Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Předmanželská smlouva (majetková) - vzor zdarma

rozvod_predmanzelska_dohoda.jpgManželství je velmi rizikový podnik. Lidé se žení a vdávají čím dál míň a většina z těch, kteří do manželství vstoupí, se dříve či později bohužel zase rozvede. Někomu jedna zkušenost stačí na celý zbytek života, ale najdou se i borci, pro něž se cesty do obřadní a posléze soudní síně stávají skoro rutinní záležitostí.


 

!!!SMLOUVA MUSÍ MÍT FORMU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!!!

 

Předmanželská smlouva (vzor)

 

 

Michal Martikan, r.č. XXXXXXXX, bytem Pardubice, Jana Zajíce 954 a
Karolina Veselá , r.č. XXXXXXXXX, bytem Pardubice, Na Babce 1034
uzavřeli dne ................. tuto

Smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění


I.


Účastnici této smlouvu plánují uzavřít dne 2. 2. 2003 manželství. V souvislosti s tím, se účastníci této smlouvy dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich budoucího společného jmění manželů.


II.


Účastníci této smlouvy se dohodli na úpravě svých budoucích majetkových vztahů v manželství tak, že předmětem výlučného vlastnictví každého z nich budou:

Příjmy z podnikatelské činnosti každého z účastníků, kterými se rozumí:
- příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z účastníků na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění
- příjmy představující podíl na zisku ze sdružení, jehož se účastní pouze jeden z účastníků
- příjmy představující podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství, kde jako tichý společník vystupuje pouze jeden z účastníků
- příjmy představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti, nebo člena družstva
- movité věci nabyté některým z účastníků pro potřeba výše uvedené podnikatelské činnosti
- movité věci získané z příjmů plynoucích z podnikatelské činnosti.


III.


Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat jen tehdy, jestliže je ji tato smlouva známa.

V Pardubicích dne ...................


podpisy účastníků

 

 Vzor ke stažení zdarma jako Word soubor zde. 

 


 

Svatbou se hodně změní

 

Každý sňatek i rozvod je spojen se změnami majetkových poměrů. Dobře se vdát či oženit je těžké, ale dobře se rozvést bývá ještě složitější. Majetkové vypořádání mezi rozhádanými partnery totiž není jednoduchou záležitostí. Začněme ale pěkně od začátku.

Před vstupem do manželství musejí oba snoubenci shodně prohlásit, že mj. zvážili úpravu svých budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Toto prohlášení je součástí písemné žádosti o uzavření manželství.

Ať už se pak svatební obřad odehraje na obecním úřadě, v kostele nebo na nějakém romantickém místě, změní se jím nejen příjmení nevěsty (nebo ženicha, popř. ani jednoho z nich), ale také majetkové poměry snoubenců. K jejich dvěma osobním vlastnictvím přibude ještě společné jmění manželů. Do něj budou patřit třeba i svatební dary tvořené tradičně většinou něčím praktickým do domácnosti.

 

Dříve a dnes

 

Až do začátku minulého století společné vlastnictví statků v rámci manželství vlastně neexistovalo. Pokud snoubenci neuzavřeli svatební smlouvu, mělo se za to, že každý z nich si i v manželství ponechává svůj majetek. Přitom platilo, že majetek, u něhož nebylo jasné, kterému z manželů patří, připadl manželovi. Ten koneckonců vykonával i správu manželčina majetku. Pro dnešní emancipované ženy by takovýto stav byl naprosto nepřijatelný, ale leckterý z mužů, který majetkově vykrvácel při rozvodu, jen povzdechne - zlaté časy!

Ženy si postupem času vydobyly rovnoprávné postavení ve společnosti i v manželství. Majetkovými poměry v manželství se začala zabývat oblast tzv. manželského majetkového práva. V české, bohužel jako obvykle málo přehledné právní úpravě je třeba hledat ustanovení, která se manželského majetkového práva týkají, v občanském zákoníku a zákonu o rodině. Jejich samostudium lze doporučit spíše jen pro získání orientace v problematice, protože všechny detaily a souvislosti určitě laik nepostihne.

 

BSM nebo SJM

 

V manželství může být majetek ve vlastnictví jednoho z manželů nebo v jejich vlastnictví společném. Až do roku 1998 to bylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů, dnes máme společné jmění manželů. V občanském zákoníku lze nalézt, co do SJM patří a co nikoliv.


Společné jmění manželů je tvořeno movitým i nemovitým majetkem nabytým některým z manželů nebo oběma společně v době trvání manželství s výjimkou majetku, který měl jeden z manželů ve vlastnictví již před uzavřením manželství, majetku vydaného mu v rámci restitucí nebo který získal dědictvím nebo darem, dále věcí sloužících osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů a majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví. Do společného jmění manželů dále patří závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Rozsah společného jmění manželů lze smlouvou rozšířit či zúžit nebo se dohodnout na jeho správě. Lze ji uzavřít v době trvání manželství nebo už před jeho vznikem, kdy snoubenci v tzv. předmanželské smlouvě upraví své budoucí majetkové poměry a určí třeba i způsob vypořádání majetku v případě rozvodu. Smlouvu může připravit advokát, ale sepsat ji musí notář formou notářského zápisu.

Obsah smlouvy je v podstatě omezen pouze tím, že nesmí být v rozporu se zákonem o rodině a dalšími platnými právními předpisy. Nemůže tak například společné jmění manželů zcela zrušit. Podmínkou platnosti smlouvy je, aby její obsah nejen neodporoval zákonu, ale ani jej neobcházel, nepříčil se dobrým mravům a právní úkon byl učiněn "svobodně, vážně, určitě a srozumitelně". Uzavřenou smlouvu lze kdykoliv v budoucnu opět formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou.

 

Kdy a jak uzavřít předmanželskou majetkovou smlouvu

 

Majetkovou smlouvu se vyplatí uzavřít především podnikatelům, společníkům veřejných obchodních společností, komplementářům komanditních společností a členům statutárních orgánů, tedy osobám, které za určité závazky ručí celým svým resp. i společným majetkem. Předmanželská smlouva má asi své opodstatnění především u sňatků z rozumu a tehdy, když budoucí manželé s sebou do manželství přinášejí výrazně různě velké majetky (nebo třeba dluhy) a chtějí se vyhnout tahanicím o majetek v případě, že jejich manželství ztroskotá.

Někdy však jen notářský zápis nestačí. V případě nemovitého majetku nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Zejména podnikatelé by také neměli zapomenout na to, že odvolávat se na majetkovou smlouvu při řešení závazků mohou jen tehdy, pokud o její existenci i obsahu byl věřitel prokazatelně informován už při vzniku závazku. Určitě tedy například nelze až při vzniku problémů převést na jednoho z manželů majetek a na druhého dluhy.

 

Co doporučit na závěr?

 

Především se bezhlavě nevrhat do manželství ani z něj ukvapeně neutíkat. Panuje-li mezi manžely oboustranná zodpovědnost, tolerance a vzájemná úcta, je navzdory statistikám o rozvodovosti velká pravděpodobnost, že informace o tom, jak vypořádat společný majetek, nebudou nikdy potřebovat. Když už k rozvodu dojde, bývá nejlepším řešením nejprve se pokusit na majetkovém vypořádání dohodnout. Pokud to není možné, nezbývá než si vzít dobrého rozvodového advokáta a zpytovat svědomí, kde se stala chyba.


Uzavření takové smlouvy je velmi emocionální záležitost, která není příjemná snad pro nikoho z nás. Ano, někdy se zdá, že je nutná a nevyhnutelná, z osobní zkušeností ale vím, že ač jsme také něco takového chtěli, nakonec z toho sešlo. Velmi těžko se totiž přes srdce přenáší fakt, že jeden z partnerů tomu druhému nevěří, počítá s jeho vypočítavostí, případně že na začátku manželství už pomýšlí na jeho konec

Uzavřením takovéto smlouvy se dva manželé zavazují, že pokud dojde k rozvodu, nebo v jiném případě, nebudou nárokovat jmění druhého manžela. Všechny důvody a vše ostatní je otázkou dohody mezi notářem a snoubenci. Lze smlouvu upravit i tak, že manželé vlastně nikdy nebudou mít žádný společný majetek (krom běžného vybavení domácnosti) a v případném rozvodovém řízení si každý odnese svůj majetek. Na způsobu dokazování by se měli taktéž předem dohodnout, aby nemohly vzniknout případné komplikace.

Kdy je vhodné předmanželskou smlouvu uzavřít? Pokud jsou příjmy jednoho z partnerů výrazně vyšší, než toho druhého. Pokud jeden z manželů vlastní majetek případně akcie či jiné drahé věci a chce mít jistotu, že se po případném rozvodu o ně nebude muset dělit.

Předmanželská smlouva (neboli notářský zápis) musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat tyto údaje:

  1. Místo, den, měsíc a rok úkonu
  2. Jméno, příjmení a sídlo notáře
  3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
  4. Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
  5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků
  6. Obsah úkonu
  7. Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
  8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
  9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Společný majetek: jedná se o majetek, který manželé nabyli až při společném soužití v manželství. To znamená, že věci nabyté před manželstvím, nejsou po sňatku automaticky nárokovány druhým partnerem.

Kolik za takový zápis zaplatím? Záleží na obsahu, délce a vymezení smlouvy. Ceny se pohybují okolo dvou až šesti tisíc. Platnost tato smlouva nabývá až po uzavření manželství!