Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Odvolání proti odebrání invalidního důchodu - vzor ke stažení zdarma

Odvolání proti odebrání invalidního důchodu - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

žaloba

Městský soud v ................
a d r e s a

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková, bytem Vymyšlená 432, 190 00 Praha 9

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 125 08 Praha 5

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o odnětí částečného invalidního důchodu


D V O J M O

Odvolávám se proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 20. 3. 1996 čj. 000 000 000, jímž bylo rozhodnuto o odnětí mého částečného invalidního důchodu, a to z těchto důvodů:

 1. Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře již nejsem ani částečně invalidní. Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem nebyla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

  Důkazy:

  1. Protokol o jednání
  2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 2. Posudkový lékař se zřejmě zabýval otázkou mé částečné invalidity pouze ve vztahu k ust. § 44, odst. 1, zák. č. 155/1995 Sb. Nepřihlédl však k ust. § 44, odst. 2 téhož zákona v návaznosti na ust. části A, odst. 1, písm. g), přílohy č. 4 vyhlášky č. 284/95 Sb., které výslovně uvádí těžkou kyfoskoliozu jako důvod částečné invalidity. Jak vyplývá z lékařské dokumentace, jedná se o postižení, kterým trpím, a to v takovém stupni, který může být podkladem pro kardiopulmonální insuficienci. Kromě toho mám též vrozenou dysplasii pravého kyčelního kloubu.

  Důkazy:

  1. Lékařská dokumentace vedená obvodní lékařkou MUDr. Danou Přikrylovou, Vymyšlená ul., Praha 9
  2. Odborné ortopedické nálezy, vč. RTG
  3. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 3. Posudkový lékař nevzal v úvahu ani tu skutečnost, že se můj stav oproti stavu v roce 1986 nadále zhoršil. Dochází ke zkracování postižené končetiny a omezení její pohyblivosti v takovém stupni, že již nejsem sama schopna nastoupit do tramvaje či autobusu ani z nich bez pomoci vystoupit. Zhoršení mého zdravotního stavu se projevilo i v tom, že na základě rozhodnutí příslušné posudkového lékaře sociálního zabezpečení mi byly od července 1994 přiznány mimořádné výhody III. stupně.

  Důkazy:

  1. Viz sub. 2
  2. Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně
  3. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a bez přihlédnutí k ust. 44, odst. 2, zák. č. 155/95 Sb. v platném znění a příloze č. 4 k vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění. Proto navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne 20. 3. 1993 se ruší. Navrhovatelka je nadále částečně invalidní ve smyslu ust. § 44, odst. 2, zák. č. 155/95 Sb. s přihlédnutím k ust. části A, bodu 1, písm. g) přílohy č. 4 k vyhl. č. 284/95 Sb.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.V Praze dne ................................


....................................................................
Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9