Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Žádost o zbavení svéprávnosti - vzor ke stažení zdarma, informace

Návrh, žádost o omezení svéprávnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma.
Informace o zbavení svéprávnosti k právním úkonům.

___ 

 NÁVRH NA OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI S NÁVRHEM NA JMENOVÁNÍ OPATROVNÍKA

 

Okresnímu soudu v .................
(přesná adresa soudu dostupná na stránkách www.justice.cz)
 


Navrhovatelka: ....................... (jmeno a příjmení) ,
nar. ....................
bytem .........................

 

Dotčená fyzická osoba: .....................(jméno a příjmení).
nar. .....................
bytem ...........................

 

 

Návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti ..................., nar. ......................., bytem ......................................
s návrhem na jmenování opatrovníka


 
I.


Navrhovatelka je manželkou ..................., nar. ................, bytem ............................... Od začátku roku 2015 se u  .................. začaly  projevovaly příznaky duševní choroby. Z toho důvodu navrhovatelka požádala o jeho vyšetření. Podle lékařského osvědčení ze dne ............... trpí ............... duševní poruchou ..................... (specifikovat diagnózu), která není přechodného rázu. ...................... byl od ........... do ............. hospitalizován v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Z Propouštění zprávy z psychiatrické léčebny vyplývá, že stupeň jeho duševní poruchy je natolik vysoký, že je schopen vyřizovat jen některé záležitosti a z toho důvodu ošetřující lékař doporučuje omezit svéprávnost a to tak, že jmenovaný není způsobilý nakládat s příjmy 3.000,-- Kč, dále nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje částku 3.000,-- Kč a stejně tak právně jednat v záležitostech, jejichž předmětem je dispozice s částkou vyšší než 3.000,-- Kč.


 
Důkaz:   Rodný list
              Propouštěcí zpráva z Psychiatrické léčebny v Bohnicích ze dne
              Lékařská správa MUDr. Jaromíra Nováka ze dne ............

              výslech znalce


 
II.


Navrhovatelka jako manželka posuzovaného ........................... zároveň soudu sděluje, že splňuje všechny zákonné podmínky proto, aby byla jmenována soudem jako opatrovník ................................., neboť nejlépe je obeznámena s majetkovými poměry svého manžela, má s ním pěkný vztah, pomáhá mu s léčbou a vyřizováním jeho záležitostí a její jmenování opatrovníkem bude  .......................... ku prospěchu.
V souvislosti s tím navrhovatelka prohlašuje, že je osobou plně svéprávnou a její zájmy nejsou v rozporu se zájmy posuzovaného.


IV.


S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhovatelka navrhuje, aby soud vydal tento

 
r o z s u d e k :


I.    Svéprávnost .......................(jmeno a příjmení), nar. ........................ v ..........., bytem ...................... , se omezuje na dobu tří let tak, že není způsobilý nakládat s příjmy přesahujícími částku 3.000,-- Kč, dále nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje částku 3.000,-- Kč a právně jednat v záležitostech, jejichž předmětem je dispozice s částkou vyšší než 3.000,-- Kč.


II.    Opatrovníkem ................., nar. .................... v ................, bytem ............................... se jmenuje ..................., r. č. .........................., bytem ........................


III.    Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů
 


V .............. dne ...............
(podpis navrhovatele)

 

 


Návrh na omezení svéprávnosti se podává u okresního (městského, obvodního) soudu, v jehož obvodu je trvalé bydliště osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje. Pokud je tato osoba bez svého souhlasu umístěna ve zdravotním ústavu nebo v zařízení sociálních služeb, je příslušný soud, v jehož obvodu je tento ústav.

 

Aktivně legitimován k podání návrhu je každý, kdo má právní osobnost (fyzická osoba, právnická osoba – zdravotnický ústav). Z obsahu návrhu musí vyplývat, z jakých skutkových i právních důvodů považuje navrhovatel návrh za důvodný a dále proč dle něj nepostačuje užití mírnějších a méně omezujících opatření. Soud může navrhovateli uložit, aby v přiměřené lhůtě předložil lékařskou zprávu o duševním stavu osoby, o jejíž svéprávnost se jedná, není-li zpráva předložena, soud řízení zastaví. Z toho důvodu je vhodné lékařskou zprávu přikládat již v návrhu.  

Za návrh na omezení svéprávnosti se neplatí soudní poplatek (§ 11 odst. 1 písm. f) zákon o soudních poplatcích).

 


 
Omezení svéprávnosti
Nová právní úprava připouští na rozdíl od úpravy předchozího občanského zákoníku pouze omezení svéprávnosti a to pouze dočasně. Soud může omezit svéprávnost člověka nejdéle na dobu 3 let a poté musí být zahájeno řízení o prodloužení doby omezení, jinak člověk nabude zcela plné svéprávnosti. K omezení svéprávnosti se přistupuje pouze tehdy, kdy nelze použít jiný z mírnějších a méně omezujících opatření (např. nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, jmenování opatrovníka). Soud vždy musí posoudit vzhledem k zájmům posuzovaného, zda nepostačí uložit některé z mírnějších a méně omezujících opatření, o kterém může v průběhu řízení i bez návrhu rozhodnout.

 

 

Podmínky, za kterých může soud rozhodnout o omezení svéprávnosti:
-    ve svéprávnosti lze omezit pouze osobu zletilou nebo plně svéprávného nezletilého člověka (přiznání svéprávnosti, uzavření manželství),
-    musí jít o osobu trpící duševní poruchou, která není jen přechodná a která způsobuje neschopnost právního jednání,
-    soud musí danou osobu zhlédnout – nelze omezit svéprávnost pouze na základě spisového materiálu, znaleckého posudku,
-    omezení musí být v zájmu osoby a musí jí být ku prospěchu,
-    osobě hrozí jinak závažná újma, pokud zůstane svéprávná,
-    zásada proporcionality – nemůže být použito některého z mírnějších a méně omezujících opatření

 

Rozsah omezení
Soud může omezit svéprávnost jedince pro duševní poruchu, která není jen přechodná, tzn., nejde jen o náhlé zdravotní komplikace. Na druhé straně i krátkodobé trvání duševní poruchy vyvolané například užíváním drog, alkoholu, stresem či přepracováním, může vyvolat u jedince stav, u kterého hrozí ohrožení jeho zájmu či způsobení závažné újmy. Tedy v krajním případě lze omezit svéprávnost i u člověka trpící poruchou, která nemusí být vždy trvalá a neléčitelná.


Typickými příklady duševních poruch, pro které v praxi bývá omezena svéprávnost člověka, tedy jeho způsobilost právně jednat je např. (schizofrenie, progresivní paralýza nebo chronická stadia závislosti na omamných látkách s pokročilou deprivací osobnosti apod.)

Jsou-li všechny výše uvedené podmínky naplněny, tedy je v zájmu dané osoby omezit její svéprávnost, je nutné rozhodnout, v jakém rozsahu má být svéprávnost omezena. Nelze omezit svéprávnost člověka ve větším rozsahu, než odpovídá jeho duševnímu stavu a jeho skutečným možnostem.

 

Pro stanovení rozsahu omezení lze použít negativní nebo pozitivní výčet. U negativního výčtu jsou ve výroku rozhodnutí uvedena právní jednání, která daná osoba nemůže samostatně činit s tím, že k ostatním nevymezeným právním jednáním je plně svéprávná. Svéprávnost člověka nelze omezit v právním jednání týkajícího se každodenních běžných záležitostí života (např. koupě potravin, oblečení, koupě jízdenky, určení místa bydliště atd.).

 

Omezení svéprávnosti se může týkat uzavírání smluv o finančních produktech, nakládání s finančními prostředky a majetkem jehož hodnota přesahuje stanovenou částku, možnosti vyjádření souhlasu s poskytováním a nakládáním s osobními údaji, schopnosti uzavírat dědickou smlouvu či sepsat závěť, předběžné prohlášení, procesní způsobilosti před správními úřady a soudy, jednání s institucemi soukromého a veřejného práva (banky, pošta, finanční úřad, úřad práce) a dalších jednání.

 

Ustanovení opatrovníka

Soud v rámci řízení o omezení svéprávnosti zjišťuje, zda osoba, o jejíž omezení svéprávnosti se jedná, neučinila předběžné prohlášení, ve kterém by označila danou osobu za opatrovníka. Soud musí vždy zjišťovat, zda předběžné prohlášení bylo sepsáno či nikoliv. Bylo-li sepsáno formou veřejné listiny, sdělí soudu tuto skutečnost na dotaz notářská komora, kde je takové prohlášení zaznamenáno do seznamu, který notářská komora pro tyto účely vede. Předběžné prohlášení sepsané ve formě soukromé listiny (opatřeno datem a podpisem dvou svědků) může předložit jakákoli osoba, u které se nachází.

 

Předběžným prohlášením je soud ohledně volby opatrovníka vázán. Soud u navrhované osoby musí zjistit, zda splňuje všechny zákonné požadavky kladené na opatrovníka. Opatrovníkem osoby omezené na svéprávnosti může být jmenována osoba plně svéprávná (způsobilá právně jednat), která bude náležitě hájit zájmy opatrovance, a její zájmy nebudou v rozporu se zájmy opatrovance. Osoba navrhovaná na opatrovníka musí s jejím jmenováním opatrovníkem pro danou osobu vyjádřit souhlas.

 

V ostatních případech, kdy předběžné prohlášení sepsáno nebylo, soud jmenuje opatrovníka dle přání opatrovance a jeho potřeb či podnětů osob opatrovanci blízkých. Vždy musí jednat v zájmu osoby, jejíž svéprávnost se omezuje a při výběru opatrovníka nesmí dojít ke střetu zájmu opatrovníka a opatrovance.