Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Smlouvy, dohody, žaloby zdarma Směnná smlouva na nemovitost, dům - vzor zdarma ke stažení

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Směnná smlouva na nemovitost, dům - vzor zdarma ke stažení Email
Neděle, 06. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 23359x

Směnná smlouva na dům - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

  

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

Jméno, příjmení ……………………
rodné číslo ……………………
bytem …………………………………

a

Jméno, příjmení ……………………
rodné číslo ……………………
bytem …………………………………

tuto

 

směnnou smlouvu:

 

I.

 

Manželé………………………prohlašují, že mají ve svém společném jmění budovu č. p. ……………………….postavené na pozemku p. č. ……………………….a pozemek p.č.……………………….., vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro …………………………………kraj, katastrální pracoviště ………………………...na listu vlastnictví č. …………….pro obec………….., katastrální území………………….

 

II.

 

Pan…………………………………prohlašuje, že je výlučným vlastníkem domu č.p. ……………………… postavené na pozemku p. č. ……………………….a pozemek p.č.……………………….., vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro …………………………………kraj, katastrální pracoviště ………………………...na listu vlastnictví č. …………….pro obec………….., katastrální území………………….

III.

 

Touto smlouvou její účastníci směňují nemovitosti uvedené v čl. I. a II. této smlouvy s veškerým příslušenstvím, takže nemovitosti uvedené v čl. I. s veškerým příslušenstvím přijímá do svého výlučného vlastnictví pan…………………………………….a nemovitosti specifikované v čl. II. včetně veškerého příslušenství přijímají do svého společného jmění manželé………………………….

IV.

 

1. Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že nemovitosti uvedené v čl. I. na straně jedné a nemovitosti uvedené v čl. II. na straně druhé mají pro tuto směnu stejnou cenu. Po provedení směny jsou tedy vzájemné závazky účastníků beze zbytku vyrovnány a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou nárok na doplatek ceny směňovaných nemovitostí.

 

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádná práva třetích osob, dluhy ani nejsou předmětem výkonu rozhodnutí.

V.

 

Účastníci prohlašují, že si navzájem nezamlčeli žádné známé skutečnosti o technickém stavu směňovaných nemovitostí, o nichž v době prodeje nemovitosti věděli nebo vědět museli a že se řádně seznámili se současným stavem nabývaných nemovitostí a v tomto stavu je bez dalších připomínek a podmínek přijímají.

VI.

 

Nabyvatelé se stanou vlastníky směňovaných nemovitostí vkladem jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí se smluvní strany zavazují zaplatit příslušnému finančnímu úřadu každá jednou polovinou.

VII.

 

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se účastníci smlouvy zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení rozhodovaným dle zásad spravedlnosti před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že měli a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení před podpisem této smlouvy, jakož i s jeho Poplatkovým řádem a také tak učinili a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.

VIII.

 

1. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli a že jsou s jejím obsahem srozuměni. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

2. Tato smlouva se pořizuje v osmi stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom a ostatní budou podány jako přílohy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

 

V …………………… dne ………………………………

Podpisy:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny