Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Žaloba, žádost, návrh na snížení výživného - vzor ke stažení

Žaloba, žádost, návrh na snížení výživného - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Okresnímu soudu v........................
(přesná adresa soudu dostupná na www.justice.cz)

Ke sp. zn. .....................


Matka: ...........................(jméno a příjmení)
           narozena ...........................
           bytem ................................

Otec: ...........................(jméno a příjmení)
        narozen ...........................
        bytem ................................             návrh otce na snížení výživného

pro

nezl.  ............... , nar. ........................, bytem ..............Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Rozsudkem Okresního soudu v ............... ze dne ................... , čj. .........-.. byl nezletilý .........svěřen do výchovy matky a otci bylo uloženo přispívat na jeho výživu částkou ........... Kč měsíčně.

Důkaz:  shora uvedený rozsudek


II.

Výživné bylo stanoveno v době, kdy ani otec ani matka neměla jinou vyživovací povinnost. Tato situace se dne na mé straně změnila, neboť se mi dne ................ narodil z druhého manželství syn Ondřej. Na mé straně také došlo k podstatné změně příjmů. Zatímco v době rozhodování o výživném na nezletilého ......... jsem dosahoval průměrného příjmu ........... Kč, nyní jsem bez zaměstnání a od .............. jsem registrován v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce v ................. . Je mi vyplácena podpora v nezaměstnanosti ve výši ............. Kč a s ohledem na to, že má současná manželka je na mateřské dovolené, nedosahuje příjem naší rodiny částek životního minima, je navíc naše rodina doplácena sociálními dávka od MěÚ ........... .

Do této situace jsem se nedostal vlastní vinou, protože ke ztrátě zaměstnání došlo tím, že můj zaměstnavatel zkrachoval a firma je v konkurzním řízení. Navíc jsem utrpěl vážný úraz a změnil se můj zdravotní stav natolik, že má ztíženou možnost při hledání nového pracovního uplatnění. Byl jsem uznán osobou se změněnou pracovní schopností.

S ohledem na tyto skutečnosti nemohu dostát uložené vyživovací povinnosti.

Důkaz: výslech rodičů nezletilého
zprávy o příjmech rodičů
rodným listem nezl. Ondřeje
doklad od lékaře o zdravotním stavu otce
III.

Vzhledem ke změně poměrů a schopnostem plnit stanovené výživné  navrhuji, aby soud vydal tento:  

r  o  z  s  u  d  e  k

Výživné stanovené otci na nezl. ............. rozsudkem Okresního soudu v ............ ze dne .......... čj. ...............-..  částkou ...........Kč měsíčně se počínaje dnem ..................... snižuje  na částku ................Kč měsíčně, kterou je otec povinen platit k rukám matky  vždy do 10. dne v měsíci předem.


V ...........dne ......................

.............................................
jméno a příjmení

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

Řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Návrh je třeba podat u toho okresního (obvodního) soudu, který vede spis péče o nezletilého.
Soud není vázán návrhem ohledně požadované částky ani ohledně doby, od které má být výživné změněno. Změna výživného je přípustná od doby, kdy se podstatně a trvale změnily poměry, z nichž vycházelo předchozí rozhodnutí. Řízení o snížení výživného pro nezl. dítě může být soudem zahájeno i bez návrhu. Spotřebované výživné za dobu minulou se nevrací.