Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezl. dítěti po rozvodu (výlučná péče) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Dohoda rodičů o úpravě péče, výživy a styku s nezletilým dítětem, výlučná péče, alimenty - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

 

Dohoda rodičů o úpravě rodičovské
odpovědnosti a styku po rozvodu manželství
vzor

vzor


Okresní soud v............
..........................
..........................

 

 

 

Matka:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

Otec:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

Nezletilý:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

 


Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilému synovi ............................... nar. .............................., bytem ................................. pro dobu po rozvodu manželství

 

 

 Přílohy
Kopie rodného listu nezletilého ...............................
Kopie oddacího listu rodičů

 

 

 

I.


Z manželství, které jsme uzavřeli dne ......... před ......................... se narodil dne ................ nezletilý ................ bytem ..................

 

Rozhodli jsme se naše čtyřleté manželství ukončit a současně s tímto podáním jsme shora uvedenému soudu podali i návrh na rozvod manželství podle ust. § 757 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník.

 

Důkaz:
Kopie oddacího listu
Kopie rodného listu nezletilého

 

II.


Naše manželství je již pouze formálním svazkem dvou lidí, kteří k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Otec nezletilého .............. se v lednu 2014 odstěhoval ze společné domácnosti, neboť jsme si již delší dobu nerozuměli. Vzniklou situaci jsme se oba po předchozí dohodě rozhodli řešit rozvodem manželství.

 

Oba máme k nezletilému synovi silnou citovou vazbu a chtěli bychom se podílet na péči o syna ................... v době po rozvodu našeho manželství.

 

Pro dobu po rozvodu jsme se dohodli na úpravě poměrů k nezletilému .............., a to v tom smyslu, že nezletilý syn bude svěřen do péče matky a otec bude na jeho výživu přispívat částkou .............,- Kč.

 

Matka je v současné době nezaměstnaná a nemá žádný příjem. Otec je zaměstnán u společnosti ............................................, jeho měsíční hrubý příjem činí cca ...............................


Otec má právo se s nezletilým synem stýkat a trávit s ním čas, má právo se se synem stýkat dle předchozí domluvy rodičů, minimálně každý sudý víkend v roce vždy od soboty do neděle. Dále má otec právo trávit se svým synem dovolenou v období letních prázdnin v délce čtrnácti dnů po předchozí domluvě s matkou. Otec má právo na pravidelnou informaci o dítěti.

 

Matka se zavazuje nezletilého syna na styk s otcem připravit a dítě otci vždy včas a řádně v místě svého bydliště vydat. Otec se zavazuje matce nezletilého po realizovaném styku ve stanovených termínech včas a řádně v místě bydliště dítě vrátit.


Otec nezletilého má povinnost matku minimálně jeden týden dopředu informovat, zda se styk s dítětem uskuteční a jak má matka dítě vybavit dle plánovaného programu. Matka je povinna otce bezodkladně informovat o překážkách, pro které se sjednaný styk neuskuteční (např. nemoc dítěte).


Rodiče nezletilého dítěte shodně prohlašují, že budou vždy postupovat v zájmu nezletilého syna tak, aby došlo k minimalizaci negativních důsledků rozvodu rodičů na dítě.

 

Důkaz:
Výslech účastníků

III.

 

Na základě shora uvedeného jsme přesvědčeni, že úprava péče a výživy je dohodnuta s ohledem na zájmy nezletilého a jeho vztah k oběma rodičům, a proto žádáme soud, aby vydal tento

 

r o z s u d e k :

 

Soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě péče a výživy k nezletilému ............ pro dobu po rozvodu jejich manželství tohoto znění:


1.    Nezletilý ..........................., nar. .............. bytem ..................., se pro dobu po rozvodu manželství rodičů svěřuje do péče matky.


2.    Otec se ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství zavazuje přispívat na výživu nezletilého syna .................. částkou ve výši ............,- Kč měsíčně, splatnou vždy nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, k rukám matky, na účet  č. ................. vedený u ................... banky a.s.
 


V ................. , dne ……………         V ................. , dne ……………

 

 

...............................                             ................................
          matka                                                    otec

 

 


 

 

Informace o vzoru

Místně příslušným v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé je dle ust. § 467 zákona o zvláštních řízeních soudních obecný soud nezletilého dítěte dle místa pobytu. Není-li takový soud znám nebo nemůže včas zakročit, protože nezletilé dítě se zdržuje jinde, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje a poté celou věc postoupí soudu příslušnému.

 

Podle ust. § 755 odst. 3 NOZ soud manželství, ve kterém mají manželé alespoň jedno nezletilé dítě, které není plně svéprávné, nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství. Soud dává přednost dohodě rodičů, je-li dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti v souladu se zájmem dítěte.

 

Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Schválení dohody rodičů o úpravě péče a výživy pro dobu po rozvodu nelze napadnout odvoláním.

 

Soudní poplatek za návrh na úpravu péče a výživy k nezletilému dítěti se neplatí, neboť řízení ve věcech péče soudu o nezletilé jsou od soudního poplatku osvobozeny.

 Ochrana nezletilého dítěte

 

Rodinné právo a v něm i výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství je upraven v části druhé v ustanoveních § 655 až § 975 nového občanského zákoníku. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní ochrany. Jde o zásadu, která je zakotvena v ust. § 3 odst. 2 písm. b) NOZ.

Rodičovskou odpovědnost lze definovat jako souhrn povinností a práv rodičů k nezletilým dětem. NOZ umístil v tomto vymezení povinnosti před práva záměrně, aby zdůraznil jejich význam ve vztahu k dítěti. Do rodičovské odpovědnosti zákon nezačlenil vyživovací povinnost ani právo na výživné, neboť tyto instituty resp. jejich trvání není závislé na nabytí zletilosti nebo svéprávnosti dítěte.  

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům ve stejném rozsahu, nebyl-li některý z nich této odpovědnosti zbaven. Rodičovské odpovědnosti se nelze vzdát. Je-li rodič zbaven nebo omezen v rodičovské odpovědnosti, neznamená to, že by došlo k zániku jeho vyživovací povinnosti k dítěti.

 

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství

Dojde-li ze strany rodičů k rozvodu manželství, musí být nejprve rozhodnuto o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství. Výkon rodičovské odpovědnosti pro žádného z rodičů rozvodem nebo rozchodem nezaniká, i přesto, že dítě nebude mít ve své péči. Žije-li dítě po rozvodu manželství například s matkou, dojde na straně otce pouze k faktickému omezení jeho práv a povinností vůči dítěti.

O úpravě péče a výživy nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, je třeba rozhodnout nejen má-li dojít k rozvodu manželství, ale i v případě rozchodu nesezdaných rodičů, který spolu již nežijí. Skutečnost, že spolu rodiče nežijí nelze posuzovat podle toho, že se rodiče nezdržují ve stejném bydlišti, ale podle jejich skutečného vztahu a schopnosti se dohodnout o péči o dítě. V opačném případě rozhodne o péči o dítěte i bez návrhu soud.

Rozvod nebo rozchod rodičů nesmí zasahovat do jejich vztahů k dítěti, tedy skutečnost, že rodiče již spolu nebudou žít jako manželé, nebudou spolu sdílet společnou domácnost, nesmí mít vliv na jejich výkon rodičovské odpovědnosti.

Nová právní úprava klade důraz na participaci dítěte při rozhodování o jeho zájmech. Soud před vydáním takového rozhodnutí poskytne dítěti potřebné informace, aby si mohl na věc utvořit vlastní názor. Zákonodárce zde stanovil věkovou hranici 12 let, kdy dítě starší dvanáct let se považuje za schopno informaci přijmout, vytvořit si na ni vlastní názor a tento sdělit. Jde o vyvratitelnou domněnku, jejíž opak by musel být prokázán. Toto participační právo dítěte je zakotveno v ust. § 867 NOZ a stejně tak i v ust. § 20 odst. 4 zákona o zvláštních řízeních soudních, kde má mj. soud povinnost informovat nezletilé dítě o důsledcích vyhovění jeho názoru a důsledcích soudního rozhodnutí.

Nová právní úprava hmotného i procesního práva dále klade větší důraz na dohodu rodičů ohledně jejich výkonu rodičovské odpovědnosti. Dosažení smírného řešení mezi rodiči považuje zákon o zvláštních soudních řízeních za přínosné pro zájem dítěte a z toho důvodu klade velký důraz na alternativní způsoby dosažení této shody mezi rodiči, kdy dává soudu oprávnění uložit na dobu nejvýše 3 měsíců rodičům účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii či jim může nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie.

Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud rozhoduje dle ust. § 907 NOZ v souladu se zájmy nezletilého dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů a na citovou orientaci a zázemí dítěte. Dále soud zkoumá citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popř. dalším příbuzným i třetím osobám. Soud vždy vezme v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu. Dále zjišťuje, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.

Soud dále dbá na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhé rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, aby byl pravidelně informován o dítěti.

Výsledkem soudního řízení je buď schválení dohody rodičů, nebo samostatné rozhodnutí soudu, kterým rozhodne o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavé péče nebo do společné péče. Soud může za určitých okolností svěřit dítě i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to v zájmu dítěte. Ke svěření dítěte do společné péče musí dát souhlas oba rodiče.

Rozhodne-li soud o svěření dítěte do péče, nezakládá toto rozhodnutí dle ust. § 909 NOZ překážku věci rozsouzené (tzv. překážku rei iudicatae), ale naopak umožňuje soudu změnit rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu účastníků řízení, dojde-li ke změně poměrů.

 

Společná péče

Do společné péče jak, již bylo řečeno, může soud dítě svěřit pouze se souhlasem obou rodičů. Často je tento způsob rozhodnutí podkladem dohody rodičů, kterou soud schválí, popř. má-li za to, že k tomu jsou dány u obou rodičů podmínky (rodiče spolu i nadále vychází a bydlí), může tento způsob péče o dítě navrhnout a rodiče s ním musí vyjádřit souhlas.
U tohoto typu rozhodnutí soud neurčuje žádnému z rodičů výživné.

 

Střídavá péče

Nejsou-li rodiče po rozvodu schopni vychovávat dítě společně, ale oba rodiče mají zájem vychovávat dítě a splňují pro to všechny předpoklady, je v zájmu dítěte pro zachování citové vazby na oba rodiče, aby rodiče vychovávali dítě ve střídavé péči.

Soud ve svém rozhodnutí nebo ve schválené dohodě vymezí rozsah péče každého z rodičů, stanoví časové intervaly rodičům, ve kterých budou mít dítě v péči. Délka časového intervalu, v rámci kterého je dítě u jednoho z rodičů, se pohybuje v rozmezí 14 dnů nebo měsíce a zpravidla bývá pro každého z rodičů stejná.

Dále soud stanoví místo a způsob předání a převzetí dítěte. Nejsou-li rodiče schopni spolu navzájem komunikovat a informovat se, může docházet k předání dítěte v prostorách krizového či poradenského centra pro rodinu a nebo na veřejnosti za přítomnosti pracovníka tohoto centra, který zajistí klidný průběh předání dítěte mezi rodiči.

Dle nálezu Ústavního soudu ČR soudy při svém rozhodování nemohou upřednostňovat jednoho z rodičů, splňují-li oba rodiče všechny předpoklady pro výchovu dítěte, jsou oba schopni mu poskytnout nejlepší péči a dítě má stejnou citovou vazbu k nim oběma.
Zákon a mezinárodní úmluvy dávají stejná rodičovská práva oběma rodičům a říkají, že rodiče jsou si rovni, proto není možné jednoho z nich upřednostňovat. Nesouhlas jednoho z rodičů nebo obou z nich se střídavou péčí musí být značně odůvodněn, aby mu soud vyhověl.

 

Výlučná péče

U tohoto typu péče se dítě ocitá ve výhradní péči jednoho z rodičů, kdy druhému je soudem stanoveno výživné. Jde o nejčastěji se vyskytující způsob péče, při kterém je výkon rodičovské odpovědnosti druhého rodiče nejvíce omezen. Rodič se prakticky nemůže účastnit rozhodování o běžných záležitostech dítěte ani o dítě osobně trvale nepečuje. Jeho rodičovská odpovědnost však trvá.

Rodič, který o dítě osobně nepečuje, má právo se s dítětem stýkat a má právo dostávat informace o svém dítěti. Rodič, který má dítě ve výlučné péči má povinnost poskytovat druhému rodiči informace o jejich dítěti. Nejčastěji se bude jednat o informace o zdravotním stavu dítěte, školním prospěchu, aktivitách a zálibách dítěte, o větších výdajích pro dítě atd. Tuto povinnost lze dle usnesení Nejvyššího soudu ČR stanovit i soudně, kdy její neplnění lze vymáhat exekučně prostřednictvím pokut, které budou rodiči neplnícímu povinnost poskytovat informace ukládány.

Jsou-li rodiče schopni se na styku druhého rodiče s dítětem dohodnout, soud ve svém rozhodnutí pravidelnost styku upravovat nebude a ponechá četnost styku s druhým rodičem na domluvě rodičů. V opačném případě, kdy rodiče spolu nekomunikují a rodič, který má dítě ve výlučné péči nechce, aby se s druhým rodičem dítě stýkalo, upraví termíny kontaktů druhého rodiče s dítětem soud.

Dobré je upravit, alespoň okrajově styk druhého dítěte s rodičem v dohodě rodičů, i za předpokladu, že jsou rodiče schopni se na těchto kontaktech s dítětem dohodnout, neboť může dojít ke změně vztahů mezi rodiči, kdy domluva již nebude možná a druhý rodič by musel znovu o úpravu styku žádat u soudu. V takovém případě by se mohlo stát, že by své dítě i několik měsíců neviděl.