Příjemnou noc, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Žaloba věřitele o zaplacení půjčky - vzor ke stažení

Žaloba věřitele o zaplacení půjčky dlužníkem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma___

 

___ 

 

Okresnímu soudu
V Teplicích

Žalobce: Jaroslava Šípošová, bytem Horní 12, Kladno
Žalovaný: Václav Podvodný, U zámku 4, Teplice

 

Žaloba na zaplacení 46.000 Kč s příslušenstvím
vzor

 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

Soudní poplatek ve výši 2280,- Kč zaplatí žalobce na základě výzvy soudu

I.

V průběhu roku 2003 a 2004 žalobkyně půjčovala žalovanému na základě ústní smlouvy o půjčce částky v rozmezí 5 – 10.000,- Kč a to až do okamžiku, kdy se celková dlužná částka rovnala 46.000,- Kč.

Žalovaný potvrdil celkovou výši dluhu dne 1.9.2004 písemným uznáním dluhu a zároveň se zavázal tento dluh celý splatit nejpozději do 24.12.2004.

Důkaz: Uznání dluhu ze dne 1.9.2004

 

II.

Žalovaný dluh dne 24.12.2004 nezaplatil.

Na písemnou výzvu žalobkyně žádným způsobem nereagoval a do dnešního dne tak dluží celou částku 46.000,- Kč.

Důkaz: Upomínka na zaplacení ze dne 1.2.2005

 

III.

Na základě výše uvedených skutečností žalobkyně navrhuje, aby soud vydal tento

 

R o z s u d e k

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 46.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně, ode dne 24.12.2004 do zaplacení a náklady tohoto řízení, které činí 2280,- Kč.

V Kladně 28.2.2007

 

......................................
Jaroslava Šípošová

 


Informace ke vzoru:

Výše úroků z prodení se určí podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění Nařízení vlády 163/2005 Sb.

V případě úroků vzniklých před nabytím účinnosti Nařízení vlády 163/2005 (do 28.4.2005) činí roční výše úroků z prodlení dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Pro období po výše uvedeném datu: “Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.“