Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Návrh na zajištění důkazu - vzor zdarma ke stažení a tisku

Návrh na zajištění důkazu - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Okresnímu soudu v ..........

(přesné adresy soudu jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

 

Návrh na zajištění důkazu

Dne 3. 3. 2000 jsem prodal Jarmile Nové, bytem Louny, Krátká 6, sekačku na trávu zn. Gardena za 14 000 Kč. Protože Jarmila Nová neměla u sebe celou kupní cenu, dohodli jsme se, že mi doplatek 4000 Kč pošle poštou do týdne. Peníze mi však nepřišly, proto jsem napsal J. Nové upomínku, na kterou dosud nereagovala. Budu zřejmě nucen vymáhat 4000 Kč na J. Nové u soudu. Písemný doklad však nemám.

Jednání o prodeji sekačky byl přítomen můj soused Josef Svoboda, bytem Beroun, Slezská 16, který je ochoten dosvědčit u soudu obsah celého jednání. Protože Josef Svoboda odjíždí 1. 4. 2001 na dva roky do ciziny, žádám, aby byl ještě před případným zahájením řízení zajištěn důkaz – svědecká výpověď Josefa Svobody.

V Berouně 5. února 2001

                                                                                                                                                           Jan Kos


 

K zajištění důkazu je příslušný soud, který by byl věcně a místně příslušný k řízení o věci, nebo soud, v jehož obvodu je ohrožený důkazní prostředek. Lze navrhnout zajištění jakéhokoliv důkazního prostředku (znalecký posudek, listinný důkaz).

Soud může uložit tomu, kdo navrhl zajištění důkazu, aby na náklady s tím spojené složil zálohu. Ti, kteří by byli účastníky řízení ve věci samé, mají právo být přítomni u zajištění důkazu. Toto právo nemají pouze v případě, že je zde nebezpečí z prodlení.

Náklady zajištění důkazu si platí každý účastník sám. Soud o náhradě nákladů rozhodne podle § 145 o. s. ř. až po rozhodnutí věci samé.

Soudní poplatek se neplatí.

Důkaz může být zajištěn také notářským zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo jestliže notář osvědčil stav věci.


 

Zajištění důkazů je upraveno: § 78-78g OSŘ +  §141, 102. Ustanovení § 78(1) stanoví důvody pro zajištění důkazů:

a) je-li obava, že důkaz později nebude možno provést vůbec

b) je-li obava, že důkaz bude možno provést jen s velkými obtížemi (např.: vadné plnění zboží rychle podléhající zkáze, vážně nemocný svědek, nebo dlouhodobý pobyt svědka v zahraničí)

 

Zajištění důkazu lze provést:

a) před zahájením řízení ve věci samé, na návrh, provede jej předseda senátu, příslušným je soud, který by byl příslušný k řízení ve věci nebo soud, v jehož obvodu se nachází ohrožený důkazní prostředek (§ 78)

b) v průběhu řízení (i bez návrhu § 102); ve věcech, ve kt. jedná a rozhoduje senát tak učiní senát, při hrozícím prodlení jen předseda senátu ve věcech, kdy jedná samosoudce, tak učiní samosoudce

 

V případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení, mají účastníci právo být přítomni u zajištění důkazu. Ustanovení § 78a  stanoví, že důkaz může být zajištěn také notářským nebo exekutorským zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo soudní exekutor osvědčil stav věci.

 

Návrh na zajištění důkazu vychází analogicky z § 42 a 79 → popsat skutečnosti, které tvoří předmět dokazovaní + označit důkazní prostředek + odůvodnění, proč se navrhuje zajištění důkazu

 

Nejsou-li dány podmínky pro osvobození od poplatků, uloží soud zálohu § 141(1) jinak nebude navrhovaný důkaz proveden, o tom poučen

 

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví

Aktivně legitimován (=osoba, která může podat žalobu, návrh) je ten, kdo osvědčil porušení práva, příslušný je krajský soud, kde se nachází zajišťovaný předmět. Za účelem provedení lze zajistit:

a) předmětné zboží (vzorek)

b) materiál a nástroje

c) dokumenty týkající se předmětného zboží} pokud nebyly zajištěny podle §78 nebo 78a

 

Ustanovení § 102(2) pamatuje na případy, kdy lze zajistit důkazy i bez návrhu

Zajištění se provádí způsobem předepsaným pro určitý důkaz ( důkazem se rozumí všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci (§ 125). O zajištění je vyhotoven protokol.

 

Případy kdy si účastník tzv. zajistí důkaz sám, tzn. že si nechá vyhotovit znalecký posudek, není zajištění důkazu v tomto smyslu, ale jde o důkaz listinou.