Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru - vzor ke stažení zdarma

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru


Moje jméno a příjmení


Moje adresa


Můj telefon a e-mail


Jméno a příjmení věřitele (či název firmy)


IČ věřitele


Adresa věřitele


Praha, 20. března 2011

 


Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru


Vážení,

dne ….. jsem se zástupcem Vaší společnosti panem … uzavřel smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru s číslem …, kterou mi jako dlužníkovi byly Vámi jako věřitelem …. poskytnuty finanční prostředky ve výši …… Kč …..

Vzhledem k tomu, že jsem uzavřenou smlouvu shledal nevýhodnou, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 11, odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od výše uvedené smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru tímto odstupuji.

Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání tohoto odstoupení Vám zaplatím jistinu a úrok ve výši, na kterou by Vám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, tedy v celkové částce ……,- Kč (slovy … korun českých). To vše na číslo účtu …, který máte pro tyto účely uvedený ve smlouvě a variabilním symbolem …. Zároveň Vás žádám o potvrzení splacení všech závazků vůči Vaší společnosti z výše uvedené úvěrové smlouvy ke dni ...


S pozdravem


..............................................


(vlastnoruční podpis)

 


Přílohy:


Kopie úvěrové smlouvy

 

 


 

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru, pod který spadá i leasing, a v zákonné lhůtě se rozhodne od ní odstoupit. Pokud se jedná o tzv. vázaný úvěr (vysvětleno níže) a spotřebitel by chtěl zároveň odstoupit i od hlavní, většinou kupní smlouvy, odkazujeme na vzor Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím nebo při podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěru.
V případě, že smlouva neobsahuje všechny povinné náležitosti dle § 6, odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru může odstoupit taktéž, měl by ale zvážit, zda se mu spíše nevyplatí tyto nedostatky namítat, neboť tato smlouva se považuje od počátku za úročenou ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou. Ujednání o jiných platbách v tomto případě jsou neplatná.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona můžete odstoupit od smlouvy o úvěru, a to pokud nejpozději 14. den po jejím uzavření odešlete písemné odstoupení věřiteli. O tom a dalším byste měli být ve smlouvě řádně informováni, jinak lhůta pro odstoupení neskončí dřív než 14 dnů po dodatečném poskytnutí povinných informací.

V případě tohoto odstoupení jste povinni nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu (půjčený finanční obnos bez úroků) a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

 

Upozornění

Modifikované pravidlo platí pro zánik úvěrové smlouvy, kterou uzavřete přímo za účelem financování konkrétního zboží či služeb zpravidla ve stejnou chvíli jako kupní smlouvu (nákup na splátky, nákup na předváděcích akcích aj.), tzv. vázaný spotřebitelský úvěr.

 

Vázaným spotřebitelským úvěrem je takový úvěr:

- který poskytuje přímo prodejce, nebo
- který vznikl na základě úvěrové smlouvy, která výslovně obsahuje uvedení konkrétního zboží či služeb, nebo
- jehož věřitel využije služeb prodávajícího nebo poskytovatele služeb v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.
Tato smlouva zaniká automaticky odstoupením od (zpravidla kupní) smlouvy, na kterou je vázána. Jako spotřebitel máte povinnost ohledně tohoto odstoupení informovat svého věřitele.
To však nevylučuje odstoupení podle tohoto vzoru ani v případě vázaného úvěru zvlášť bez ohledu na osud hlavní smlouvy.

 

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník (§ 48, § 451)

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru o změně některých zákonů (§ 6, § 8, § 11, příloha č. 3)

 

Obecná doporučení

 

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.