Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Trestní oznámení na prodávajícího automobilu s přetočeným tachometrem - vzor ke stažení

Trestní oznámení na prodejce auta s přetočeným tachometrem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je aktualizován
___
___Trestní oznámení na prodejce auta s přetočeným tachometrem

 

Policie ČR ( lze adresovat i na Státní zastupitelství)
Adresa

 

 


Oznamovatel:
Jméno a příjmení
nar. ..................
bytem: ...............

 

 

V ................................. dne ..........................

 


Oznámení o podezření ze spáchání trestního činu podvodu

 

Dne …. jsem zakoupil automobil ……. (typ, značka, rok výroby detailní popis) v autobazaru ………. (doplnit název firmy, IČ, sídlo) za …. Kč. Prodejce .................... (jméno, popř. popis) uvedeného autobazaru, který se mnou prodej vyřizoval, mě ujistil, že automobil nemá žádné další vady, vyjma těch uvedených v kupní smlouvě a že stav tachometru odpovídá počtu skutečně ujetých kilometrů. Stav tachometru při uzavření kupní smlouvy vykazoval ................ najetých kilometrů.

 

Následně při provádění běžných oprav mě dne ............. pracovník autorizovaného servisu .................... (název servisu, sídlo) upozornil, že dle provedené kontroly má automobil najeto minimálně o ............. km více. Skutečnost, že automobil může mít najeto až ............... km jsem zjistil i na internetových stránkách www.zkontrolujsiauto.cz.

 

Na základě zjištěných skutečností jsem se obrátil na autobazar s žádostí o vysvětlení, že automobil má najeto minimálně o .............. km více než bylo uvedeno v kupní smlouvě. Dále jsem požadoval slevu ............ Kč z kupní ceny, která odpovídá škodě, která mi byla způsobena tím, že kupní cena automobilu byla o tuto částku navýšena v souvislosti se stavem ujetých kilometru na tachometru.  

 

Majitel autobarazu ................ (jméno, datum narození, bydliště) mi tvrdil, že je pouze prodejce, který na automobilech neprovádí žádné úpravy a tak jak je zakoupil je nabízí k dalšímu prodeji. Z toho důvodu mi nemůže poskytnout žádnou slevu z kupní ceny.

 

Automobil Opel Astra, rok výroby ....., se stavem tachometru ................, odpovídá kupní ceně ................, kterou jsem zaplatil. V případě, že automobil má ve skutečnosti najeto ............ km, pak by jeho kupní cena měla být o .................... Kč nižší. Přetočením tachometru mi vznikla škoda na zakoupeném automobilu ve výši ................... Kč, která mi byla způsobena neznámou osobou.

 

S ohledem na shora uvedené podávám ve smyslu ust. § 158 odst. 1 zákona č. . 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ust. § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, kterého se dopustil neznámý pachatel.

 

Žádám o prošetření celé záležitosti a o vyrozumění o tom jaká opatření byla v dané věci učiněna. Zároveň se připojuji s nárokem na náhradu škody vůči pachateli.


..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kupní smlouva ze dne .............
Zpráva o provedené opravě automobilu
Zpráva o automobilu z autotraceru
(a další listinné důkazy, fotografie apod).

 


Přetočení tachometru při prodeji ojetého automobilu není už jen přestupkem, ale lze kvalifikovat i jako trestný čin podvodu nebo poškozování spotřebitele.

 

Nejvyšší soud judikoval, že upravování (tzv. přetáčení) stavu ukazatele počtu najetých kilometrů takovým způsobem, který vykazuje méně ujetých kilometrů, což má za následek navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, vykazuje znaky trestného činu podvodu podle ust. § 209 tr. zákoníku.

 

Dle ust. § 209 tr. zákoníku se trestného činu podvodu dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

 

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000,- Kč (§ 138 tr. zákoník).


Trestní oznámení
Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy nikoli pouze poškozený. Pro spotřebitele jako poškozeného je vhodné podat trestní oznámení tehdy, pokud může prokázat (např. listinnými důkazy, svědeckou výpovědí), že k přetočení tachometru skutečně došlo a že mu tímto činem vznikla škoda nikoli nepatrné hodnoty.

 

Trestní oznámení lze podat ústně nebo písemně. Ústně lze podat trestní oznámení do protokolu buď na kterékoli služebně Policie ČR, nebo na Státním zastupitelství. Při písemným podáním se doporučuje odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství. Zmiňované orgány činné v trestním řízení mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit. V naléhavých případech je možné podat trestní oznámení i telefonicky. Kromě toho lze podat trestní oznámení ještě telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

 

Oznamovatel (ten, co podává trestní oznámení) má právo žádat, aby byl do 1 měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních. Oznamovatel by měl doložit, na jakém základě činí závěr o podezření ze spáchání trestného činu (např. listinné nebo věcné důkazy, specifikace výše škody, rozsah zranění). Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda, morální nebo jiná škoda (poškozený), má také právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jejich částí.

 

Oznamovatel musí být před sepsáním protokolu o trestním oznámení poučen o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, čímž má být zabráněno tomu, aby nebyly podávané bezdůvodné podněty a aby se oznamovatel nesnažil trestním oznámení odklonit podezření z jím spáchané trestné činnosti.

 

Pro trestní oznámení není stanovena forma ani obsah, ale přesto by mělo být trestní oznámení formulováno srozumitelně a stručně, tak aby bylo zřejmé:
•    kdo trestní oznámení podává,
•    podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká (přetočení tachometru),
•    označení místa a času spáchání údajné trestného činu,
•    označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu (je-li znám),
•    označení svědků a dalších důkazů (jsou-li známy).

Za podání trestního oznámení nejsou stanoveny žádné správní ani jiné poplatky.