Dobrý večer, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Žádost o zahlazení odsouzení - vzor ke stažení zdarma

Žádost o zahlazení odsouzení trestu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Žádost o výmaz z rejstříku trestů

Vzor 1:

Obvodnímu soudu pro Prahu 4
28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 4
V Praze dne 19.9.2007

Odsouzený:  Alois Krátký, nar.23.1. 1956
trvale bytem: 140 00 Praha 4-Kamýk, Sídlištní 1212/1313

-  pro trestný čin  příživnictví dle § 203 tr. zák. (ve znění platném do 23.4.1980), dále pro         trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. tr. zák. (ve znění platném do 23.4. 1980), dále pro trestné činy krádeže a  zatajení věci dle ust. § 247 odst. 1 a § 254 odst. 1 trestního zákona (ve znění platném do  13.2. 1989), dále pro trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. 1 tr. zák. (ve znění platném do 13.2.1989), dále pro trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. 1 tr. zák. (ve znění platném do13.2.1989), dále pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody dle ust. § 247 odst. 1 a ust. § 238 odst. 1 tr. zák. (ve znění platném do 31.12.1993), dále pro trestný čin podvodu dle ust. § 250 odst.1, 3 písm. b) (ve znění platném do 31.12.1993), dále pro trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. 1 písm. a) (ve znění platném do 31.12.1997), a pro trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. 1 písm. a), d), e) tr. zák. (ve znění platném do 14.11.2002).  

Věc: Žádost odsouzeného o zahlazení odsouzení z rozsudku Okresního soudu ve Svidníku ze dne 24.10.1979 sp. zn. 1T 233/79, dále o zahlazení odsouzení z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13.1.1980 sp. zn. 3T 276/80, dále o zahlazení odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10.4.1984 č.j. 1 T 67/84, dále o zahlazení odsouzení z rozsudku Okresního soudu  v Bardejově ze dne 12.11.1985 č.j. 3T 252/85, dále o zahlazení odsouzení z rozsudku Okresního soudu v Košicích ze dne 2.7.1987 č.j. 2T 431/87, dále o zahlazení odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.10.1992 č.j. 1 T 105/91, dále o zahlazení odsouzení z rozsudku  Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15.5.1997 č.j. 1 T 77/97 a o zahlazení odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10.9.2002 č.j. 29T 121/99.

Odůvodnění:
Rozsudkem Okresního soudu ve Svidníku ze dne 21.10.1978 č.j. 2T 266/78 jsem byl uznám vinným ze spáchání trestného činu příživnictví dle ust § 203 tr. zák. (ve znění platném do 23.4.1980) a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců nepodmíněně za současného uložení ochranného dohledu v délce trvání jednoho roku. Uvedený trest jsem vykonal dne 30.11.1979.
Rozsudkem Okresního soud ve Frýdku-Místku ze dne 12.2.1981 č.j. 8T 368/81 jsem byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže dle ust. § 247 odst. 1 tr. zák. (ve znění platném do 23.4.1980) a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let nepodmíněně. Uvedený trest jsem vykonal dne 4.11.1984.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15.5.1985 č.j. 2T 69/85 jsem byl uznán vinným ze spáchání trestných činů krádeže a  zatajení věci dle ust. § 247 odst. 1 a § 254 odst. 1 trestního zákona (ve znění platném do  13.2. 1989) a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců nepodmíněně, zároveň byl stanoven ochranný dohled v délce trvání dvou let. Uvedený trest jsem vykonal dne 18.8.1985.

Rozsudkem Okresního soudu v Bardejově ze dne 9.12.1986 č.j. 6T 258/86 jsem byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže dle ust. § 247 odst. 1 tr. zákona (ve znění platném do 13.2.1989) a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců nepodmíněně. Uvedený trest jsem vykonal dne 2.11.1988.

Rozsudkem Okresního soud v Košicích ze dne 3.8.1988 č.j. 5T 162/88 jsem byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže dle ust. § 247 odst. 1 tr. zák. (ve znění platném do 13.2.1989) a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 1et nepodmíněně. Uvedený trest odnětí svobody jsem vykonal dne 12.10.1990.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 28.6.1993 č.j. 3T 652/93 jsem byl uznán vinných ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody dle ust. § 247 odst. 1 a § 238 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku nepodmíněně. Tento rozsudek byl zrušen rozsudkem téhož soudu ze dne 21.11.1993 č.j. 3T 689/93, kterým jsem byl uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 3 písm. b) a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce pěti let nepodmíněně. Z výkonu trestu jsem byl podmínečně propuštěn dne 24.10.1998 (č.j. PP144/96) na zkušební dobu v délce šesti let. K osvědčení došlo dne 24.10.2004.

Od doby předchozích odsouzení jsem nebyl soudně trestán ani projednáván před přestupkovou komisí a vedl řádný život. Bydlím na shora uvedené adrese, v místě bydliště požívám dobré pověsti. Pracuji převážně brigádně, nalezení stabilnějšího zaměstnání mi brání požadavky zaměstnavatelů na rejstřík trestů bez záznamu. Z tohoto důvodu žádám o zahlazení shora specifikovaných odsouzení.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem žádám, aby zdejší soud rozhodl tak, že se:

I. Podle § 69 odst. 1 písm. c) tr. zákona zahlazuje odsouzení z rozsudku Okresního soudu ve Svidníku ze dne 21.10.1978 č.j. 2T 266/78.

II. Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona zahlazuje  odsouzení z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 12.2.1981 č.j. 8T 368/81.

III. Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona zahlazuje odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15.5.1985 č.j. 2T 69/85.

IV. Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona zahlazuje odsouzení z rozsudku Okresního soudu v Bardejově ze dne 9.12.1986 č.j. 6T 258/86.

V. Podle § 69 odst. 1 písm. písm. b) tr. zákona zahlazuje odsouzení z rozsudku Okresního soudu v Košicích ze dne 8.1988 č.j. 5T 162/88.

VI. Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona se zahlazuje odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21.11.1993 č.j. 3T 689/93.

.....................................................
Alois Krátký

 

  

Vzor 2

 

Okresní soud v Ústí nad Labem
pošt.přihrádka 124
401 24 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 14.3.2008

 

Odsouzený:  Antonín Procházka, nar. 19.2.1968
trvale bytem: Labská 48, 400 11 Ústí nad Labem,

- pro trestný čin  podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 2 tr. zák.


Věc: Žádost odsouzeného o zahlazení odsouzení  z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem č.j. 4T 573/2000 ze dne 15.12.2000

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.12.2000, č.j. 4T 573/2000 jsem byl uznám vinným ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 2 trestního zákona a byl mi uložen trest obecně prospěšných prací ve výši 400 hodin. Dne  22.4.2004 došlo k přeměně tohoto trestu na trest odnětí svobody nepodmíněně. Rozhodnutím Okresního soudu v Chomutově č.j. 3 Pp 999/2005 jsem byl dne 24.11.2005 podmíněně  propuštěn a byla  mi vyměřena zkušební doba  v délce trvání tří let. Dne 14.2.2007 bylo rozhodnuto o mém osvědčení.
 
Od doby podmíněného propuštění vedu řádný život, nedopustil jsem se žádného trestného činu ani přestupku. Bydlím na shora uvedené adrese, v místě bydliště požívám dobré pověsti. V současné době jsem od 3.11.2005 v evidenci úřadu práce a intenzivně  se snažím si sehnat zaměstnání. Bohužel jsem ve všech případech odmítnut s tím, že mám záznam v rejstříku trestů. Jsem ženatý a s manželkou pečujeme o 9 dětí ve věku 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 a 18. 

Jsem si vědom skutečnosti, že doba pro zahlazení odsouzení stanovená ust. § 69 odst. 1 písm. c) tr. zákona dosud neoplynula, ale bohužel bez zahlazení odsouzení nemám žádnou možnost sehnání zaměstnání a tím i vylepšení našeho rodinného rozpočtu. Proto si dovoluji požádat soud o využití postupu dle ust. § 69 odst. 3 tr. zákona.        


Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem tedy žádám soud, aby rozhodl tak, že se:

Podle § 69 odst. 3  tr. zákona zahlazuje odsouzení z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad  Labem ze dne 15.12.2000, č.j. 4T 573/2000.


Antonín Procházka    

 


Informace k textu:

Obecně lze konstatovat, že úprava možnosti zahlazení trestu je obsažena v trestním zákoně a trestním řádu. Před podáním žádosti o zahlazení trestu je třeba splnit podmínku „nepřetržitého vedení řádného života“ po určitou dobu od propuštění na svobodu, která je závislá na druhu uloženého trestu. Délku této doby stanoví § 69 trestního zákona následovně (u podmíněně propuštěného se má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn; v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta republiky, řídí se délkou trestu takto zmírněného):
a) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let,
b) pět let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok,
c) tři roky, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok, k trestu propadnutí majetku, k trestu vyhoštění nebo k trestu zákazu pobytu, nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.
Právní úprava umožňuje podání žádosti i před uplynutím výše uvedené doby za předpokladu, že odsouzený po propuštění z výkonu trestu prokázal „svým vzorným chováním a poctivým poměrem k práci“, že se napravil.
Mechanismus samotné procedury zahlazování odsouzení upravuje trestní řád. Zahlazování není prováděno automaticky, ale na žádost odsouzeného či osob, které v jeho prospěch mohly podat odvolání v předchozím trestním řízení. Žádost nemá předepsány žádné formální náležitosti, nicméně by z ní mělo být  jasně patrné, kdo ji podává včetně specifikace sp. zn. a soudu, u kterého probíhalo předchozí trestní řízení, a čeho se domáhá. Žádost rovněž musí obsahovat stručný popis chování po propuštění z výkonu trestu. Nezbytnou součástí žádostí je rovněž podpis a adresa osoby, která ji podává.

Žádost je třeba adresovat soudu, v jehož obvodu má propuštěný bydliště, či měl bydliště před nástupem výkonu trestu. 
Proti rozhodnutí soudu o zahlazení, resp. nezahlazení, je možno podat stížnost.  Jakmile rozhodnutí o zahlazení odsouzení nabylo právní moci, vyrozumí předseda senátu odsouzeného, navrhovatele a orgán, který vede rejstřík trestů. Od této doby nesmí být  zahlazené odsouzení vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů. 
Byla-li žádost o zahlazení odsouzení zamítnuta, může být znovu podána teprve po uplynutí jednoho roku, ledaže by byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula doba zákonem stanovená pro zahlazení. Žádost přesto podanou zamítne soud bez šetření.       
Níže je na prvním místě uvedena žádost o zahlazení odsouzení  po uplynutí předepsané doby, dále pak žádost o zahlazení odsouzení  před uplynutím předepsané doby.