Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Reklamace připojení k internetu - vzor ke stažení zdarma

Reklamace připojení k internetu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Reklamace připojení k internetu
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název společnosti
IČ společnosti
Adresa společnostiPraha, 1. června 2010

Reklamace služby elektronických komunikací

Dne ……….. jsem uzavřel s Vaší společností smlouvu o internetovém mobilním připojení (bližší označení smlouvy či služby - tarif) a spolu s ní jsem převzal i modem (označení typu modemu). Po několika neúspěšných pokusech o připojení se s přiděleným jménem a heslem jsem kontaktoval Vašeho operátora, který mi sdělil, že přidělené jméno a heslo bylo zablokováno z důvodu pokusu cizího subjektu o nabourání sítě a zneužití identifikačních údajů jiných účastníků. Současně slíbíl, že bezprostředně obdržím nové přihlašovací údaje. Ani tyto ovšem nevedly ke zprovoznění služby. I přes opakované stížnosti na nefunkčnost služby jsem obdržel od Vaší společnosti vyúčtování poskytované služby (číslo vyúčtování ……..) za období červen 2010 s vyúčtováním internetového mobilního připojení v plné výši.
Proto nyní v souladu s § 64 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, uplatňuji tuto reklamaci a žádám o plné zprovoznění výše uvedené služby a současně o snížení ceny předmětného vyúčtování o ….. Kč.


Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie vyúčtování ze dne ………………..Kdy je tento vzor vhodný?

Podobně jako při nákupu výrobků, tak i při nákupu služeb, včetně těch telekomunikačních můžete uplatnit reklamaci. Nejčastěji se týká výše vyúčtování, ale může souviset i s kvalitou služby. Pokud se tedy setkáte u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize, poskytovatele internetového připojení či jiné služby elektronických komunikací s takovýmto problémem, reklamujte.

V případě uznání reklamace je operátor povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s vámi zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Nedomůžete se ale náhrady škody vzniklé v důsledku přerušení služby, neboť takovou povinnost operátorovi zákon neukládá.


Jak tento vzor využít?

Podle zákona je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. V uvedené lhůtě musí poskytovatel služby vaši reklamaci obdržet. Operátor je povinen reklamaci vyřídit do 1 měsíce, je-li nutná součinnost zahraničního operátora, pak platí lhůta dvouměsíční.


Upozornění

Operátoři své zákazníky často nabádají k reklamacím prostřednictvím telefonní linky. I spotřebitelé mají tento operativní způsob v oblibě. Problém však nastává v případě, že operátor reklamaci neřeší vůbec či pouze formálně. Spotřebitel pak obvykle není schopen prokázat, co bylo obsahem reklamace, a často ani přesně neví, kdy ji uplatnil. V takové situaci je pak obtížné se odvolávat či prosazovat svá práva dále. Doporučujeme proto uplatnění písemnou formou či alespoň prostřednictvím internetového formuláře, kdy si předem zkopírujete odesílaný obsah a z následující stránky potvrzení přijetí.

Podání reklamace nemá odkladný účinek. Je ale možné pokusit se o individuální dohodu s operátorem, a to zejména v případech, kdy reklamace souvisí i s výší vyúčtování. Dohoda je pak možná na zaplacení nesporné části vyúčtované ceny. Rovněž je možné podat žádost na Český telekomunikační úřad, aby rozhodl, že podání reklamace odkladný účinek má. Toto vyjádření je pak závazné i pro operátora.

V případě, že poskytovatel služby elektronických komunikací vaši reklamaci zamítne, máte možnost se obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o elektronických komunikacích, č. 127/2005 Sb. (§ 63, § 64)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.