Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Zvýšení výživného - vzor ke stažení zdarma online

Návrh na zvýšení výživného k soudu - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online
___
___

Okresní soud v .........

(přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

Matka : Jméno Příjmení, narozená dne ..........., trvalé bydliště : přesná adresa

Otec : Jméno Příjmení, narozený dne ..........., trvalé bydliště : přesná adresa

Nezletilý : Jméno Příjmení, narozený dne ..........., trvalé bydliště : přesná adresa

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného nezletilého dítěte

(dle §85 zákona o rodině)

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

I.


Dne ........... nabylo právní moci rozhodnutí Okresního soudu v .........., č.j. .................., kterým bylo naše manželství rozvedeno. Nezletilé dítě Jméno, nar. ..........., které se z manželství narodilo, bylo pro dobu po rozvodu svěřeno do výchovy matce . Otci byla uložena povinnost přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši ...... Kč měsíčně.

Důkaz : výslech účastníků
spis Okresního soudu v ............... č.j. .................
rodný list nezletilého

II.


Výživné, které bylo otci stanoveno v době rozvodu činí ............ Kč měsíčně. Bylo stanoveno v době, kdy nezletilý navštěvoval základní školu a měl běžné zájmy odpovídající jeho tehdejšímu věku. Nezletilý v současné době studuje na výběrovém gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků. Jeho potřeby se výrazně změnily. Vzhledem k výuce je třeba kupovat drahé učební pomůcky a literaturu. Stejně tak mimoškolní aktivity nezletilého se značně rozrostly. Pravidelně se věnuje .............., dále ............ a rekreačně se věnuje ......... Pracuji jako ........... s průměrným měsíčním výdělkem .......,- Kč, žiji s nezletilým sama a sama hradím veškeré náklady. Žádnou jinou vyživovací povinnost nemám. Přesná výše příjmu otce nezletilého mi není známa, ovšem je nepochybně vyšší než byla v době, kdy bylo výživné určeno. Soudím tak z toho, že podniká, pořídil si nové auto, dům a letos jel na třítýdenní zahraniční dovolenou. Jinou vyživovací povinnost než k nezletilému nemá.

Důkaz : výslech účastníků
potvrzení o příjmech účastníků
daňová přiznání otce

III.


Vzhledem k tomu, že otec odmítá přispívat na výživu nezletilého vyšší částkou, navrhuji, aby soud vynesl tento

rozsudek

Rozsudek Okresního soudu v ..... č.j. ............ ze dne ................, kterým byla otci stanovena vyživovací povinnost k nezletilému Jméno Příjmení, nar. ....... ve výši ...........Kč měsíčně se mění tak, že toto výživné se zvyšuje na částku ....... Kč měsíčně splatnou vždy do 15. dne v měsíci předem k rukám matky, a to s účinností od ......... Nedoplatek na výživném musí otec uhradit k rukám matky do dvou měsíců od právní moci tohoto rozsudku.

 

V obci dne ..........

Jméno Příjmení žalobce

...........podpis............STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

 

Řízení je osvobozeno od soudních poplatků, místně příslušný je okresní soud dle místa bydliště nezletilého dítěte.