Dobrý večer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor ke stažení zdarma

Žádost o osvobození od soudních poplatků podávána společně s žalobou (návrhem) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

Žádost o osvobození od soudních poplatků

 

 

Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9a
587 26 Jihlava

 

 

Žalobce:      Jarmila Nová, nar. 1. 3. 1978, bytem Kolmá 18, 586 01 Jihlava

 

 

Žalovaný:    Jaroslav Pleva, nar. 8. 12. 1974, bytem Jiráskova 8, 586 01 Jihlava

 

 

v Jihlavě dne 12. 5. 2015

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků ve věci podání návrhu na vydání platebního rozkazu

 

Dnešního dne podávám jako žalobkyně společně s návrhem na vydání platebního rozkazu na částku 20.000,- Kč i tuto žádost o osvobození od soudních poplatků.

 

V současné době tvoří můj příjem dávka státní sociální podpory - rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně a dávka pomoci hmotné nouze příspěvek na živobytí ve výši 2.800,- Kč. Jsem svobodná a pečuji jako matka samoživitelka o jedno dítě ve věku 2 let. Nemám žádné finanční úspory, nevlastním nemovitý majetek a z majetku movitého vlastním pouze běžné vybavení domácnosti. Z výše uvedeného příjmu musím hradit nájemné včetně služeb, které činí .......... Kč a splátku půjčky ve výši .............. Kč.

 

K žádosti přikládám vyplněný formulář osvědčující mé majetkové a výdělkové poměry.

 

S ohledem na své majetkové a příjmové poměry si dovoluji požádat nadepsaný soud o osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
 


                                                                                          Jarmila Nová

 


Přílohy:
Potvrzení o příjmech a majetkových poměrech
Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory
Oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi
Nájemní smlouva ze dne 1. 1. 2015
Smlouva o půjčce ze dne 21. 3. 2014

 


 

Formulář osvědčující majetkové poměry žadatele si můžete stáhnout zde: http://url.googluj.cz/f0h

 

 

Pro přiznání osvobození od soudních poplatků je nutné prokázat majetkové a sociální poměry žadatele. Na shora uvedeném odkaze lze nalézt formulář, jehož prostřednictvím můžete své majetkové a sociální poměry soudu prokázat a odeslat ho jako přílohu žádosti o osvobození. V opačném případě Vám soud na základě podané žádosti formulář o majetkových a výdělkových poměrech žadatele zašle. K žádosti je nutné přiložit doklady, které Vaše tvrzení prokazují (např. rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory atd.).

 

Osvobození od soudních poplatků ať už částečné nebo celé (ve výjimečných případech) lze přiznat, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Není-li uvedeno v rozhodnutí o přiznání osvobození od soudních poplatků jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost. Poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků lze podat již společně s žalobou (návrhem), kterou uplatňujete své právo u soudu nebo kdykoli později. Pokud podáváte žádost až po podání žaloby, je dobré uvést i spisovou značku, pod kterou je daný případ veden.

 

Vzhledem k tomu, že každá žádost o osvobození od soudních poplatků je posuzována individuálně, nelze stanovit žádná objektivní kritéria, která by zaručila určitou předvídatelnost pro osvobození od soudních poplatků.

 

Lze však očekávat, že osvobozeny budou zejména osoby, které se ocitli v tíživé životní situaci, pro kterou nejsou schopni soudní poplatek uhradit. Jde zejména o osoby, jejichž příjem je tvořen pouze ze sociálních dávek (osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou atd.). Žádat může i osoba, která má příjem ze zaměstnání, ale zároveň pro své ostatní náklady není schopna poplatek uhradit.

 


 

Informace k soudním poplatkům
 
Existují tři formy osvobození, a to osvobození věcné, osobní a osvobození od soudního poplatku z rozhodnutí soudu (individuální osvobození).
 
A) Věcné osvobození


Dle ust. § 11 zákona o soudních poplatcích jsou od poplatků osvobozeny následující druhy řízení:


a)    opatrovnické věci, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,
b)   důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění (péče), státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče,
c)    vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
d)    zásah do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
e)    pozůstalostní věci v prvním stupni řízení,
f)    svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,
g)    veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
h)    přiznání statusu veřejné prospěšnosti,
i)    volebních,
j)    kompetenčních žalob
k)    zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,
l)    výmazu osoby z veřejného rejstříku,
m)    výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,
n)    náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem.


B) Osobní osvobození


Ze zákona je od poplatků osvobozeni ten, kdo vystupuje v následujících řízeních jako žalobce/navrhovatel:


a)    navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,
b)    navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení,
c)    navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci z povolání,
d)    neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem,
e)    navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,
f)    cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,
g)    navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,
h)    navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích,
i)    navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,
j)    cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,
k)    insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku,
l)    dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení,
m)    navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí,
n)    navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věčen občanskoprávních,
o)    poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení v řízení, která souvisí s vymáháním tohoto nároku,
p)    navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky,
q)    právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech veřejného rejstříku,
r)    odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku.


C) Individuální osvobození


Jde o případy, které nejsou výše osvobozeny od soudních poplatků ze zákona, nicméně občanský soudní řád ve svém § 138 o.s.ř. připouští, aby byly na základě žádosti o osvobození od soudních poplatků (zcela, zčásti) osvobozeni, ti účastníci, je-li tento postup odůvodněn poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.