Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___
___

 

Návrh prarodiče na svěření dítěte do péče jiné osoby   

 


Okresní soud v............
..........................
..........................

 

Navrhovatel:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

Nezletilý:    ................nar. .................. bytem .........................., zastoupený ustanoveným opatrovníkem .............................................................

 

 

Rodiče nezletilého:

Matka:     ................nar. .................. bytem .........................., zemřela dne ........................

Otec:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

 


Návrh prarodiče na svěření nezletilého .......................... nar. .............................., bytem ................................. do péče jiné osoby

 

 

 

 

 

Přílohy
Kopie rodného listu nezletilého  ..............
Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

Zpráva OSPOD

Kopie úmrtního listu matky

Zpráva  o příjmech navrhovatelky

 

 

 


I.

 

Manželství rodičů nezletilého ..................., nar. ............. bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v .............ze dne ............... č.j. ...................., jenž nabyl právní moci dne ....... Pro tento případ bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v .............. ze dne ........... č.j. ..............., o svěření nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu do výlučné péče matky a otci bylo stanoveno výživné ve výši .................... Kč měsíčně.


Důkaz:
Rodný list nezletilého ..............
Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci


II.


Jsem babičkou nezletilého z matčiny strany. Po rozvodu rodičů v roce .......... se nezletilý spolu s matkou nastěhoval do mého bytu v rodinném domku, kde žije doposud. Otec nezletilého se znovu oženil a o nezletilého přestal projevovat zájem. Nestýká se s ním více jak 3 roky a vyživovací povinnost stanovenou mu soudem řádně neplní. Matce jsem s péčí o nezletilého často pomáhala a podílela jsem se na jeho výchově z důvodu pracovního vytížení a následně vážného onemocnění matky.

 

Důkaz:
Výslech navrhovatelky a otce nezletilého
Zpráva OSPOD


III.

 

Dne ............... matka podlehla svému vážnému onemocnění a od té doby se starám o nezletilého ..................... výhradně sama. Nezletilý je na mne zvyklý, mám s ním velmi pěkný citový vztah, respektuje mne jako vychovatelku a po smrti matky se na mě i více citově upnul. Ve škole prospívá a na prostředí, ve kterém doposud žil si dobře zvykl.
Otec nezletilého platí výživné k mým rukám velmi nepravidelně a často až po mých upomínkách. Výše jeho současného příjmu mi není známa. Já jsem v současné době ve starobním důchodě a můj zdravotní stav je dobrý. Rovněž nezletilý je zdraví a v souvislosti s jeho zdravotním stavem nejsou spojeny žádné zvýšené náklady. Nezletilý má běžné potřeby dítěte jeho věku.
Protože otec nejeví o nezletilého žádný zájem, předpokládám, že bude s mým návrhem souhlasit.


Důkaz:
Úmrtní list matky
Zpráva  o příjmech navrhovatelky
Zprávu o příjmech otce, nechť si vyžádá soud

 

IV.

 

Vzhledem k tomu, že otec o nezletilého nejeví žádný zájem, mám s ohledem na uvedené skutečnosti za to, že jsem schopna péči o nezletilého sama zajišťovat i nadále a navrhuji, aby soud vydal následující:


r  o  z  s  u  d  e  k

 

 

I.    Nezl. ......................................., nar. .........................., se svěřuje do péče své babičky …......................................, nar. ......................., bytem .........................................., která je oprávněna a povinna zajistit řádnou a osobní péči o nezletilého, zastupovat a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech, když v jiných než běžných záležitostech je povinna vyžádat si souhlas rodičů.


II.    Otec nezletilého ....................., nar. ................, bytem ............................... je povinen přispívat na výživu nezl. ..…………………. částkou ………………… Kč měsíčně, splatnou vždy k ……..…… dni v měsíci předem, k rukám …………………………...….. (osoby, které je dítě svěřeno) a to ode dne moci výroku rozsudku o svěření dítěte do péče jiné osoby. Dlužné výživné za období od ................... od ................... v celkové částce ................ Kč je otec nezletilé .............. povinen uhradit k rukám .................................(osoby, které je dítě svěřeno) a to do tří dnů od právní moci rozsudku o svěření dítěte do péče jiné osoby.


III.    Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V ............ dne ..............

 

 

.................................
(podpis navrhovatelky)

 


 

Informace o vzoru

Místně příslušným v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé je dle ust. § 467 zákona o zvláštních řízeních soudních obecný soud nezletilého dítěte dle místa pobytu. Není-li takový soud znám nebo nemůže včas zakročit, protože nezletilé dítě se zdržuje jinde, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje a poté celou věc postoupí soudu příslušnému.

 

Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Soudní poplatek za návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby se neplatí, neboť řízení ve věcech péče soudu o nezletilé jsou od soudního poplatku osvobozeny.

 


 

 

Svěření dítěte do péče jiné osoby

 

Jedná se o institut náhradní rodinné péče, jehož účelem je zejména výkon osobní péče o dítě člověkem odlišným od rodiče nebo poručníka či pěstouna, jestliže tato péče nemůže být z objektivních nebo subjektivních důvodů vykonávána rodiči popřípadě poručníkem. Tato náhradní rodinná péče je možná pouze u nezletilého dítěte a to po dobu, po kterou rodiče dítěte neumí, nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně pečovat.

Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby dává přednost osobám příbuzným nebo dítěti blízkým před jinými osobami. Hlavním důvodem je, že osoby blízké či příbuzné dítě osobně znají, většinou už od jeho narození a dítě je na tyto osoby zvyklé a má s nimi dobrý vztah. Soud při rozhodování sleduje a respektuje zájem dítěte, které má právo vyjádřit svůj názor. Svěření dítěte do péče jiné osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani péči, která předchází osvojení. S ohledem na podstatu této služby, není tato služba financována ze státního rozpočtu, ale rodičům zůstává vyživovací povinnost k dítěti.

Soud v rozhodnutí o svěření dítěte třetí osobě zároveň stanoví i výši výživného pro dítě, které budou jeho rodiče hradit pečující osobě. Rozsah výživného je stanoven s ohledem na možnosti rodičů, jejich schopnosti a majetkové poměry. Soud dále může rozhodnout o způsobu hospodaření s výživným a to vždy v zájmu dítěte, dle jeho potřeb a v souladu s jeho zájmy. Soud má dokonce oprávnění určit jaká část z výživného bude určena ke spotřebě a jaká část výživného bude dítěti spořena. Vždy však záleží na konkrétních potřebách dítěte (např. zvýšené nároky na dietu či léky, zdravotní pomůcky, školné, zájmové činnosti atd.). NOZ dává v souvislosti s výživným aktivní legitimaci pečující osobě k vymáhání neplaceného výživného přímo po rodičích.

Pečující osobou se může stát pouze člověk, který skýtá záruky, že bude o dítě řádně pečovat a že jeho péče bude dítěti ku prospěchu. Zájemce o svěření dítěte do péče musí být bezúhonný a morálně způsobilý. Zároveň musí mít obvyklé bydliště na území ČR a se svěřením dítěte do osobní péče musí souhlasit.
Soud v rozsudku o svěření dítěte může vymezit pečující osobě její práva a povinnosti. Zpravidla soud stanoví pečující osobě povinnost o dítě osobně pečovat, zastupovat je v běžných věcech, spravovat záležitosti dítěte v běžných věcech. Neučiní-li tak použije se podpůrně pro tyto případy ustanovení o pěstounské péče. Rodiče dítěte však i nadále zůstávají zákonnými zástupci svého dítěte, mají právo se s ním stýkat a také právo požadovat své dítě zpět do své péče. Pečující osoba nemá vyživovací povinnost vůči dítěti.

Péče o dítě zaniká dosažením jeho zletilosti nebo úmrtím dítěte. Soudem ustanovenou péči lze zrušit ze závažných důvodů a to i bez návrhu. Na návrh pečující osoby zruší soud svěření dítěte do péče vždy.

Dřívější zákon o rodině upravoval možnost svěření dítěte do společné výchovy manželů nebo jen jednoho manžela, souhlasil-li s tím druhý z manželů. NOZ již tuto možnost do svého ustanovení nezakomplementoval. Z tohoto důvodu lze usuzovat, že je možné pouze svěřit dítě do péče jedné osoby.

Svěření dítěte do péče jiné osoby musí mít přednost před péčí nerodinnou, zajišťovanou v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu. Tento institut slouží pro dočasné umístění dítěte do péče jiné osoby, z důvodů na straně rodičů, které jsou spíše krátkodobého či přechodného rázu. Zároveň je tu naděje, že se dítě opět vrátí do své přirozené rodiny, tedy do péče rodičů nebo alespoň některého z rodičů. Tento institut je koncipován tak, aby byly i nadále zachovány vazby na rodiče dítěte a mohlo dojít k navrácení dítěte opět do péče rodičů. V případě, že není možné stanovit výživné v odpovídající výši rodičům ani prarodičům, nelze tento typ péče aplikovat a zpravidla se přistupuje k svěření dítěte do pěstounské péče.

Zpráva  o příjmech navrhovatelky