Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb (pevná linka, mobilní telefon) - vzor

Reklamace telekomunikačních služeb (pevná linka, mobilní telefon) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___

Moje jméno
Moje adresa
Můj telefon
Můj e-mail


Název telekomunikační společnosti
Adresa telekomunikační společnostiV .......... dne ..............


Věc: Reklamace telekomunikační služby


Vážení,


dne10. července 2009jsem obdržel od vaší společnosti vyúčtování pevné telefonní linky za období červen 2009. Byl zde uveden poplatek za využití linek se zvýšeným tarifem ve výši 912 Kčvč. DPH. Při volání na vaší informační linku jsem se dozvěděl, že jsem měl dne 19. června 2009patnáctkrát volat na číslo 900 123456. Protože  v období od 13. do 25. června 2009 jsem byl na dovolené a nikdo jiný neměl k telefonní lince přístup, je vyloučeno, že by hovory na mé lince vznikly.

Proto nyní v zákonné lhůtě uplatňuji tuto reklamaci výše vyúčtování a požaduji vrácení částky 912 Kčzaplacené automatickým inkasem zpět na můj účet 123456789/0900do jednoho měsíce.Předem děkuji za kladné vyřízení


..............................................

(vlastnoruční podpis)


Přílohy:
Kopie vyúčtování ze dne 5. července 2009


Pro jakou situaci je tento vzor vhodný?

Podobně jako při nákupu výrobků, tak i při nákupu služeb, včetně těch telekomunikačních můžete uplatnit reklamaci. Obvykle se týká kvality poskytované služby či výše vyúčtování. Pokud se tedy setkáte u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize, poskytovatele internetového připojení či jiné telekomunikační služby s takovýmto problémem, reklamujte.

V případě uznání reklamace je operátor povinen vám nejpozději do jednoho měsíce vrátit částku uhrazenou navíc a v případě závady na telekomunikační službě tuto závadu odstranit a přiměřeným způsobem snížit její cenu.


Jak tento vzor využít?

Podle zákona je provozovatel telekomunikační služby povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne chybného poskytnutí služby či obdržení vyúčtování. V uvedené lhůtě musí telekomunikační operátor vaši reklamaci obdržet.


Upozornění

Operátoři své zákazníky často nabádají k reklamacím prostřednictvím telefonní linky. I spotřebitelé mají tento operativní způsob v oblibě. Problém však nastává v případě, že operátor reklamaci neřeší vůbec či pouze formálně. Spotřebitel pak obvykle není schopen prokázat, co bylo obsahem reklamace, a často ani přesně neví, kdy ji uplatnil. V takové situaci je pak obtížné se odvolávat či prosazovat vaše práva dále. Doporučujeme proto uplatnění písemnou formou či alespoň prostřednictvím internetového formuláře, kdy si předem zkopírujete odesílaný obsah a z následující stránky potvrzení přijetí.

Samotné podání reklamace samo o sobě ještě není důvodem k nezaplacení. Proto je vhodné zejména v případech, kdy reklamace směřuje proti výši vyúčtování, se pokusit domluvit s operátorem na tom, že nejprve uhradíte část vyúčtované ceny, se kterou souhlasíte a zbytek až případně po vyřešení reklamace. Pokud se takováto dohoda nepodaří, je možné o totéž zažádat i prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, jehož vyjádření je pak závazné i pro operátora.

V případě, že poskytovatel telekomunikační služby vaši reklamaci zamítne, máte možnost se obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace.


Související dokumenty:

Zákon o elektronických komunikacích, č. 127/2005 Sb. (§ 63, § 64)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci.

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu.

Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu, je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.