Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Žádost o milost prezidenta republiky - vzor ke stažení zdarma

Žádost o milost prezidenta republiky - vzor, formulář, tiskopis zdarma online

 

Informace:

Žádost o milost nemá předepsanou žádnou formu, stačí ji napsat prostým dopisem na adresu kanceláře prezidenta republiky a napsat tam cokoliv, co by mělo prezidenta přesvědčit k udělení milosti.

Milost v tomto smyslu lze vymezit jako individuální právní akt prezidenta republiky, který směřuje k jedné konkrétní osobě a který prezident činí na základě vlastního rozhodnutí a uvážení. Pro udělení milosti nejsou stanovena žádná omezení. Prezident může milost udělit bez ohledu na to, v jakém stádiu trestního řízení se daná věc nachází. K udělení milosti není třeba kontrasignace tj. spolupodpisu předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

 

 


Žádost může mít zhruba tuto formu:

vzor žádosti o milost

Kancelář prezidenta republiky
prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
prezident republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1

 

Jana Nováková
Velešínova 17
Valašské Meziříčí
123 45

 

Vážený pane prezidente,

můj manžel ......... byl dne ............. odsouzen soudem v .............. na nepodmíněný trest .............. a to za trestný čin .........

 

Ke skutečenostem bych chtěla dotadat následující:

....................................................................................

(zde napište důvody, proč žádáte o osvobození a polehčující okolnosti případu)

 

Z výše uvedených důvodů Vás prosím o milost prezidenta republiky. 

 

S poděkováním a pozdravem

 

..................................

 


 

 

 

UDĚLENÍ MILOSTI PREZIDENTEM A POUŽITÍ AMNESTIE

 

§ 366

Udělení milosti

(1) President republiky na základě práva daného mu ústavou uděluje milost.

(2) President republiky stanoví, v kterých případech může ministr spravedlnosti řízení o žádosti o milost provést a bezdůvodnou žádost zamítnout.

(3) Nařídí-li to v řízení o udělení milosti president republiky, trestní řízení se zatím nezahájí nebo se v zahájeném trestním řízení nepokračuje a obviněný se propustí z vazby, anebo se výkon trestu odloží nebo přeruší.

§ 367

Řízení o udělení milosti

V případech uvedených v § 366 odst. 2 koná řízení a bezdůvodnou žádost zamítá ministr spravedlnosti. Může též nařídit, aby

a) se trestní stíhání nezahajovalo, v zahájeném trestním stíhání se nepokračovalo a obviněný byl propuštěn z vazby, nebo

b) výkon trestu byl odložen nebo přerušen, a to až do doby, kdy bude žádost o milost vyřízena.

§ 368

Rozhodnutí o použití amnestie

Rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, jíž byl pravomocně uložen trest, účastna amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest vykonává. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

§ 369

Podmíněné udělení milosti

Byl-li trest nebo jeho zbytek při udělení milosti prominut jen pod stanovenými podmínkami, plnění podmínek a převýchovu odsouzeného sleduje soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Ustanovení § 329 o spolupráci se zájmovými sdruženími občanů se tu užije přiměřeně.

§ 370

Změna výměry trestu

(1) Byl-li amnestií zcela nebo zčásti prominut trest jen za některý z trestných činů, za něž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, který nebyl dosud zcela vykonán, stanoví soud podle vzájemného poměru závažnosti přiměřený trest za trestné činy amnestií nedotčené. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 činí ve veřejném zasedání soud, který trest uložil v prvním stupni.