Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Návrh na rozvod manželství (sporný rozvod) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na rozvod manželství (sporný rozvod) - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

 

Návrh na rozvod manželství  - sporný rozvod

 

Okresní soud v ......................
..........................................
.........................................

 

 

 

 

Žalobce:    ................................, narozena ....................., bytem ...........................

 


Žalovaný:    ...................................., narozen ................, bytem ..............................

 

 

 

 

 


Návrh na rozvod manželství dle ust. § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


D v o j m o

 

 

 

 

                         Soudní poplatek je uhrazen vylepením kolkových známek v hodnotě 2.000,- Kč na originále tohoto návrhu

 

 

 

 


Přílohy
Kopie oddacího listu
Kolek 2000,- Kč vylepen na návrhu

 


I.


Naše manželství bylo uzavřeno dne ............. před .................úřadem v ................, okres............... U obou se jedná o první manželství. Oba máme české státní občanství a naše poslední společné bydliště bylo na adrese .........................., okres ................... Z manželství se narodily 2 děti, a to nezl. dcera .............., nar. ....... a nezl. syn ........., nar. ...................

 

Současně s tímto návrhem byl dnešního dne u zdejšího soudu podán i návrh na schválení dohody o úpravě péče a výživy k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.

 

Místní příslušnost soudu odvozujeme dle ust. § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, od posledního společného bydliště.

 

Důkaz:
oddací list
výslech účastníků


II.


Manželství jsme uzavírali po krátké známosti. Zpočátku bylo naše manželství spokojené, postupně ovšem začaly narůstat problémy ve vzájemné komunikaci, až došlo k úplnému odcizení mezi námi. Každý z nás má jiné představy o rodině a způsobu péče o naše nezletilé děti.

 

Důkaz:
výslech účastníků


III.


Naše manželství považuji již za pouze formální svazek dvou lidí, kteří k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Naše manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze již očekávat jeho obnovení.


IV.


S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal tento


r o z s u d e k:


I.     Manželství paní ..................., rozené ....................., narozené ...................., bytem ..................., a pana  .................., narozeného ................., bytem ....................., které bylo uzavřené dne ........................ před ............................ se rozvádí.


II.     Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

 
V ............ dne ...........

 

 

............................
navrhovatelka


________________________________________

Návrh na rozvod manželství společně s jeho přílohami je třeba soudu poslat doporučeně nebo na dodejku, abyste měli doklad o doručení. Rozhodnete-li se návrh doručit osobně, nechte si na jednom vyhotovení na podatelně potvrdit jeho přijetí. Adresu místně příslušného soudu naleznete na těchto stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx


Rozvod manželství představuje nejčastější způsob zániku manželství za života manželů. Základním a jediným rozvodovým důvodem zůstává tzv. kvalifikovaný rozvrat – tedy manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Další podmínkou, týkající se manželů, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, je, že před rozvodem musí být upraveny v samostatném opatrvonickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.


Nový občanský zákoník upravuje tři typy rozvodu manželství:

 

1)    rozvod se zjišťováním příčin rozvratu – u něhož soud zkoumá příčiny rozvratu manželství, přičemž oba manžele vyslechne. Soud zde musí mít kvalifikovaný rozvrat manželství za prokázaný. Soud se v tomto případě zabývá v odůvodnění vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod příčinami rozvratu manželství.
Tento rozvod využijí manželé, kteří se chtějí rozvést, ale z určitých důvodů nejsou schopni či ochotni splnit předpoklady pro tzv. smluvený rozvod dle ust. § 757 NOZ.


2)    Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu - dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství. Kvalifikovaný rozvrat manželství se u tohoto typu rozvodu předpokládá a nemusí být v řízení dokazován.

 

Manželé musí splnit tyto podmínky:  
a)    manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
b)    manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství,
c)    manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.

 

Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.


Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.


3)    Ztížený rozvod neboli rozvod s tvrdostní klauzulí (§ ust. 755 odst. 2 NOZ) – tento typ rozvodu se vyskytuje minimálně a podmínky pro jeho naplnění jsou velmi přísné. Po dobu prvních tří let odluky manželů, soud manželství nerozvede, přestože je rozvráceno jedná-li se o některý z těchto případů:


a)    byl-li rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabyl plné svéprávnosti
b)    byl-li rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství (např. vážný zdravotní stav manžela, manželka se starala o děti a o domácnost na úkor své kariéry) 

 

Nežijí-li manželé spolu po dobu delší než tří let a je naplněn základní předpoklad – soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, soud manželství rozveden bez ohledu na existenci některého z případu tvrdostní klauzule