Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru - vzor ke stažení zdarma

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného před 1.1.2011 - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___
Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Název/jméno věřitele

sídloPraha, 1. června 2010

Žádost o předčasné splacené spotřebitelského úvěru

Vážení,

na základě smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru č………. uzavřené mezi mnou jako dlužníkem a spol. …….. jako věřitelem dne …… mi byly poskytnuty finanční prostředky ve výši …… Kč. Tuto částku spolu se smluveným úrokem jsem se zavázal uhradit v ……. (počet) pravidelných měsíčních splátkách ve výši …. Kč.

S ohledem na změnu mojí finanční situace žádám ve smyslu § 11 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru o předčasné splacení celé dlužné částky a ukončení výše specifikované smlouvy o spotřebitelském úvěru ke dni ……. K tomuto dni rovněž žádám o vyčíslení veškerých objektivně vzniklých nákladů, které Vaší společnosti v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru vznikly.S pozdravemPodpis


Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitelský úvěr a jeho problematika je pro smlouvy uzavřené před 1.1.2011 upravena zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Dle tohoto zákona je za spotřebitelský úvěr považováno poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.

Předčasně splatit tento úvěr můžete kdykoli před dobou stanovenou ve smlouvě, ne vždy to ale je výhodné: § 11 totiž mluví o vypořádání se tak, aby z toho „žádný z účastníků smlouvy neměl nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků“, což si samozřejmě úvěrové společnosti vykládají mnohdy značně v neprospěch dlužníka a předčasné splacení navíc zatěžují dalšími poplatky.

1. 1. 2011 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., který přináší spotřebitelům mnoho výhod. Zatímco podle předchozího zákona byly podmínky pro předčasné splacení stanoveny úvěrovou společností víceméně libovolně, v novém zákoně se na tyto případy vztahují přísná pravidla. V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru podle nové úpravy má totiž věřitel nárok pouze na úhradu nutných a objektivně odůvodnitelných nákladů, které mu s předčasným splacením úvěru vznikly. Tyto věřitelovy náklady navíc nesmí přesáhnout částku, kterou by spotřebitel zaplatil na úrocích, pokud by k předčasnému splacení nedošlo. Tato výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.


Jak tento vzor využít?

V žádosti o předčasné splacení spotřebitelského úvěru je vždy nutné dostatečně specifikovat obě smluvní strany především uvedením jejich jména/názvu a sídla/adresy. Dále je nezbytné dostatečně vymezit úvěr, který chcete splatit - k tomu většinou postačí uvedení čísla smlouvy, na základě které byl úvěr poskytnut. V neposlední řadě je rovněž nutné uvést, jakou část ze svého úvěru si přejete jednorázově splatit, zákon totiž dává spotřebiteli možnost splatit jednorázově nejenom celý úvěr, ale i jeho libovolně vysokou část.


Upozornění

Dne 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro předčasné splacení spotřebitelského úvěru vzniklého na základě smlouvy uzavřené od 1.1.2011 platí výhodnější podmínky. Pokud jste tedy smlouvu uzavřeli od 1.1.2011 včetně, můžete využít vzor Oznámení o předčasném splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného od 1.1.2011.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje pouze na úvěry na částku od 5 000 do 1 880 000 Kč, které byly poskytnuty za úplatu a nikoliv pro účely koupě nemovitosti (tzv. hypoteční úvěry). Podrobné vymezení, které úvěry lze tímto způsobem předčasně splatit naleznete v § 2 zákona o spotřebitelském úvěru.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, č. 321/2001 Sb.
Zákon o spotřebitelském úvěru, č. 145/2010 Sb. (účinný až od 1.1.2011)
Zákon o České obchodní inspekci, č. 64/1986 Sb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES


Obecná doporučení

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné datovat a vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení. Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.