Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům - vzor ke stažení

Návrh na zbavení svéprávnosti, žádost o zbavení způsobilosti k právním úkonům - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online

___

___

Okresnímu soudu v .................

(přesná adresa soudu dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

Navrhovatelka: ....................... (jmeno a příjmení) ,

                      nar. ....................

                      bytem .........................

Návrh na zbavení ........................ (jmeno a příjmení), nar. .................... , bytem ................ způsobilosti k právním úkonům
vzor

 

I.

V posledním období se u manžela .................. začaly  projevovaly příznaky duševní choroby. Proto jsem požádala o jeho vyšetření. Podle lékařského osvědčení ze dne ............... trpí manžel duševní poruchou, která není přechodného rázu. V důsledku této nemoci není vůbec schopen činit právní úkony.

 

Důkaz: lékařské osvědčení ze dne ..............

 

II.

Nezbývá mně, než navrhnout, aby z těchto důvodů byl manžel soudem zbaven způsobilosti k právním úkonům.

 

Důkaz: výslech manželky

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

...................(jmeno a příjmení), nar. ........................ v ..........., bytem ...................... , se zbavuje způsobilosti k právním úkonům.

 

V .............. dne ...............

  (podpis navrhovatele)

 


 

Činit právní úkony, neboli právně jednat, může každá osoba, ať již fyzická, nebo právnická. V tomto případě hovoříme o tzv. způsobilosti k právním úkonům (= svéprávnosti). U fyzické osoby vzniká postupně, záleží na stavu psychické vyspělosti daného jedince. V plném rozsahu vzniká dosažením zletilosti. Za zletilého se člověk považuje od 18 let, popřípadě od okamžiku, kdy po 16 roku věku uzavře manželství s přivolením soudu.

Ve způsobilosti činit právní úkony může být člověk omezen, a to v několika případech: přímo ze zákona nebo z rozhodnutí soudu.

Omezení přímo ze zákona:

  • pro nedostatek věku – nezletilci jsou způsobilí jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti, odpovídající jejich věku. Tzn., že si šest let staré dítě jistě může koupit v cukrárně zmrzlinu, či sedmnáctileté dítě počítačovou hru. Nezletilec však nemůže uzavírat nikdy smlouvy, které by se týkaly nabytí či zcizení nemovitostí.

  • učiní-li osoba právní úkon v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou, je takový právní úkon neplatný – jedná se o osobu, která není pro daný právní úkon soudem ve způsobilosti zatím omezena.

  • je-li na úpadce prohlášen konkurz, je též mezen v právním jednání – určité právní úkony pak za úpadce činí správce konkursní podstaty.

Soud může člověka omezit v jeho způsobilosti k právním úkonům ve dvou situacích, které vedou k tomu, že člověk je schopen činit jen některé právní úkony:

  • je-li člověk stižen duševní poruchou, která není jen přechodná

  • pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů (vzor dostupný v kategorii ŽALOBY, SOUD (CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ))

 

Soud může dokonce člověka zbavit způsobilosti k právním úkonům úplně, a to v případě, kdy je člověk stižen duševní poruchou, která není jen přechodná a není vůbec schopen činit právní úkony.

Omezena či zbavena způsobilosti může být jak osoba zletilá, tak nezletilá. Návrh soudu může podat každý, ale proti svévolnému postupu je bráněno tím, že soud může navrhovateli uložit, aby předložil lékařské osvědčení o duševním stavu vyšetřovaného. Soud v takovém případě vždy vyslechne znalce. Na jeho návrh může nařídit, aby byla osoba nejvýše na 3 měsíce vyšetřována ve zdravotnickém zařízení.

 

Též právnické osoby (např. obchodní společnosti, spolky, nadace, apod.) mají způsobilost k právním úkonům a mohou právně jednat. A to od svého vzniku. Jestliže se hovoří o tom, že právnická osoba jedná osobně, je tím myšleno, že jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu (např. společnost s ručením omezeným jedná osobně svým jednatelem, akciová společnost jedná osobně svým představenstvem).

Je jasné, že právnická osoba je ve svém jednání omezena jednak přírodními zákonitostmi – např. nemůže uzavřít sňatek, sepsat závěť nebo listinu o vydědění, jednak je omezena i zákonem – může činit především právní úkony, které se týkají jejího předmětu činnosti, ale může činit i úkony jiné, pokud jí to zákon přímo nezakazuje.