Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Žádost o bezplatné právní zastoupení u soudu - vzor ke stažení zdarma

Žádost o přidělení právníka, advokáta, obhájce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

Právní řád České republiky, zná několik možností, jak získat právního zástupce: bezpochyby nejčastějším je způsob zvolení si advokáta (1), pokud si osoba například vzhledem ke svým majetkovým poměrům právního zástupce nemůže dovolit, může podat žádost o ustanovení právního zástupce soudem, tato situace bude v praxi často spojená s žádostí o osvobození od soudních poplatků (2), poslední možností, jak získat právního zástupce je určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii tím, že žadatel odešle příslušnou žádost České advokátní komoře.


Tento příspěvek obsahuje: 1) vzor žádosti o ustanovení pr. zástupce z řad advokátů rozhodnutím soudu

2) vzor žádosti o určení advokáta ze strany České advokátní komory (http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680)
 


Okresní soud v ...................

(konkrétní adresu soudu naleznete na www.justice.cz)

V ......................dne ....................Ke sp. zn. ..................


Žalobkyně:  Jana Novotná,
                 narozena: ...........
                 IČ: ......................
                  bytem ...................
Žalovaný:  ................................
                se sídlem............,
                 IČ: .........................
                společnost zapsaná u Krajského soudu v .............., oddíl ........... , vložka ..........


o 120.000,- Kč s příslušenstvím

Žádost žalobkyně o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř.


I.

Usnesením zdejšího soudu ze dne ........... č.j. ............-..... mi bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř.

II.

Žádám o ustanovení zástupce pro toto řízení, pokud možno z řad advokátů, neboť se jedná o právně složitou věc. Jde o náhradu škody ve výši 120.000 Kč, která vznikla na základě zneužití obchodního tajemství žalobkyně a nekalosoutěžního jednání žalovaného. Nekalosoutěžího jednání se žalovaný dopustil tím, že ...................... .  Jelikož se jedná o věc právně složitou a žalobkyně nemá dostatečné odborné znalosti, aby mohla zdárně hájit svá práva, a zároveň nemá ani dostatek prostředků, aby si mohla sama opatřit právní zastoupení (žalobkyně důsledku porušení obchodního tajemství a nekalosoutěžního jednání ze strany žalovaného přišla o podstatnou část svých zákazníků), žádá tímto soud ve smyslu § 30 občanského soudního řádu o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.

 

 

....................................................
Jana Novotná

 


Informace ke vzoru:

§ 30 občanského soudního řádu umožňuje požádat soud o přidělení zástupce, který by účastníka zastupoval v řízení. Předpoklady pro vyhovění žádosti jsou jednak splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků a ochrana zájmu účastníka. Žádost o přidělení zástupce je možno podat ještě před podáním žaloby, v tomto případě je vhodné spojit s žádostí o osvobození od soudních poplatků. Zástupcem může být přidělen i advokát.

 


 

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud se jedná o věc právně složitější (např. řízení o náhradu škody způsobené vadou výrobku či náhrada škody na zdraví způsobená okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje, nikoli však zpravidla žaloba o rozvod) a žadatelovy majetkové poměry neumožňují nechat se zastoupit právním zástupcem, může účastník řízení požádat o jeho ustanovení soud, který rozhoduje o podané žalobě.

Žádost podávají zpravidla osoby, kterým bylo přiznáno či které zároveň žádají o osvobození od soudního poplatku (tj. osoby odkázané na sociální dávky - osoby nezaměstnané, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, osoby starající se o zdravotně postižené osoby atd.).


Jak tento vzor využít?

Návrh se podává témuž soudu, který rozhoduje o podané žalobě. Přílohou žádosti je vhodné přiložit rozhodnutí o přiznání osvobození od soudního poplatku, a pokud ještě o osvobození nebylo rozhodnuto, je třeba prokázat majetkové a sociální poměry žadatele osvědčující nárok navrhovatele na osvobození od soudního poplatku (zejména rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sdělení o přiznání příspěvku na péči o osobu postiženou) a dále popis skutečností na podporu tvrzení, že se jedná o věc právně složitou a které dokládají nemožnost dostatečné ochrany svých práv.

Ustanoví-li soud zástupce, hradí v takovém případě jeho náklady stát. Osvobození lze přiznat v plném rozsahu anebo pouze částečně.


Upozornění

Na ustanovení právního zástupce není právní nárok. Soud zástupce ustanoví pouze tehdy, vyžaduje-li to nezbytná ochrana účastníka. Ne vždy soud musí ustanovit zástupce z řad advokátů. Zástupcem může být ustanoven jakákoliv fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (často např. zaměstnanec soudu). Advokát je ustanoven zpravidla v případě, jde-li o věc skutkově a právně složitou, či pokud jde o případy, kde je advokátní zastoupení povinné (např. dovolání). Vždy je však vhodné o jeho ustanovení alespoň požádat. Pakliže soud žádost o ustanovení zástupce zamítne, lze se proti takovému rozhodnutí odvolat k nadřízenému soudu. Zároveň lze i požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta. Ani tato varianta však není nároková.


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné datovat a vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu si pak ponecháte.


Žádosti o určení advokáta ze strany České advokátní komory

(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680)

 

Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o advokacii, má ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle občanského soudního řádu a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle zákona o advokacii (dále jen "žadatel"), právo, aby mu Česká advokátní komora na základě návrhu žadatele advokáta určila.  Žadatel se nemůže domoci poskytnutí v právních služeb zejména pokud alespoň dva advokáti odmítnou žadateli poskytnou právní služby. Návrh na určení advokáta Českou advokátní komorou musí být podán včas. Určení advokáta se bude vztahovat na jednu konkrétní právní záležitost.


Žádost o určení advokáta musí být sepsána na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na stránkách České advokátní komory

(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680) a zaslána na předepsanou adresu, více informací naleznete na výše uvedených strákách.