Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Návrh na předběžné opatření - vzor ke stažení zdarma

Návrh na vydání předběžného opatření - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___

Okresnímu soudu v ...............

(přesné adresy soudů jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

 

Žalobkyně:     ........................ (jmeno a příjmení)

                     narozena .....................

                     bytem ..........................

 

Žalovaný:      ........................... (jmeno a příjmení)

                    narozen.........................

                    bytem ..........................

 

Návrh na vydání předběžného opatření

 

I.

 

Účastníci jsou manželé. Před ............. soudem v .......... probíhá pod sp. zn. .................. řízení o rozvod jejich manželství.

Důkaz:       shora uvedený spis

 

II.

Během manželství si účastníci pořídili osobní vůz zn. Škoda-Felicia SPZ BE 28-15, který je součástí jejich společného jmění. Žalovaný v září 2000 odvezl tento vůz ze společné garáže a od té doby brání žalobkyni v užívání vozu. Žalobkyně má řidičské oprávnění a dříve vůz běžně užívala. Považuje za spravedlivé, aby podíl účastníků jako spoluvlastníků na užívání společné věci byl přibližně stejný.

Důkaz:       ověřená fotokopie technického průkazu

 

III.

Vzhledem k tomu, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků, navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto předběžné opatření:

 

Žalobkyně je oprávněna užívat osobní vůz zn. Škoda-Felicia SPZ BE 28-15 vždy po dobu lichého měsíce v roce, žalovaný je oprávněn vůz užívat vždy po dobu sudého měsíce v roce.

Účastníci jsou povinni předat si vůz vždy poslední den v měsíci před bydlištěm žalobkyně současně s klíči a veškerými doklady potřebnými pro provoz auta.

Toto předběžné opatření zanikne dnem, kdy automobil připadne do výlučného vlastnictví jednoho z účastníků.

 

V .............. dne ...............

                                                                                                                                                      ...................................

                                                                                                                                                      žalobkyně

 

 


Předběžné opatření je upraveno: 74-77a OSŘ, zejména: 74- důvody, 76 výčet + 76a 76b,75 náležitosti, 77 zrušení a zánik + 273b OSŘ, 120, 245 insolvenčního zákona. Podstatou a účelem předběžného opatření je předběžně a prozatímně upravit poměry účastníků; slouží i pro případ, kdy je obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí (vždy formou usnesení)

 

Český právní řád rozeznává 2 druhy předběžných opatření:

a) obecné, které lze použít u kterékoliv řízení, toto předběžné opatření může být vydáno jednak před zahájením řízení ve věci samé (např.: pracovněpr. spor, kdy navrhovatel žádá alespoň částečnou odměnu, s tím, že žalobu na neplatnost výpovědi teprve podá), jednak vydávané během soudního řízení ve věci samé (např.: u žaloby na vydání/vrácení věci zákaz žalovanému disponovat s věcí, aby ji neprodal). Ve smyslu ustanovení § 102 zatímně upravit poměry mezi účastníky (lze podle ÚS zahrnout i omezení dispozice s majetkem). Cílem je ochrana navrhovatele, mnohdy jde o řešení prejudiciální otázky

 

b) zvláštní podle § 76a a 76b – pro situace, v nichž se ocitlo nezletilé dítě, jež potřebuje ochranu a dále pro situace domácího násilí

 

Ustanovení § 76 o.s.ř. obsahuje demonstrativní (příkladmý) výčet případů, kdy lze předběžné opatření podat:

-         a) platit výživné v nezbytné míře (obtížné pak získání zpět) - VZOR je dostupná v sekci RODINNÉ PRÁVO

-         b) odevzdat dítě do péče druhého z rodičů nebo třetí osobě (nejedná se o svěření do péče)

-         c) poskytnout alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje

-         d) složit peněžitou částku nebo odevzdat věc do úschovy soudu (aby nedošlo ke zničení, popř. ukrytí peněžitého plnění)

-         e) nenakládat s věcí nebo právem (zejména, aby nepřevedl, nezatížil apod.)

-         f) něco konat, něčeho se zdržet, něco strpět  (nelze ale třeba narušit svobodu projevu)

Výjimečně lze dle ustanovení § 76(2) uložit povinnost třetí osobě, pokud to lze spravedlivě žádat, např.: § 120 a následující insolvenčního zákona.


Řízení a rozhodnutí

Řízení se zahajuje na návrh (x i bez něj, pokud soud může zahájit řízení bez návrhu § 81). Příslušný je soud, který rozhoduje ve věci samé. Náležitosti návrhu na zahájení řízení kromě obecných náležitostí (§42 (4)) též § 75(2) osř:

a) vylíčení skutečností odůvodňující potřebu prozatímní úpravy ve smyslu § 74(1)

b) vylíčení skutečností, které odůvodňují takové předběžné opatření, které je navrhováno

c) petit (jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá)

+ listiny, kterých se navrhovatel dovolává

 

Návrh, kt. neobsahuje náležitosti, nebo který je nesrozumitelný či neurčitý, soud odmítne bez toho aniž, by se snažil o opravu podle § 43. V některých případech je vyžadováno složení peněžní jistoty 10 000 Kč (v obchodních věcech 50 000 Kč) na účet soudu (nejpozději v den podání návrhu), peněžní jistota se neposkytuje v případech  výživného, v pracovních záležitostech, náhrada škody na zdraví a další (§ 75b odst.3 o.s.ř.).

 

O návrhu rozhoduje předseda senátu bez slyšení a bez jednání-musí rozhodnout bezodkladně (pokud nehrozí nebezpečí prodlení do 7 dnů). Neprovádí se dokazovaní; provádí se osvědčení (soud musí být o skutečnostech přesvědčen- prokázat potřebu, ostatní osvěčit). Rozhoduje se usnesením → soud ihned vyhlásí účastníkovi, jemuž se ukládá povinnost (je-li přítomen), písemné vyhotovení je nutno vypravit do 3 dnů, doručuje se účastníkům, třetí osobě (pokud jí byla uložena povinnost) a pokud jde o povinnost nenakládat s nemovitostí, i Katastrálnímu úřadu. vykonatelné vyhlášením (popř. doručením) a je titulem pro výkon rozhodnutí. Proti předběžnému opatření je přípustné odvolání.

 

Zánik a zrušení předběžného opatření

S ohledem na ust. § 76(3) – soud může omezit trvání předběžného opatření

a) předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě (soudcovská) podal návrh na zahájení řízení

b) soud určí, že předběžné opatření bude trvat určitou dobu

→ soud vyjde z konkrétní situace; neomezovat povinného účastníka příliš a vyzvat navrhovatele k aktivnímu přístupu

 

Zánik předběžného opatření

Dle ustanovení § 77(1) → zaniká předběžné púatření, ze zákona, v případech. kdy:

a) navrhovatel nepodal ve lhůtě určené soudem návrh na zahájení řízení (nevztahuje se na případy, kdy lze zahájit řízení ex offo § 81)

b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno (zaniká 15 dnů po PM rozsudku ve věci)

c) návrhu ve věci samé bylo vyhověno a uplynulo 15 dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci (předběžné opatření by bylo nadbytečné)

d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat

 

Ustanovení § 77(2) upravuje případy, kdy pominou důvody pro předběžné opatření a soud usnesením  předběžné opatření zruší. Odpovědnost za újmu způsobenou předběžným opatřením a jistota (kauce), pokud předběžné opatření bylo zrušeno nebo zaniklo, je navrhovatel povinen nahradit újmu x nenahrazuje se, pokud:

a) návrhu ve věci samé bylo vyhověno

b) právo navrhovatele bylo uspokojeno

 

Povinnosti nahradit újmu způsobenou předběžným opatřením se není možné zprostit, ledaže by ke škodě došlo jinak. O náhradě újmy rozhoduje soud na návrh (ten, který Předběžné opatření nařídil). Žalobu lze podat nejdéle do 6-ti měsíců ode dne zániku/zrušení Předběžného opatření jinak právo zanikne

 

Zvláštní předběžné opatření dle § 76a- ve věci ochrany nezletilých dětí

Nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Platí, že pokud se dítě ocitne bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu OS (dle sídla navrhovatele) nařídí, aby dítě bylo předáno do péče osoby, kterou soud v PO označí. Usnesení se doručuje při výkonu rozhodnutí(provádí soud), nebyli li účastníci při výkonu přítomni podle § 88 písm. c) osř. Předběžným opatřením lze svěřit dítě i do pěstounské péče do doby, než bude moci být rozhodnuto o osvojení. Tvání předběžného opatření může být prodlouženo.

Navrhovatelem může být jen obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud soud nařídí předběžné opatření, předá věc soudu příslušnému dle § 88 písm.c) (tam, kde má nezletilý bydliště) x pokud by došlo k negativnímu kompetenčnímu konfliktu, rozhodne nadřízený KS. Ustanovení § 75(3) stanoví náležitosti návrhu na vydání předběžného opatření dle § 76a + obecné náležitosti dle § 42 (4). Návrh musí obsahovat:

-         a) jméno nezletilého dítěte (jméno+příjmení)

-         b) jména, povolání a bydliště ostatních účastníků (v případě, že jsou navrhovateli známa)

-         c) vylíčení rozhodujících skutečností (odůvodňující návrh)

-         d) označení osoby, které má být dítě předáno

-         výslovně označit, že jde o návrh dle § 76a

Toto předběžné opatření musí být vydáno bezodkladně, nejdéle do 24 hodin (lhůta končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty-soud tedy musí vyznačit hodinu přijetí návrhu). Nezletilý nemusí být zastoupen; nemusí být zastoupen ani při provedení. Soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště určí opatrovníka pro řízení, nemůže-li ho zastupovat zákonný zástupce. Opatrovníkem pověří soud obvykle orgán vykonávající soc.právní ochranu dětí (§ 37(2) zákona o rodině). Toto předběžné opatření trvá 1 měsíc od vykonatelnosti; pokud je zahájeno řízení ve věci samé, trvá do než se stane vykonatelným toto rozhodnutí. Návrh na zrušení tohoto předběžného opatření mohou podat kdykoliv: rodiče, OSPOD, opatrovník. Lze podat odvolání, nikoli mimořádné opravné prostředky (dovolání, žalobu pro zmatečnost, žalobu na obnovu řízení). Nemusí se skládat jistota a nepřichází odpovědnost za škodu či jinou újmu

 

Zvláštní předběžné opatření dle § 76b – domácí násilí

Lze uložit účastníku, aby dočasně opustil byt a zdržel se setkávání s navrhovatelem a navazováním kontaktů s ním. Navrhovatelem je ten, jehož život, zdraví, svoboda nebo důstojnost jsou vážným způsobem ohroženy. Předběžné opatření trvá 1 měsíc od vykonatelnosti a může být prodlužováno v závislosti na zahájení řízení ve věci samé. Vydáno musí být do 48 hodin od podání návrhu, usnesení o předběžném opatření se vyhlásí účastníkům až při provedení jeho výkonu. Výkon rozhodnutí je upraven samostatně § 273b os.ř.

 

Úplná a aktuální znění zákonů jsou zdarma dostupná na stránkách www.zakonyprolidi.cz