Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Předmanželská majetková smlouva, dohoda - vzor ke stažení, informace

Předmanželská majetková smlouva, dohoda -  vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Náležitosti smlouvy, dohody a informace

___

___ 

 

!!!SMLOUVA MUSÍ MÍT FORMU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!!!

 

Předmanželská smlouva

vzor ke stažení

Jméno a příjmení .......................

datum narození..........................

bytem ....................................

 

a

 

Jméno a příjmení .......................

datum narození..........................

bytem ....................................

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu budoucího společného jmění manželů

 

I.

 

Účastnici této smlouvu plánují uzavřít dne ......................... manželství. V souvislosti s tím, se účastníci této smlouvy dohodli na zúžení rozsahu jejich budoucího společného jmění manželů, a to až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

 

II.


Účastníci této smlouvy se dohodli na úpravě svých budoucích majetkových vztahů v manželství tak, že předmětem výlučného vlastnictví každého z nich budou:

Příjmy z podnikatelské činnosti každého z účastníků, kterými se rozumí:

 • příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z účastníků na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění
 • příjmy představující podíl na zisku ze sdružení, jehož se účastní pouze jeden z účastníků
 • příjmy představující podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství, kde jako tichý společník vystupuje pouze jeden z účastníků
 • příjmy představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti, nebo člena družstva

Movité věci nabyté některým z účastníků pro potřeby výše uvedené podnikatelské činnosti
Movité věci získané z příjmů plynoucích z podnikatelské činnosti
Nemovité věci získané z příjmů plynoucích z podnikatelské činnosti

 

III.


Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat jen tehdy, jestliže je ji tato smlouva známa.

 

V .....................dne ...................


podpisy účastníků

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


Společné jmění manželů

V manželství může být majetek ve vlastnictví jednoho z manželů  (tzv. výlučné vlastnictví) nebo v jejich vlastnictví společném (společné jmění manželů). Až do roku 1998 se hovořilo o tzv. bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, dnes máme společné jmění manželů. V občanském zákoníku lze nalézt, co do SJM patří a co nikoliv.


Společné jmění manželů (§ 143 an. OZ) je tvořeno:

 • movitým i nemovitým majetkem nabytým některým z manželů nebo oběma společně v době trvání manželství s výjimkou majetku, který měl jeden z manželů ve vlastnictví již před uzavřením manželství, majetku vydaného mu v rámci restitucí nebo který získal dědictvím nebo darem, dále věcí sloužících osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů a majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví.
 • závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Společné jmění manželů: jedná se o majetek, který manželé nabyli až při společném soužití v manželství. To znamená, že věci nabyté před manželstvím, nejsou po sňatku automaticky nárokovány druhým partnerem.

 

Rozsah společného jmění manželů lze smlouvou rozšířit či zúžit nebo se dohodnout na jeho správě. Lze ji uzavřít v době trvání manželství nebo už před jeho vznikem, kdy snoubenci v tzv. předmanželské smlouvě upraví své budoucí majetkové poměry a určí třeba i způsob vypořádání majetku v případě rozvodu. Smlouvu může připravit advokát, ale sepsat ji musí notář formou notářského zápisu.

Obsah smlouvy je v podstatě omezen pouze tím, že nesmí být v rozporu se zákonem o rodině a dalšími souvisejícími právními předpisy. Nemůže tak například společné jmění manželů zcela zrušit (lze jej zúžit až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti). Podmínkou platnosti smlouvy je, aby její obsah nejen neodporoval zákonu, ale ani jej neobcházel, nepříčil se dobrým mravům a právní úkon byl učiněn "svobodně, vážně, určitě a srozumitelně". Uzavřenou smlouvu lze kdykoliv v budoucnu opět formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou.

 

Někdy však jen notářský zápis nestačí. V případě nemovitého majetku nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Zejména podnikatelé by také neměli zapomenout na to, že odvolávat se na majetkovou smlouvu při řešení závazků mohou jen tehdy, pokud o její existenci i obsahu byl věřitel prokazatelně informován už při vzniku závazku. Určitě tedy například nelze až při vzniku problémů převést na jednoho z manželů majetek a na druhého dluhy.

 

Uzavřením předmanželské smlouvy se snoubence zavazují, že pokud dojde k rozvodu, nebo v jiném případě, nebudou nárokovat jmění druhého manžela. Všechny důvody a vše ostatní je otázkou dohody mezi notářem a snoubenci. Lze smlouvu upravit i tak, že manželé vlastně nikdy nebudou mít žádný společný majetek (krom běžného vybavení domácnosti) a v případném rozvodovém řízení si každý odnese svůj majetek. Na způsobu dokazování by se měli taktéž předem dohodnout, aby nemohly vzniknout případné komplikace.

 

Předmanželská smlouva (neboli notářský zápis) musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat tyto údaje:

 1. Místo, den, měsíc a rok úkonu
 2. Jméno, příjmení a sídlo notáře
 3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
 4. Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
 5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků
 6. Obsah úkonu
 7. Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
 9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Kolik za takový zápis zaplatím? Záleží na obsahu, délce a vymezení smlouvy. Ceny se pohybují okolo dvou až šesti tisíc. Platnost tato smlouva nabývá až po uzavření manželství, případně vkladem do katastru nemovitostí, je-li předmětem nemovitost.