) 

b) Další lékař je dlouhodobě nemocen, kolegové v okolí jsou vyčerpaní, prosí alespoň o 2 týdny. (Strážnice) 

c) „Přijďte aspoň na měsíc, manžel je v nemocnici.“ Dotahuji měsíc a kolega 16. 12. zemře. Měl 60 let. Kdo to neví, tak to je havárie v ordinaci a zvláště v poskytování péče. Do tří dnů jsem získal registraci na KÚ a za další dva dny smlouvy s pojišťovnami na tři měsíce. Kolik chybělo do Vánoc. Každý všední den jsem chodil do práce a dovedete si představit nasazení na úřadech od 23. 12. do 2. 1. (Kyjov)

d) Kolegyně: „Mám závažné onemocnění, musím na křížek do lázní.“ Jistě, můžu. (Kyjov)

e) Jsou věci, které znám předem, pak spávám s taškou pod nočním stolkem. V noci elefonát: „Rodím, ráno přijeďte zastupovat.“ (Boršice u Blatnice a Horní Němčí)

 

ZÁVĚR:

1. V každé ordinaci je jiný software, někde není, dávky pořizuje firma. 

2. Nestěžuji si, ale tak se žije, naštěstí bez elektronických receptů. Někdo si myslí, že lékaři žijí na výsluní, o svoji odbornost se nestarají, s pojišťovnami je to bez problémů, tak se jim naloží břemeno v podobě elektronických receptů. Kdo bude mít užitek ze softwaru, upgradování, elektronických podpisů, nevíte? Jaké náklady na provoz se musí kvůli tomu vynaložit! Primitivní, leč zlaté pravidlo říká: „Kdo poroučí, ten platí!“ Zaplatí to lékařům stát? Uvědomuje si někdo, že v našem státě se připravují tunely na elektronické recepty? 

3. Jako důchodce mám smlouvu s VZP na předepisování léků pro příbuzné, 10 000 Kč/ /rok pro 6 osob. Tak mohu napsat recept a léky vyzvednout v Kauflandu, který je naštěstí otevřen o víkendech. V lednu 2018 mám zakoupit software, upgrade a elektronický podpis, abych mohl psát léky manželce, dceři a vnukům? Ve Veselí nad Moravou je několik let zrušena LSPP! To není pokles úrovně poskytované zdravotní péče? Pacienti jezdí z Nové Lhoty až do Kyjova na LSPP. 

4. Arogantní dopis náměstka MZ MUDr. Philippa pro Sdružení ambulantních specialistů je urážející. Jednoduše vyhrožuje pokutou 2 000 000 Kč při vyhotovení receptů v papírové podobě od 1. 1. 2018. Za „nesdělení identifikačního znaku pacientovi“. Viděl někdy živého nebo někdy už málo živého pacienta? Ví, jaká je komunikace s příbuznými? Lékaři na návštěvách budou tahat ještě mimo svoji výbavu notebook? Už mám žádost o pár dnů zástupu v červenci a v srpnu. Pan náměstek by takový zákluz potřeboval v horku místo dovolené.

5. Další pokutu 2 000 000 Kč může dostat lékař za takto vzniklý přestupek! Též v tomto dopise.

6. CAVE! Lékař, který píše recept (notabene u lůžka nemocného), KONÁ PRÁVNÍ AKT, KTERÝ JE JEDNÍM Z NEJSTARŠÍCH VŮBEC. Je to kategorie vydržená a mezinárodně respektovaná po několik tisíců let, starší než zpovědní tajemství.

7. SALUS AEGROTI SUPREMA LEX. Zdraví pro nemocného je pro mě nejvyšším zákonem. Hippokratovu přísahu jsem přijal za svou 10. 7. 1972. Na elektronické recepty jsem nepřísahal. Jak by rozhodl v případě takové pokuty Ústavní soud dle připomínky 4.–6. (viz výše) 2× 2 000 000 Kč = 4 000 000 Kč. 

8. Zástupy nevyhledávám. Od 1. 1. 2018 na ně nebudu chodit kvůli psaní elektronických receptů. Ministru zdravotnictví, jeho náměstkovi, zdravotnímu výboru a Sněmovně to určitě nebude vadit.

 

Zdroj: Tempus medicorum, 07-08/2017

 

Zrušit povinné elektronické recepty požaduje zastupitelstvo Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání pověřuje hejtmana Ladislava Oklešťka, aby v Radě Asociace krajů ČR inicioval změnu zákona č. 378/2007 Sb. (o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ve smyslu zrušení povinného předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis v elektronické podobě. Zápis ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Související článek: